Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение на Общински съвет №332/19.09.2016г. бе приета Актуализираната прогноза за период 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности, от която е видна тенденцията за намаление на местните приходи в сравнение с 2016г., както следва:
§ 24-00 Приходи и доходи от собственост –1,2% намаление, в т.ч. приходи от дивиденти;
§ 27-11 Административни такси – 12% намаление;
§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи – над 500% намаление, т.е. в абсолютна сума над 3 800х. лв., в т.ч. драстично намаление от продажбите на сгради и продажби на земя;
За прогнозния период в приходната част трайна тенденция е налице в посока намаление на патентен данък, дивиденти, продажби, в т.ч. и от приватизация, а такса битови отпадъци е в недостатъчен размер, който не би могъл да покрие необходимите разходи в дейност „Чистота“.
При разработен вариант на запазване на нивата на трансфери към културни държавни институти на нивото на 2016г. и осигурени средства на минимални нива във всички разходни дейности като е отчетена нормативната промяна, свързана с увеличение на осигурителни плащания и минимална работна заплата се очертават следните тенденции за недостиг на средства:
§ 93-36 Друго финансиране – ръст в дългосрочен план всяка година с около 27-28% (отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО, които в абсолютна сума са: 2016г.-2567500лв.; 2017г. -3282500лв.; 2018г.-4192500лв. и 2019г.-5297500лв.);
§ 83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната – дългосрочно погасяване минимум по 1100 х. лв. годишно;
§ 22-00 Разходи за лихви от заеми от страната – дългосрочно осигуряване на лихви по предстоящ инвестиционен заем от 250 000лв. до 450 000лв.
§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови възнаграждения – ръст в дългосрочен план с 4% предвид само промяна на нормативна база във връзка с минимална работна заплата и клас за прослужено време;
§ 43-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции – ръст 8% в сравнение с 2016г. предвид Решение на Общински съвет № 136/25.02.2016г. относно компенсации във връзка с транспортната субсидия.
Предвид гореизложеното, причините обуславящи налагането на промени в Наредба №20 е невъзможност за балансиране на всички разходи с настоящите ставки на местните данъци, дори и при спазване на принципите на целесъобразност, ефективност и ефикасност. Необходимо е търсенето на нов приходоизточник или завишаване на съществуващите, за да се минимизира риска от допускането на просрочени задължения във връзка с реализиране на основни и приоритетни дейности и проекти, както следва:
1.Недостиг на финансови средства за покриване на недопустими разходи и съфинансирания по проекти в новия програмен период 2014-2020г. по оперативна програма „Региони в растеж“, оперативна програма „Околна среда“, трансгранично сътрудничество, Национален доверителен екофонд и др, както и дофинансиране на дейност „Чистота“.
1.1. Само за стартиралите и предстоящи с ясни към настоящия момент параметри проекти са необходими – 4 490 065лв. съфинасиране, а отделно за осъществяването им е необходимо инвестиционно проектиране за над 800 000лв. /за сгради общинска собственост и улично осветление с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ/. За съпоставка през 2016. са прогнозирани 1 547 929лв., в т.ч. за стария програмен период. По големите инфраструктурни проекти по ОПРР бяха ползвани кредити от фонд ФЛАГ ЕАД, което няма да е лесно и безрисково за новия програмен период, предвид предстоящия дългосрочен инвестиционен заем.
1.2.Във връзка с дофинансирането на дейност „Чистота“ през 2017г. и при анализ на необходимите разходи и оптимизирани такива недостигът е в рамките от 2 700 х. лв. до 3 800 х. лв.
2.Промяна на нормативна база, свързана с увеличение на осигурителни плащания и минимална работна заплата.
2.1.Ръст на минимална работна заплата -10% и увеличени осигурителни плащания за фонд Пенсия по 1% на година.
3.Осигуряване на финансови средства за покриване на главници и лихви по предстоящ дългосрочен кредит и други кредити, свързани с осигуряването на окончателни плащания по проекти, финансирани със средства от Европейски средства.
3.1.Дългосрочен кредит в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева за за техническа инфраструктура, в т.ч. улична мрежа с възможност за многократно усвояване и погасяване. Прогнозно погасяване по 1 111 х. лв. на година плюс дължимите лихви.
4.Увеличаване на разходите по осигуряване на достъпна среда, благоустрояване и поддържане на съществуваща инфраструктура.
4.1.Допълнителни средства за осигуряване на достъпна среда за Дневен център за стари хора, Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, Верижни транспортьори до Пленарна зала и до ет.2 от страната на ул. Петър Берон за над 100 х.лв., като процеса ще продължи и през следващите години.
4.2.Липсата на поддържане през годините на общински сграден фонд е довело до абсолютна невъзможност за отлагане на ремонти на покриви на детски градини, ясли, читалища и други сгради, за които се предвижда приоритетно осигуряване на значителни финансови средства според възможностите на общинския бюджет за съответната година, като през 2016г. бяха осигурени 100 000лв. целево за ремонт на ½ от читалищата по малките населени места. Желанието на общинска администрация е тази тенденция да продължи и през следващите години като сумата бъде увеличена, за да се обхване по широк спектър от сгради.
4.3.Запазване на тенденция в осигуряване на финансов ресурс на малките населени места за справяне с ремонти по техническата инфраструктура и благоустрояване като през 2016г. беше осигурена сумата от 320 000лв. по фонд „Малки населени места“, а неотложната необходимост от ремонт на улици и тротоари предполага и значителен финансов ресурс според възможностите на общинския бюджет за съответната година.
С мои Заповеди №РД-01-2439 от 12.08.2016г. и №РД-01-2633 от 31.08.2016г. бе създадена работна група, в т.ч. общински съветници с цел да се извърши преглед на нормативна уредба по определяне на такса битови отпадъци и на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе в съответствие с изискванията на ЗМДТ. След разглеждане на различни варианти и изразяване на становища по нормативната база бяха обсъдени възможности за промяна на ставките на данъка върху недвижимите имоти на основание чл.22 от ЗМДТ. Законодателят е предоставил на общинските съвети правото да определят данъка от 0,1 до 4,5 промила. Исторически за цялата страна /1997-2007г./ размерът на данъка върху недвижимите имоти е бил 1,5 промила. С течение на времето различните общини са актуализирали ставките в посока увеличение с цел балансиране на текущите разходи и по-голяма гъвкавост при финансирането на големи инфраструктурни проекти, а в община Русе размерът е намален на 1,2 промила.
За достигане на нормални нива на поносимост за гражданите и за минимално обезпечаване на необходимостта от допълнителен финансов ресурс в работната група бяха разгледани три варианта на актуализирани ставки, както следва:
При ставка 1,8 на хиляда 7 019 988 лева – увеличение с 2 339 996 лева
При ставка 2,0 на хиляда 7 799 986 лева – увеличение с 3 119 994 лева
При ставка 2,2 на хиляда 8 579 985 лева – увеличение с 3 899 993 лева
При ставка на данъка от 1,2 промила по данни от дирекция МДТ на Общинска администрация облогът за 2016г. е 4 679 992лв. Резултатът от прилагането на новата уредба при определяне данъка на 2 промила е, че облогът би достигнал 7 799 986лв. Тези 3 120 хил. лв. ще покрият посочените разходи, което обуславя целите, които се поставят. Сравнителният анализ на данъка по общини: Бургас – 1,75, Варна – 2,00, Велико Търново – 2,50, Плевен – 2,90 промила. Единствено в община Стара Загора ставката е 1,45 промила. За гр. Стара Загора следва да се отчете това, че е по-висок функционален тип населено място, от което следват по-високи данъчни оценки на сградите, а от там и по-висок размер на данъка. Това е видно от Таблица №3 от Приложение №2 към ЗМДТ. Оказва се, че гр. Стара Загора е позициониран преди гр. Пловдив. За първа зона коефициентът е 63,2, което спрямо гр. Русе /49,1/ е 29 % по-висока данъчна основа. При ставка 1,45 промила ефективно размерът на данъка е по-висок с 56% за идентични имоти. Съответно в гр. Бургас е над 2 пъти, а в гр. Варна е над 3 пъти по-голям. Градовете Велико Търново и Плевен са позиционирани в същата група с град Русе, от което определеният данък върху недвижимите имоти според ставките е над 2 пъти по-висок.
Това решение се предлага след обстоен анализ на всички възможности за допълнителни приходи и оптимизиране на разходите. С въвеждане на 2 промила се очаква налогът на собственик на основно жилище в панелен блок на града да се увеличи от 5 до 11лв. в зависимост от площта, съответно в централна градска част за основно жилище в монолитна сграда завишението ще е в рамките на 15 до 25лв. Общо годишните задължения за собственик на имот за данък и за такса битови отпадъци биха се завишили с 20 процента. Конкретни примери за тристайно жилище показват, че при заплатени за 2016г. общо 53лв. с предлаганото увеличение за 2017г. налогът би станал 63лв. За монолитен двустаен апартамент от 70 кв.м. в центъра на града от 102 лв. би станал 122лв. В процеса на обсъждане са отхвърлени варианти с повишаване на други налози, на които ставките в Община Русе са определени на законовия минимум.
Измененията са съобразени с действащото българско право, а от там и в съответствие с правото на Европейския съюз.
Предвид изложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, предлагам да приемете следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 и чл.22 от Закон за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе като:

§1. В чл.15, ал.1: числото „1.2“ се заменя с „2“

Преходни и заключителни разпоредби:

§2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” №6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: info@ruse-bg.eu.

 

Файлове