Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе е приета с Решение №1462 по Протокол №52 от 16.07.2015 г. и изменена и допълнена с Решение № 136 по Протокол № 6 от 25.02.2016 г.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 14 право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, изчислена на база 44 пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат (в рамките на учебната година, без м. юли и м. август) учащите се, студентите и докторантите редовно обучение, като общината заплаща по 9,46 лв. на карта. На настоящият етап картата струва 22,00 лв. за автобусните линии и 20,00 лв. за тролейбусните.
С цел засилване интереса към този вид карти за пътуване в градския транспорт и създаване на условия за увеличаване ползването му от тази възрастова група на територията на гр. Русе се предлага допълнително намаление в размер- 2,00 лв. на абонаментна карта. Тази социална придобивка ще намали до известна степен тежестта за родителите на пътуващите ежедневно ученици. Направен е разчет на необходимите средства и същите са предвидени в Общинския бюджет, като е отчетен риска от завишаване на броя на продадените карти – Приложение №1.
В тази връзка следва да се замени в чл.18, ал.1 текста: „като общината ще заплаща по 9,46 лв. на карта“ с текста: „като общината ще заплаща по 11,46 лв. на карта“. Предлагам да отпадне текста в скобите „в рамките на учебната година, без м. юли и м. август“ от чл. 18, ал. 1
С тази промяна цената на картите за учащите се, студентите и докторантите редовно обучение става целогодишна: за автобусните линии – 20,00 лв., а за тролейбусните – 18,00 лв.
Исканите промени се основават на принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Предвид горното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от АПК, Общински съвет-Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. Заменя в чл.18, ал.1 цифрата: „9,46 лв.“ с цифрата „11,46 лв.“
§ 2. От чл.18, ал.1 отпада текста в скобите „в рамките на учебната година, без м. юли и м. август“
Приложение: Финансов разчет – Приложение №1.

нова транспортна схема

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Приложение №1
 
 
ФИНАНСОВ РАЗЧЕТ
 
           
            През 2016 г. са издадени абонаментни карти с намаление за учащите се, студентите и докторантите редовно обучение, при компенсация от общинския бюджет по 9,46 лв. на карта (без месеците юли и август), както следва:
 
Месец
Брой карти
Компенсация
Януари
1 164
11 011,44 лв.
Февруари
1 344
12 714,24 лв.
Март
1 328
12 562,88 лв.
Април
1 187
11 229,02 лв.
Май
  966
9 138,36лв.
Юни
 572
5 411,12 лв.
Юли
0
0 лв.
Август
0
0 лв.
Септември
1 050
9 933 лв.
Октомври
1 270
12 014,20 лв.
Ноември
1 352
12 789,92 лв.
Декември
 735
6 953,10 лв.
ОБЩО:
                      10 968
            103 757,28 лв.
 
Видно от справката по горе е, че средно-месечния брой продадени карти е 1 100 бр.
С допълнителното намаление  от 2,00 лв., компенсацията става 11,46 лв. на карта, при което  се очаква леко увеличение на продажбите на този вид карти.  За това разчетът на средствата е извършен на база предполагаем средно месечен брой – 2 000 бр.
При допълнително намаление с 2,00 лв. от цената на картата ще са необходими средства в размер, както следва:
2 000 бр. х 2,00 лв. = 4 000 лв. ср.месечно
4 000 лв. х 12 месеца = 48 000 лв. в годишен размер.
 
С тази промяна цената на картите за учащите се, студентите и докторантите редовно обучение става целогодишна: за автобусните линии – 20,00 лв., а за тролейбусните – 18,00 лв.
 
 
Съгласувал:
Емилия Пенева
Директор дирекция ФСД
 
Изготвил:
Искра Антонова
Началник отдел „Транспорт“

Файлове