Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Р

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение №945/20.03.2014г. на основание чл.56, ал.2 във връзка с чл.57 Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общински съвет-Русе прие Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе. В процеса на прилагане на Наредбата възникнаха въпроси, които изискват регламентиране, а именно процедурата и начина на изписване на наименованието на жилищните сгради върху същите, което ще се извършва безвъзмездно от Община Русе. Регламентирането се налага предвид факта, че наименованията на по-голяма част от жилищните сгради са заличени с времето. Поставянето на нови има за цел и очакван резултат да осигури безопасна градска среда и бърз, и своевременен достъп на МПС със специален режим на движение да жилищните сгради, което към настоящия момент е затруднено.
Надписът може да съдържа част от адреса, а именно наименование на локализационната единица, по смисъла на чл.89, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, като улица или име, респ. номер на блок. С оглед постигане на по-голяма бързина и оперативност се налага създаване на правна възможност поставянето на този вид надписи да се извършва и по инициатива на административния орган-главния архитект, без да се изисква решение на Общото събрание на Етажната собственост. Следва да се регламентира и унифицира техния вид, размер и местоположение върху фасадите на сградите. От ОП „Арт“ е изработено дизайнерско решение, определящо големината, вида и цвета на шрифта, както и височината на разполагане на надписа над прилежащия терен което предлагаме да стане Приложение 3, неразделна част от наредбата. Същото е прието с Решение №3 по Протокол №1/23.02.2017г. на Комисията по градски дизайн и реклама. Изменението на Наредба 7 в тази насока е възможно, тъй като чл.57 ЗУТ създава правомощие за Общинския съвет да регламентира реда, по който се извършва поставянето на информационните елементи върху недвижими имоти, като законът императивно изисква издаване на Разрешение за поставяне.
В процеса на правоприлагане на наредбата се установи наложителността от промяна и на § 7 от ПЗР, с оглед осъществяване на обхватен контрол върху поставените до влизане в сила на наредбата преместваеми обекти, по отношение на които е налице одобрена схема, но с оглед изминал продължителен период от време, същата е възможно да не съответства на действащата обща схема на преместваемите обекти за територията на гр.Русе, респ. на схемата на зона. Това налага въвеждане на изискване за презавяряване на подробните схеми, одобрените до влизане в сила на наредбата приета с решение №945/20.03.2014г. Целеният резултат е постигане на съответствие на подробните схеми с обща схема на преместваемите обекти за територията на гр.Русе, респ. на схемата на зона.
В процеса на правоприлагане на наредбата се установиха и някои несъответствия , както и неуредени случаи, което налага коригиране, респ. нова редакция на съответната норма. С предложените изменения ще се постигне яснота в нормативната уредба, с оглед недопускане противоречиво тълкуване на правните норми в процеса на правоприлагането им.
Не беше установено настоящият проект на Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление, установена. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство (в частност на ЗУТ) с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.
Предвид горното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.76,ал.3 АПК, 79 от АПК, чл.28, ал.2 от ЗНА, чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.89, ал.3 от ЗГР, Общински съвет- Русе реши:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе.
Приложения: 1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе.
2. Приложение №3 неразделна част от наредбата.

3.Решение №3 по Протокол №1/23.02.2017г. на Комисията по градски дизайн и реклама.

Вносител,
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове