Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

За всички услуги и права, предоставяни от Община Русе, които не са регламентирани със закон, потребителите заплащат цена, определена в Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе. Цените на правата се формират на основа на всички разходи, които общината извършва по повод на тяхното предоставяне, регулиране и контрол.

1.Ежегодно Община Русе организира провеждането на Международен младежки мажоретен фестивал „Русе Ритъм & Марш“, който традиционно се провежда първите събота и неделя на м. юли. Провеждането на фестивала е свързано с разходи, които се заплащат от общинския бюджет, но до настоящия момент не се събираше цена за право на участие в мероприятието.
Понастоящем предлагаме да се въведе цена за право на участие, с оглед осигуряване на приходи в бюджета, с които да бъдат компенсирани част от разходите за организиране на Международния младежки мажоретен фестивал „Русе Ритъм & Марш“.
Във връзка с изложеното предлагаме към чл. 59, т. 26 да бъде добавена нова т. 26.3 със следния текст: “т.26.3.Международен младежки мажоретен фестивал „Русе Ритъм & Марш“ :
a) състав от 15 до 30 участника – 120.00 лв. /без ДДС/;
б) състав от 31 до 50 участника – 180.00 лв. /без ДДС/
Определянето на цената за правото на участие на състав в МММФ бе съобразено с обстоятелството, че тя представлява процент от всички разходи и ангажименти, които организаторите поемат към участниците и към техническото и програмно осигуряване на фестивала, като те включват:
-Осигуряване на творческа база ( репетиционна зала, прилежаща сервизна инфраструктура , трасе за дефилиране, сцена )
-Озвучаване за всички етапи на фестивалната програма;
-Разходи за настаняване за периода на фестивала ( 1 нощувка);
-Медицинско обслужване по време на фестивалната програма;
-Охрана и мерки за сигурност;
-Грамота за участие на всеки състав.
Очакваните разходи за провеждане на МММФ като абсолютна стойност са в порядъка 8 000.00лв., а очакваните приходи от цената за правоучастие са около 1200.00 лв. при база средностатистически вариант ( 10 състава с по 24 участника);
В този случай със събраните приходи от цена за правоучастие може да се компенсират около 15% от разходите за организиране и провеждане на фестивала.
Диференцирането на цените е според числеността на съставите и тя е определена съобразно приетата обща цена по чл. 59, ал. 1, т. 25 от Наредба N 16 на ОбС, която определя цена от 5 лв. без ДДС /за участник/ за участие в събития, организирани на местно и регионално ниво.

2.Същевременно са настъпили промени свързани с участието в национални прояви, във връзка с което предлагаме и промени в тази насока. Националният турнир по спортни танци и националният конкурс за естрадна песен „Северно сияние“ понастоящем са с международен характер и това налага промяна във вида на проявите. През годините се засили ролята на община Русе при организирането на тези мероприятия, което налага и изменение и допълнение в текста на чл. 59, т. 26. – „Участие в национални прояви, организирани от Общински център за култура и изкуство“ като предлагаме текстът да придобие следната редакция:
т.26 “Участие в национални и международни прояви, организирани със съдействието на Община Русе“.
26.1. Международен турнир по спортни танци – 20,00 лв. двойка.
26.2. Международен конкурс за естрадна песен “Северно сияние”:

С приемането на предлаганата наредба се цели справедливо и целесъобразно определяне на цената на правото на участие при спазването на принципите на равнопоставеност, обоснованост, стабилност, публичност и съгласуваност.
Вследствие на приемането на наредбата се очаква увеличение на приходите в бюджета от събраните цени за участие в МММ „Русе Ритъм & Марш“.
Финансови средства за прилагането на изменение и допълнение към наредбата не са необходими.
Не бе установено настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителна компетентност на Общинския съвет. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. В глава трета, в чл. 59, ал. 1, т. 26 текстът се изменя и придобива следната редакция: “Участие в национални и международни прояви, организирани със съдействието на Община Русе“:
26.1. Международен турнир по спортни танци – 20,00 лв. двойка.
26.2. Международен конкурс за естрадна песен “Северно сияние”:

§ 2. В глава трета, в чл. 59 се допълва нова т. 26.3 със следния текст“ „Международен младежки мажоретен фестивал „Русе Ритъм & Марш“ :
а) състав от 15 до 30 участника – 120.00 лв. /без ДДС/;
б) състав от 31 до 50 участника – 180.00 лв. /без ДДС/.

ВНОСИТЕЛ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове