Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №16.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №16.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в компетентността на Общински съвет – Русе е вменено правомощие да приема Наредба за определянето и администрирането на месните такси и цени на услуги. Същевременно, чл.6(3) от ЗМДТ предвижда, че ползването на общинските тротоари, площади и улични платна или на части от тях като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движението по пътищата /ЗДВП/ следва да се определи с наредба на общинския съвет.
Именно в изпълнение на горите разпоредби, Общински съвет – Русе е приел, че цената за паркиране на местата по чл. 99, ал. 1 от /ЗДВП/ ще е 1.00 лв. с вкл. ДДС на час /чл.59д от Наредба №16 на Обс.- Русе/. Приети са и цени за паркиране на МПС-та в обществения паркинг в съществуващите подземни нива на театраленият комплекс – гр. Русе и Булстрад Арена– гр. Русе.
Независимо от горепосоченото, следва да се отбележи, че през зимния сезон възниква необходимост от създаване на благоприятни условия за работата на снегопочистващата техника, в рамките на град Русе. В предишните години, работата на снегопочистващата техника винаги е била силно затруднявана от паркиралите по малките улици на града МПС-та. В тази връзка, считам че следва, при възникване на необходимост, да се разрешава безплатното ползване, както на местата за паркиране по чл. 99, ал. 1 от /ЗДВП/, така и на общинските паркинги в подземните нива на театраленият комплекс – гр. Русе и Булстрад Арена– гр. Русе.
Очаква се мярката да допринесе за по – бързото и качествено почистване на общинските улици от натрупания сняг и образувалия се лед. Това от своя страна ще създаде по – благоприятни условия за предвижването на гражданите и гостите на града по време на зимния сезон. Същевременно, чл.8(6) от ЗМДТ предвижда, че освобождаването на отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси следва да се случи с акт на Общинския съвет.
За прилагането на новата уредба не се предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета на Община Русе.

Не беше установено настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №16 да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местното самоуправление, установена в чл.6, ал.2 във връзка с чл.9 от ЗМДТ. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулизането на конкретния вид обществени отнушения.

Предвид горното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Наредба №16 на Общински съвет Русеи чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет-Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №16, както следва:

§ 1. Чл.59 „д“ се допълва по следния начин:

1. Създава се ал.4 със следния текст: „В зимни условия и при необходимост от улесняване снегопочистването на град Русе, гражданите и гостите на града, както и всички юридически лица се освобождават от заплащане на цена за ползване на местата по ал.1. Необходимостта от създаване на условия за улесняване на снегопочистването се установява със заповед на кмета на Община Русе.“

§2. В чл.59, ал.1 се правят следните допълнения:

1. т.61 „а“ се допълва по следния начин:

Създава се буква „д“със следния текст: „В зимни условия и при необходимост от улесняване снегопочистването на град Русе, гражданите и гостите на града, както и всички юридически лицасе освобождават от заплащане на цена за ползване на обществения паркинг в съществуващите подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе. Необходимостта от създаване на условия за улесняване на снегопочистването се установява със заповед на кмета на Община Русе.“

2. т.61 „б“ се допълва по следния начин:

Създава се буква „д“със следния текст: „В зимни условия и при необходимост от улесняване снегопочистването на град Русе, гражданите и гостите на града, както и всички юридически лица се освобождават от заплащане на цена за ползване на обществения паркинг в съществуващите подземни нива на Булстрад Арена– гр. Русе. Необходимостта от създаване на условия за улесняване на снегопочистването се установява със заповед на кмета на Община Русе.“

С Уважение,
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе.

Предложенията и становищата по проекта могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в тридесетдневен срок от публикуването на проекта на интернет страницата на общинския съвет.  

Файлове