Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Мотиви към настоящия проект:

1. Причини, които налагат приемането:
През периода 2016-2017 г. се приеха Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе с Решение №342, прието с Протокол №13/19.09.2016г. на Общински съвет – Русе и Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе с Решение №486, прието с Протокол № 20/23.03.2017 г. на Общински съвет – Русе.
Извън обхвата на въведените с посочените актове системи за прием, остана приемът на децата на 5 и 6-годишна възраст в училищата, в които се осъществява задължително предучилищно образование. Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Разпоредбите на Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование са приложими спрямо училищата, които осъществяват задължително предучилищно образование.
Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе се прие от Общински съвет – Русе, в изпълнение на изискването на чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 за предучилищното образование. Съгласно ал. 3 от същия член записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществяват при условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини.
Съгласно данните към 01.12.2017 г. в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование, Модул „Институции“ на територията на Община Русе, подготвителни групи за 5 и 6-годишни деца функционират в следните училища: ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе – 2 гр., ОУ „Иван Вазов“ – гр. Русе – 2 гр., ОУ „Алеко Константинов“ – гр. Русе – 2 гр., СУ „Васил Левски“ – гр. Русе – 2 гр. Приемът на деца от посочените възрастови групи в тези училища следва да бъде съобразно приетата от Община Русе Наредба и държавният образователен стандарт за предучилищното образование.
В изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Наредба №5 за предучилищното образование е необходимо да се приеме Наредба на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе, с която приемът в подготвителните групи в училищата да бъде включен в обхвата на вече приетата наредба. В тази връзка приемът на децата и в подготвителните групи в общинските училища, следва да се осъществява чрез системата за електронен прием на деца на територията на Община Русе.

2. Цели, които се поставят с приемането на проекта:
С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе ще бъдат въведени ред и условия за приема на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските училища, съобразно изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование.
Приемът в посочените училища ще се осъществява съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредбата на Общински съвет, като процедурата по прием се извършва чрез системата за електронен прием на територията на Община Русе – https://dzpriem.ruse-bg.eu/.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на изменената наредба за прием ще бъде необходим финансов ресурс за внедряване и поддържане на програмния продукт за електронен прием в училищата, в които се осъществява задължително предучилищно образование. Приемът на деца в детските градини и ясли се извършва чрез системата за електронен прием, разработена и обслужвана от „Информационно обслужване“ АД. Необходимите средства за реализация на промяната, съгласно приложената оферта са 450 лв. на училище за програмен продукт „Електронен прием в подготвителна група в училище“, като ще се доработи програмния продукт съобразно нормативната уредба и правилата за прием в детските градини за ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Алеко Константинов“ и СУ „Васил Левски“, внедряване и обучение на потребителите.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе ще доведе въведе ред и условия за приема на децата в подготвителните групи към училищата, и привеждането му в съответствие с изискванията на националното законодателство. Внедряването ще осигури:
– Изграждане на единна база данни на децата в подготвителна група в училище;
– Автоматизиране на процесите по приема на деца;
– Автоматизиране на работни процеси по записване на децата;
– Извеждане на регламентирани справки в реално време за ръководството на училищата;
– Развитието на е-община – с още една нова предлагана електронна услуга към гражданите на Община Русе.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С предлагания проект на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на предложението на интернет страницата на общината, се приемат предложения и становища относно изготвения проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация и във връзка с изискванията на ЗПУО предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №5 за предучилищното образование и §3 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе, приета с Решение №342, по Протокол №13/19.09.2016 г., Общински съвет – Русе,

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе, както следва:

§1. В заглавието на наредбата след думите „ДЕТСКИ ГРАДИНИ“ се добавя „И ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ В УЧИЛИЩА“.
§2. В чл. 1 след „детски градини“ се добавя „и училищата“.
§3. В чл. 3, ал. 2 текстът „съгласно утвърдения правилник за дейността на съответното учебно заведение“ се заменя с „по условията и реда на настоящата наредба“.
§4. В чл. 7 след „детски градини“ се добавя текста „и подготвителните групи в училищата“.
§5. В наименованието на Раздел I от Глава Втора след текста „детски градини“ се добавя текста „и подготвителните групи в училищата“.
§6. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след „детска градина“ се добавя „и училище с подготвителна група“.
2. В ал. 3 след „детска градина“ се добавя „и училище с подготвителна група“.
3. В ал. 4 след „детска градина“ се добавя „и училище с подготвителна група“.
§7. В наименованието на Раздел II от Глава Втора след „детските градини“ се добавя „и подготвителните групи в училищата“.
§8. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. След „детските заведения“ се добавя „и подготвителните групи в училищата“.
2. В Критерий К4 след думата „една“ се добавя „/едно“, а след „детски градини“ се добавя „/училища“.
3. Пояснението към критерий К4 се изменя както следва „Системата/директорът на училището или оторизиран служител, извършва проверка и при наличие на брат и/или сестра, посещаващи някое от посочените в заявлението детско заведение или училище за него детето ползва предимство по този критерий“.
4. В Критерий К12 след „детската градина“ се добавя „или училището“ и след „която“ се добавя „/което“.
§9. В чл. 11, ал. 2 след „детската градина“ се добавя „или училището“.
§10. В чл. 12 след „детската градина“ се добавя „или училището“.
§11. В наименованието на Раздел I от Глава Трета след „детските градини“ се добавя „и подготвителните групи в училищата“.
§12. В чл. 13 след „детски градини“ се добавя „и подготвителните групи в училищата“.
§13. В чл. 14, т. 2 в изречение второ и четвърто след „детската градина“ се добавя „или училището“.
§14. В чл. 15 се добавя нова ал. 3 със следното съдържание „Всяко дете има право на един активен входящ номер за участие в класиране за прием в подготвителна група в училище, получен по един от двата начина по чл. 14 от тази наредба, които са равностойни. За прием в подготвителна група в училище могат да се подават заявления при навършени 5 години в годината на приема“.
§15. В чл. 17 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се добавя точка трета със следното съдържание „за подготвителна група в училище – навършени 5 години (60 месеца) към началото на учебната година“
2. В ал. 2, т. 2 след „детска градина“ се добавя „и подготвителна група в училище“.
§16. В чл. 18, т. 2 след „детска градина“ се добавя „и подготвителна група в училище“.
§17. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Детските“ се заменя с „Учебните“.
2. В ал. 2 след „детски градини“ се добавя „, а за подготвителна група в училище – минимум 2 (две) училища“.
§18. В чл. 23, ал. 1 след „детска градина“ се добавя „или училището“.
§19. В изречение първо на чл. 27 след „детска градина“ се добавя „или училището“ и думата „с“ се заменя със „се“, а в изречение трето думата „детското“ се заменя с думата „учебното“.
§20. В изречение първо на чл. 29 след „детска градина“ се добавя „или училище с подготвителна група“, а в изречение второ след „детска градина“ се добавя „или училище“ и думата „детското“ се заменя с думата „учебното“
§21. В чл. 30 след „детската градина“ се добавя „или училището“.
§22. В чл. 33 думата „детското“ се заменя с думата „учебното“.
§23. В чл. 34, т. 1 след думата „минимална“ се добавя думата „възраст“.
§24. В чл. 40 след „детската градина“ се добавя „или училището“.
§25. В чл. 42 думата „детското“ се заменя с думата „учебното“.
§26. В чл. 43 думата „детското“ се заменя с думата „учебното“.
§27. В чл. 44, ал. 1 след „детската градина“ се добавя „или училището“.
§28. В чл. 45 след „детската градина“ се добавя „или училището“.
§29. В чл. 48 след„първа възрастова група“ се добавя „и в подготвителна група в училище“.
§30. В чл. 49 след „детска градина“ се добавя „или училище“.
§31. В чл. 50 се правят следите изменения и допълнения:
1. Текстът „една детска градина в друга“ се заменя с текста „едно учебно заведение в друго“.
2. В т. 2 думата „детското“ се заменя с думата „учебното“.
§32. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашния текст става ал. 1;
2. Добавя ал. 2 със следното съдържание „Отписването на децата от подготвителна група в училище става в случаите на т. 1 и т. 2 от предходната алинея“.

ВНОСИТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове