Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със Заповед на Кмета на Община Русе е създадена Работна група, която да извърши преглед и изготви предложение за нанасяне на корекции в Наредба №9 на Общински съвет Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества ( Наредба №9 на ОбС-Русе).
Работната група с протоколно решение от 08.02.2018 г., от името на Кмета на Община Русе, внася предложение до Общински съвет Русе за изменение и допълнение на Наредба №9 на ОбС-Русе. Подзаконовият нормативен акт е съобразен с Търговския закон (ТЗ), Законa за общинската собственост (ЗОС), Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведени на Министерството на здравеопазването (Наредба №9/26.06.2000 г. на МЗ) и други.
Мотиви:
Причини, които налагат приемането:
Необходимост от актуализиране на нормативната уредба, регламентираща упражняване правата на Община Русе в общинските търговски дружества.
Цели, които се поставят:
Повишаване ефективността на контрола при упражняване правата на Община Русе в общинските търговски дружества и подобряване на оперативното им управление. С допълненията в Наредба №9 на ОбС-Русе, съобразно разпоредбата на чл.51a, ал.4 ЗОС се регулират условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Русе в търговски дружества с общинско участие в капитала.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на ОбС-Русе:
За прилагането на настоящото решение не са необходими допълнителни финансови средства.
Очаквани резултати:
Подобряване контрола при упражняване правата на Община Русе в търговските дружества и оптимизиране на дейността им.Създаване на предпоставки за по-ясно очертаване визията за развитие на общинските търговски дружества
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества е в съответствие с правомощията на Общинския съвет дадени му с Търговския закон и Закона за общинската собственост, и съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните закони с правото на Европейския съюз.

Предложените изменения и допълнения в Наредба № 9 на ОбС-Русе са:
 В чл. 3, ал. 2, изразът „ с общинско имущество“ да се замени със „с общинско участие в капитала“, в съответствие с чл. 51, ал. 2 от ЗОС.
 Да отпадне текста на чл.15 от досега действащата Наредба №9 на ОбС-Русе „Чл.15. Решенията за при¬до¬би¬ва¬не, управление¬ и раз¬по¬реж¬да¬не¬ с дъл¬гот¬рай¬ни ма¬те¬ри¬ал¬ни активи на об¬щин¬с¬ки¬те ед¬но¬лич¬ни тър¬гов¬с¬ки дру¬жес¬т¬ва се взе¬мат от Общински съ¬вет Русе, когато балансовата им стойност надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година.“, тъй като Общинският съ¬вет, ко¬га¬то уп¬раж¬ня¬ва пра¬ва¬та на ед¬но¬лич¬ния соб¬с¬т¬ве¬ник на ка¬пи¬та¬ла в ЕООД, взема решения, които са от компетентността на общото събрание по смисъла на ТЗ.
 Да се промени текста на Раздел VI, с ново съдържание на чл. 15, в изпълнение на нормата на чл. 51а, ал.4, т.3 от ЗОС. Така ще се регламентират правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото на търговски дружества с общинско участие в капитала.
 Чл.31а от досега действащата Наредба №9 на ОбС-Русе, по аналогия на чл. 16, ал. 3 от Наредба №9/26.06.2000 г. на МЗ регламентира възнагражденията на управителите на лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност да са в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, като конкретния размер на възнаграждението се определя с решението на Общинския съвет при избор на управител. След проведени обсъждания в Работната група се стигна до извода, че правилно и законосъобразно е, да се промени чл.31а от Наредба №9 на ОбС-Русе, аналогично на измененията на чл. 16, ал. 3 на Наредба №9/26.06.2000 г. на МЗ, а именно: „Възнагражденията по договорите за управление на управителите на лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала, са в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец. Конкретния размер на възнаграждението да се определя с решението на Общинския съвет при избиране на управител на лечебното заведение.“
 Общинска администрация предлага месечните възнаграждения на членовете на изпълнителните органи на общинските еднолични търговски дружества, определени съгласно чл. 31 от Наредба №9 на ОбС-Русе, да са не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.
 В Приложението към чл. 31, ал.2 от Наредба №9 на ОбС-Русе, в раздел Забележки, да отпадне т. 7, в която са посочени търговските дружества със сезонен характер на производство “Паркстрой” ЕООД, “Истър” ЕООД и “Дезинфекционна станция” ЕООД, тъй като същите са заличени от Търговския регистър като общински търговски дружества.
В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества е оповестен на сайта на Общински съвет Русе, като на заинтересованите е предоставен 30-дневен срок за мнения и становища, от момента на оповестяването.
Предвид изложеното, и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т.5 от Търговския закон, чл. 51а, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл. 76, ал. 3 АПК, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, със следното съдържание:
§ 1. В чл. 3, ал.2. изразът „с общинско имущество“ се заменя с „с общинско участие в капитала“.
§ 2. Текстът на Раздел VI се изменя така:
„Раздел VI
Правила за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото“
§ 3. В Раздел VI отпада текста на чл. 15 и се създава нов текст:
„Чл. 15 (1) Сключването на договори за наем и разпореждане с недвижимо и движимо имущество на търговски дружества с общинско участие в капитала се извършва от управителните органи на дружеството. Срокът на договорите за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(2) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда определен в Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост.
(3) Управителните органи на търговски дружества с общинско участие в капитала определят имотите, които подлежат на задължително застраховане. Застрахователните вноски са за сметка на дружеството.
§ 4. Чл.31 да се допълни с ал.9:
„ (9) Месечните възнаграждения на членовете на изпълнителните органи на общинските еднолични търговски дружества са не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.“
§ 5. В чл.31а се правят следните изменения:
„ Чл.31а. Възнагражденията по договорите за управление на управителите на лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала, са в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец. Конкретния размер на възнаграждението се определя с решението на Общинския съвет при избиране на управител на лечебното заведение.“
§6. В Приложението към чл. 31, ал.2 от Наредба №9 на Общински съвет, в раздел Забележки, да отпадне т. 7.

Приложение: Протокол от 08.02.2018 г. с решение на Работната група

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ПРОТОКОЛ

от заседание на Работната група, за изготвяне предложение за нанасяне на корекции в Наредба №9 на Общински съвет Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества (Наредба №9 на ОбС-Русе).
На 08.02.2018 г. се проведе последното заседание на работната група, назначена със Заповед №РД-01-1315/06.06.2017 г. на Кмета на Община Русе, със задачи:
1. Да извърши преглед и изготви предложение за нанасяне на корекции в Наредба №9 на Общински съвет Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества (Наредба №9 на ОбС-Русе).
2. Направените предложения за промени да бъдат внесени в Общински съвет Русе за разглеждане и утвърждаване.
Работната група констатира, че във връзка с промените в действащите закони (Закона за общинската собственост, Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерство на здравеопазването Наредба (№9/26.06.2000 г. на МЗ) и др.), е необходимо да бъдат изменени и допълнени част от текстовете на Наредба №9 на ОбС-Русе, както следва:
– В чл. 3, ал. 2, изразът „ с общинско имущество“ да се замени със „с общинско участие в капитала“, в съответствие с чл. 51, ал. 2 от ЗОС;
– Да отпадне текста на чл.15 от досега действащата Наредба №9 на ОбС-Русе „Чл.15. Решенията за при¬до¬би¬ва¬не, управление¬ и раз¬по¬реж¬да¬не¬ с дъл¬гот-рай¬ни ма¬те¬ри¬ал¬ни активи на об¬щин¬с¬ки¬те ед¬но¬лич¬ни тър¬гов¬с¬ки дру¬жес¬т¬ва се взе¬мат от Общински съ¬вет Русе, когато балансовата им стойност надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година.“, тъй като Общинският съ-вет, ко¬га¬то уп¬раж¬ня¬ва пра¬ва¬та на ед¬но¬лич¬ния соб¬с¬т¬ве¬ник на ка¬пи¬та¬ла в ЕООД, взема решения, които са от компетентността на общото събрание по смисъла на ТЗ;
– Да се промени текста на Раздел VI, с ново съдържание на чл. 15, в изпълнение на нормата на чл. 51а, ал.4, т.3 от ЗОС. Така ще се регламентират правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото на търговски дружества с общинско участие в капитала.
На заседанията, в които се обсъждаше съдържанието на чл.31а от Наредба №9 на ОбС-Русе, регламентиращ определяне възнагражденията на управителите на лечебни заведения (ЛЗ) – еднолични дружества с ограничена отговорност, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала, бяха поканени д-р Теодора Константинова – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика (ПКЗСП), д-р Кирил Панайотов и Събина Павлова – членове на ПКЗСП, и Йорданка Даневска – председател на Комисията по бюджет и финанси. Идеята беше да се чуе и тяхното мнение като специалисти, относно намиране на методика за определяне на месечните възнаграждения на управителите на ЛЗ. Направен беше анализ на отделни показатели, като стойността на дълготрайните материални активи, числеността на персонала, рентабилността, финансовия резултат и други, с цел могат ли тези показатели да бъдат критерии за определяне възнаграждението на управител на ЛЗ.
След проведени обсъждания в Работната група и отчитайки, че всяко лечебно заведение е със специфични фиксирани дейности, лимитирани от Здравната каса цени на предлаганите услуги, както и съществуване на медицински стандарти, които определят броя на лекарите в ЛЗ, се стигна до извода, че е правилно и законосъобразно определянето възнагражденията на управителите на лечебни заведения да съответства на Наредба №9/26.06.2000 г. на Министерството на здравеопаването (чл. 16, ал.3), а именно: „Възнагражденията по договорите за управление на управителите на лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала, са в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец. Конкретният размер на възнаграждението се определя с решението на Общинския съвет при избиране на управител на лечебното заведение.“ Предложението е текста на чл. 31а да бъде допълнен с текста: „но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец“. Общинският съ¬вет, ко¬га¬то уп¬раж¬ня¬ва пра¬ва¬та на ед¬но-лич¬ния соб¬с¬т¬ве¬ник на ка¬пи¬та¬ла в ЕООД, след приключване на финансовата година, по предложение на така наречената Балансова комисия, при¬ема го¬диш¬ния от¬чет и баланса на дружествата, (чл. 10, ал. 1, т.3 от Наредба №9 на ОбС-Русе), и в неговите правомощията е да определи (да намали или увеличи) процентният размер на възнаграждението на управителя, ако счита, че дадено ЛЗ е на продължителна загуба, има задължения или лошо мениджърско управление.
Общинска администрация предлага подобно ограничение „не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец“ да има и за месечното възнаграждение на чле¬но¬ве¬те на изпълнителни¬те ор¬га¬ни на едноличните об¬щин¬с¬ки търговски дружества, като предложението е чл. 31 от Наредба №9 на ОбС-Русе да се допълни с ал.9. Месечните възнаграждения на членовете на изпълнителните органи на общинските еднолични търговски дружества, се определят като сума от балната оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по показателите и критериите от таблица, съгласно приложение към Наредба №9 на ОбС-Русе.
Изготвеното предложение с корекции в Наредба №9 на ОбС-Русе беше подложено на гласуване по параграфи, както следва:
§ 1. В чл. 3, ал.2. изразът „с общинско имущество“ се заменя с „с общинско участие в капитала“.
§ 2. Текстът на Раздел VI се изменя така:
„Раздел VI
Правила за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото“
§ 3. В Раздел VI отпада текста на чл. 15 и се създава нов текст:
„Чл. 15 (1) Сключването на договори за наем и разпореждане с недвижимо и движимо имущество на търговски дружества с общинско участие в капитала се извършва от управителните органи на дружеството. Срокът на договорите за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(2) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда определен в Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост.
(3) Управителните органи на търговски дружества с общинско участие в капитала определят имотите, които подлежат на задължително застраховане. Застрахователните вноски са за сметка на дружеството.
§ 4. Чл.31 да се допълни с ал.9:
„ (9) Месечните възнаграждения на членовете на изпълнителните органи на общинските еднолични търговски дружества са не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.“
§ 5. В чл.31а се правят следните изменения:
„ Чл.31а. Възнагражденията по договорите за управление на управителите на лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала, са в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец. Конкретния размер на възнаграждението се определя с решението на Общинския съвет при избиране на управител на лечебното заведение.“
§6. В Приложението към чл. 31, ал.2 от Наредба №9 на Общински съвет, в раздел Забележки, да отпадне т. 7.

Гласували „ЗА“ – 6 „ПРОТИВ“ – 0 „ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ“ – 0

КОМИСИЯ:

1. Нели Миткова –директор дирекция ИУС …………………………………………

2. Божидар Йотов – общ. съветник……………………………..……………

3. Емил Милушев – общински съветник……………………….…………………….

4. Нина Крушева – общински съветник ………………отсъства………….

5. Гинка Билчева – ст. експерт отдел СДЗП…………………………………………

6. Антоанета Банчева – ст. експерт отдел СДЗП ……………………………………….

7. Асен Станчев – нач.-отдел ПНО……………отсъства………………

8. Искрен Илиев – ст. юрисконсулт в Община Русе…………………………………

 

Файлове