Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 487, прието с Протокол № 20/23.03.2017 г. на Общински съвет Русе е приета Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе. Разпределянето на средствата по Програма СПОРТ 2017 год. бе извършено с Приложение 1 към наредбата. Ежегодното разпределяне на средствата по Програма СПОРТ по съответните раздели от Наредбата, изисква спазване на процедурата по чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове –публикуване на проекта на нормативния акт за обществени консултации за срок от 30 дни преди внасяне в Общинския съвет. Спазването на процедурата за изменение на наредбата не кореспондира с определения в чл. 18 от наредбата двуседмичен срок за назначаване на комисията за разглеждане на постъпилите заявления за финансово подпомагане. Поради това предлагаме разпределянето на средствата по раздели да се извършва с Решение на комисията по чл. 18 от наредбата, в състава на която са включени всички членове на Постоянната комисия по „Младежта и спорта“ към Общинския съвет.
Вследствие приемането на наредбата се очаква установяване на нов ред за разпределяне на средствата по Програма СПОРТ по раздели, което ще съкрати занапред процедурното време за разпределяне на средствата по раздели.
Финансови средства за прилагането на измененията и допълненията към наредбата не са необходими.
Не бе установено настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителна компетентност на Общинския съвет.
Финансирането на спортните клубове следва да се състои в началото на годината, с оглед подсигуряване провеждането на всички необходими дейности, които поддържат спорта в град Русе на високо ниво. Към настоящия момент са подадени 47 заявления, като 24 от тях са за финансиране на състезания от спортния календар на Община Русе до 30 април. Тъй като предлаганата нормативна уредба е необходима предпоставка за финансиране на спортните клубове и съгласно втората хипотеза на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по настоящия проект на нормативен акт е 14 дни, считано от датата на публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе. Становищата и предложенията следва да бъдат депозирани в посочения срок в деловодството на Община Русе.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 59, ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 5, ал. 3 „(Приложение 1)“ се заменя с текста „с Решение на комисията по чл. 18 от настоящата наредба“

§ 2. Приложение 1 се отменя.

§ 3. Създава се § 6 към ПЗР със следното съдържание: „Финансовото подпомагане за 2018 год. се осъществява при спазване на правилата за държавните помощи по Закона за държавните помощи /обн., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г./“

ВНОСИТЕЛ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове