Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение Ν 573, прието с Протокол № 23/22.06.2017 г. на Общински съвет Русе, бе приета Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“, като с нея се уреждат реда и условията за ползване на тази услуга, както и управлението, финансирането, настаняването, контрола и мониторинга на услугата и имотите, в които ще се предоставя тя.
Социалната услуга „Социални жилища” ще се предоставя в имоти, които ще се изградят в изпълнение на проекта на Община Русе по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).
Съгласно публикуваните на 10.01.2018 г. изменения в Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, финансираната инфраструктурата се разглежда като част от компенсацията за обществена услуга и в тази връзка следва да се осигури съответствие с Решение на Комисията от 20.12.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (Решението).
От Ръководителя на УО на ОПРР постъпи писмо, в което се сочи, че в представената Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища” не е залегнало задължение за кмета на общината да възложи предоставянето на услугата в съответствие с изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от ДФЕС, а това задължение е задължително условие за да бъде оценен положително критерият за съответствие с изискванията за приложимия режим на държавна помощ. В този смисъл в приетата от Общинския съвет Наредба липса ангажимент за бенефициента за спазване на Решението.
Понастоящем се предвижда общината самостоятелно да предоставя услугата, без възлагане на външно юридическо лице, но въпреки това съгласно изменения в насоките при всички случаи операторът на инфраструктурата, дори когато е част от общинската администрация се разглежда като получател на компенсация за предоставяне на услугите по социално жилищно настаняване и е необходимо да се въведе задължение за спазване на съответствието с горепосоченото Решение.
Решението определя набор от условия, при кумулативното изпълнение на които държавната помощ във вид на компенсация за обществена услуга, предоставена на предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (УОИИ), се приема за съвместима и е изключена от задължението за уведомяване на ЕК. Решението е приложимо в случаите, в които срокът, за който на дадено предприятие се възлага извършването на УОИИ, не надвишава 10 години, освен когато от доставчика на услугата се изискват значителни инвестиции, които трябва да бъдат амортизирани през по-дълъг период от време в съответствие с общоприетите счетоводни принципи. Извършването на УОИИ следва да се възлага на съответното предприятие чрез един или повече възлагателни актове, които да съдържат задължителните реквизити по чл. 4 от Решението. Размерът на компенсацията, която може да бъде предоставена за извършването на УОИИ не може да надвишава това, което е необходимо за покриване на нетния разход, направен при изпълнение на задълженията за обществена услуга, включително разумна печалба. Разходите, които трябва да се отчитат, съдържат всички разходи, направени при извършването на УОИИ, като по отношение на изчисляването на размера на компенсацията се прилага чл. 5 от Решението. При предоставянето на компенсацията, общините нямат правото да допускат свръхкомпенсация.

С приемането на наредбата се цели въвеждане на задължение за възлагане предоставянето на услугата в съответствие с изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от ДФЕС, което е предпоставка за положителна оценка за критерия за съответствие на наредбата с изискванията за приложимия режим на държавна помощ.
За прилагането на новата уредба не са необходими допълнителни финансови средства.
Изготвянето на настоящия проект на Наредба е в изпълнение на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”, както следва:

Параграф единствен. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на ал. 5 се изменя както следва:
“(5) Социалната услуга „Социални жилища“ се предоставя от община Русе.“
2. Създават се допълнителни алинеи 7 и 8 със следното съдържание:
„(7) При предоставянето на социалната услуга от общината следва да се спазват изискванията на Решение на Комисията от 20.12.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес“.

(8) Съдържанието на акта или актовете за възлагане на структурното звено в администрацията на услугата „Социални жилища“ следва да бъде в съответствие с всички разпоредби от Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.“

ВНОСИТЕЛ

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове