Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе е приета с Решение № 1462 по Протокол № 52 от 16.07.2015 г. Същата е изменяна и допълвана с Решение № 136 по Протокол № 6 от 25.02.2016 г. и № Решение № 488 по Протокол № 20 от 23.03.2017 г.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 14 право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, изчислена на база 44 пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат учащите се, студентите и докторантите редовно обучение, като общината заплаща по 11,46 лв. на карта. На настоящия етап картата струва 20,00 лв. за автобусните линии и 18,00 лв. за тролейбусните.
С цел увеличаване атрактивността на услугата „обществен превоз на пътници“ чрез предоставяне на по-ниски цени на абонаментните карти за учащи, студенти и докторанти редовно обучение, които могат да бъдат използвани от притежателите им за придвижване до техните образователни учреждения, се предлага допълнително намаление в размер – 2,00 лв. на абонаментна карта. Тази социална придобивка ще намали до известна степен тежестта за родителите на пътуващите ежедневно учащи, ще засили интереса и ще увеличи ползването на този вид карти за пътуване.
Следва да се отбележи, че частните превозвачи се водят единствено от своя търговски интерес и не биха предложили подобни цени на картите за учащи, студенти и докторанти редовно обучение, както и не биха преследвали целите, залегнали в чл. 18 на Наредба № 14 за осигуряване на допълнително намаление извън регламентираното в ПМС № 66. Компенсацията на превозвачите ще бъде ограничена до разликата между стойността на картата за учащи, студенти и докторанти редовно обучение (намалена от редовната цена с 30% по ПМС № 66) и цената на картата, която заплаща потребителя на услугата, след доплащане на 13,46 лв. на карта от Община Русе.
Направен е разчет на необходимите средства и същите са предвидени в Общинския бюджет.
Общинска администрация ще осъществява контрол гарантиращ, че предоставените средства няма да доведат до свръх компенсиране на превозвачите във връзка с дейността по извършване на обществен превоз на учащи, студенти и докторанти редовно обучение. При възникване на възможност за свръх компенсиране средствата няма да бъдат предоставяни.
В тази връзка в чл.18, ал.1, следва да се замени текста: „като общината ще заплаща по 11,46 лв. на карта“ с текста: „като общината ще заплаща по 13,46 лв. на карта“.
С тази промяна цената на картите за учащите се, студентите и докторантите редовно обучение ще стане: за автобусните линии – 18,00 лв., а за тролейбусните – 16,00 лв.
Исканите промени се основават на принципите на прозрачност и публичност. Няма данни настоящия нормативен акт да противоречи на правото на европейската общност.
Предвид горното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от АПК, Общински съвет-Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. В чл.18, ал.1 се заменя цифрата: „11,46 лв.“ с цифрата „13,46 лв.“
Приложение: Финансов разчет – Приложение № 1.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове