Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
 
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
 
Мотиви към настоящия проект:
 
1. Причини, които налагат приемането:
В изпълнение на разпоредбите чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) и чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, с Решение №342, по Протокол №13/19.09.2016 г. на Общински съвет – Русе е приета Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе.
Предложените изменения и допълнения са във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Отпадат всички текстове в наредбата свързани със запазването на регистрационните номера и съответно личните данни за следващата календарна година.
Прилагането на новите нормативни изисквания за събирането, обработването и съхраняването на личните данни, наложи нормативната уредба, касаеща приема в детските градини и подготвителни групи в училищата на територията на Община Русе да бъде синхронизирана с действащото законодателство. В проекта на наредбата е добавен текст, който указва, че след приключване на приема за календарната година, личните данни на заявителите и децата се заличават.
 Съгласно предложените изменения родителите ще подават заявление за кандидатстване ежегодно за всяка календарна година. За неприетите към края на календарната година деца ще бъде необходимо да бъде подадено ново заявление след отварянето на системата през следващата календарна година. Промяната се въвежда във връзка с изискванията за обработване на лични данни и необходимостта от установяване на срокове за съхраняването им. Работната комисия по изготвяне на проекта, изрази становище че това ще се отрази благоприятно на приема, поради отпадането на големия брой генерирани в системата входящи номера още от стартирането на системата през 2013 г. Към момента натрупаните регистрационни индекси за кандидатстване в детски градини надхвърлят 8800, което води до объркване сред родителите относно общия брой на подадени заявления. При предложената промяна в системата ще се генерират само входящи номера за конкретната календарна година, без натрупване от предходните години.
В проекта на Наредбата се добавят допълнителни точки според избора на желание за учебно заведение, което ще допринесе децата със заявено първо желание да бъдат класирани преди децата по второ, трето и т.н. Въвеждането на допълнителните точки наложи и промяна в броя на точките за основните критерии, като критериите, които досега получаваха 1 точка, съгласно измененията получават по 10 точки, а тези с 2 точки вече получават по 20 точки.
Обществените отношения свързани с условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе е въпрос от местно значение, който не е уреден с правни норми от националното законодателство.
 
 
2. Цели, които се поставят:
С изготвения проект се цели постигане на защита и на съответствие, както и избягване на противоречия на текстовете на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на община Русе с императивни законови норми от по-висша степен.
Друга цел, която следва да се постигне с прилагането на наредбата е създаване на по-точни правила за класиране на децата в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на община Русе.
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Няма необходимост от финансови и други средства за прилагането на новата уредба.
 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Съответствие на действащата организация и практика при записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията община Русе с изискванията на нормативните актове от по-висша степен и да бъде осигурена цялостна защита на личните данни.
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Изготвеният проект е в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и с Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.
При изготвянето на настоящия проект на Наредба не се установи тя да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.
Предлаганият проект е разработен в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
Съдържанието в наредбата не противоречи на норми от по-висока степен на европейското законодателство.
Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе.
 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация и във връзка с изискванията на ЗПУО, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
На основание чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка чл. 59, ал. 1 от Закона на предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 за предучилищното образование Общински съвет – Русе:
 
Р Е Ш И:
 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе, както следва:
 
§1. Добавя се нов чл. 7а със следното съдържание „Регистрирането на заявления за участие в класиране е за календарна година. Системата се отваря за регистрации на заявления на 10 януари и се затваря на 15 декември. След приключване на приема за календарната година, личните данни на заявителите и децата се заличават“.
§2. Добавя се нов чл. 7б със следното съдържание „Данните на родителя и на децата от заявленията са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Същите ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием“.
§3. В наименованието на Раздел II от Глава Втора думата „ПРЕДИМСТВА“ се заменя с текста „КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ“.
§4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В колона 3 „Точки“ точките „1” и „2” се заменят съответно с „10“ и „20“.
2. Допълват се следните допълнителни точки за избрани желания:
Допълнителни точки за избрано желание
К13
Първо желание
6 т.
 
К14
Второ желание
5 т.
 
К15
Трето желание
4 т.
 
К16
Четвърто желание
3 т.
 
К17
Пето желание
2 т.
 
К18
Шесто желание
1 т.
 
 
§5. Чл. 16, ал. 4 се отменя.
§6. Чл. 19 се допълва със следния текст „График на дейностите се публикува на сайта за прием: https://dzpriem.ruse-bg.eu“.
§7. Чл. 22 да се чете както следва „Всички заявления са активни за класиране само в календарната година. За некласираните деца е необходимо да се регистрира ново заявление, след отваряне на системата за следващата календарна година“.
§8. Чл. 34 се отменя.
§9. Чл. 39 да се чете както следва „Децата се класират в низходящ ред, според събраните точки от критериите по реда на чл. 10 на настоящата Наредба. При равни условия се класират на случаен принцип“.
§10. В чл. 42 думата „провеждане“ се заменя с „обявяване“ и текста „в срок от 10 работни дни“ се заменя с „в срок, съгласно графика на дейностите, публикуван на сайта за прием“.
§11. Чл. 46 се отменя.
 
 
 
Вносител,
 
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 
 
Съгласували:
Иван Григоров
Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“
 
Ирена Петрова
Директор дирекция „Култура и образование“
 
Соня Станчева
Директор дирекция „Правни дейности“
 
Асен Станчев
Началник отдел „Правно-нормативно обслужване“
 
Гюлвер Ибрям
Ст. юрисконсулт отдел „Правно-нормативно обслужване“
 
Сашо Щерев
Началник отдел „Образование, младежки дейности и спорт“
 
Изготвил:
Зорница Иванова

Инспектор в отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ 

Файлове