Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с предстоящото изграждане на Външна мобилна ледена пързалка в град Русе на пл. „Света Троица“, за периода от 15.11.2018 г. до 15.02.2019 г., е необходимо актуализация на Наредба № 16 на ОбС – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, с цел определяне на цени на услуги за нов вид атракция – ледена пързалка.
Причините, които налагат изменения и допълнения в наредбата са следните:
Община Русе проведе процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител по договор с предмет: „Доставка чрез наем, монтаж, техническа поддръжка и демонтаж на външна мобилна ледена пързалка в гр. Русе“, като организацията по обслужване на изграденото съоръжение, както и по предоставяне на самата услуга – ползване на ледена пързалка и реализация на приходите от същата, ще бъде възложена на ОП „Русе арт“.
При формирането на цените на услугите са взети предвид всички разходи по наемането, техническата поддръжка на пързалката; придобиване на контейнер /мобилен фургон за каса и гардероб/; материали /рафтове за кънките, работно облекло, прожектори за осветление, закупуване на касов апарат и други/, външни услуги /нощна охрана, постоянно медицинско обслужване по време на работа на пързалката, санитарни химически помещения/, консумативи /ел. енергия и вода/ и други, като застраховка „Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия“, разходи за заплати и възнаграждения на персонал и др.
Формирането на цената е обусловено от пазарната ситуация към настоящия момент, като са взети предвид и цените на същата услуга, предлагани в останалите областни градове.
Предвидени са единични цени за ползване на пързалката, които са съобразени с възрастта на посетителите, цена за наем на кънки, предложени са абонаменти, в зависимост от възрастта на посетителите. Предлага се цена за групови посещения, както и цена за наем на пързалката за организирани прояви.
Стандартната цена за ползване на ледена пързалка за посетители е 5,00 лева за час и наем на кънки – 2,00 лева за час или общо, цената на услугата за един час е 7,00 лева.
За деца и ученици, предлаганата цена е с 40% по-ниска от стандартната цена, т.е. входен билет – 3,00 лева, наем на кънки – 2,00 лева или общо 5,00 лева цена за услугата за един час. Намалението се ползва, след представяне на удостоверителен документ.
Предлагат се два вида предплатени абонаменти /с 20% намаление/ за 10 броя посещения по 1 час, включваща входен билет и наем на кънки:
– абонамент за деца и ученици – 40, 00 лева за 10 посещения на човек.
– абонамент за посетители – 56,00 лева за 10 посещения на човек.
Друг вид услуга е „Цена за групови посещения“ /над 6 човека/, включваща входен билет и наем на кънки, без възрастови ограничения – 5, 00 лева на час на човек.
За организиране на прояви /партита, рождени дни и други/, е определена цена за наем на цялата пързалка за 1 час с 30% намаление – 350,00 лева на час, включваща наем пързалка и ползване на кънки.
Целите, които си поставяме с направените промени в Наредба № 16 на ОбС – Русе са следните:
Определяне на нова услуга – цени и ценови услуги за ползване атракция, като ледена пързалка.
Нашата цел е създаването на една нова атракция, която е единствена на територията на общината, която да се превърне в център на обществения живот на града и място, където могат да се провеждат различни прояви и събития. Създаденият нов продукт, ще представлява интерес, както за туристите, така и за местните жители и най – вече за деца и ученици.
Разработените ценови предложения, абонамент и групови посещения, са насочени към по-широк кръг потребители, облекчаване разходите за деца и ученици. С цел осигуряване достъпност до услугата от страна на тези групи, са предвидени по-ниски цени.
Ледената пързалка ще допълни културния и туристически афиш и ще допринесе за веселото Коледно и новогодишно настроение на русенци и гостите на нашия град.
Финансови средства за прилагането на наредбата не са необходими.
Финансовите разходи са свързани с наемането на пързалката, закупуването на фургон – каса и гардероб, издръжката, поддръжката и стопанисването на ледената пързалка.
Очакваните резултати от предложените нови цени за видове атракции – ледена пързалка са: реализация на приходи от ледена пързалка, възвръщаемост на вложените средства, както и ново развлекателно спортно зимно съоръжение, което ще радва жителите и гостите на града.
При изготвянето на настоящия проект на Наредба, не се установи тя да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.
 

Файлове