Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/

 ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

1.Причини, които налагат приемането на Наредбата.
С Решение № 487, прието с Протокол № 20/23.03.2017 г. на Общински съвет Русе е приета Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе.
В ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. е обнародван нов Закон за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, в сила от 18.01.2019 год. Съгласно новата нормативна уредба, финансовото подпомагане с публични средства се извършва при спазване на правилата в областта на държавните помощи. Изрично е посочено, че кметовете на общини са администратори на помощ съгласно Закона за държавните помощи.
Предлаганите изменения и допълнения в наредбата целят съобразяването на финансирането на русенските спортни клубове с въведените със Закона за държавните помощи правила за предоставяне на държани помощи. Налага се прецизиране на предоставянето на финансови средства на спортните клубове и разграничаването им на аматьорски и професионални. По отношение на аматьорските клубове Европейската комисия (ЕК) счита, че същите не извършват икономическа дейност и предоставените им субсидии не са обхванати от правилата за държавна помощ, доколкото финансовата подкрепа спрямо тях играе важна роля в насърчаването на образованието, интеграцията и здравето. Професионалните спортни клубове, с оглед участието им в икономически дейности, се обхващат от правилата на ЕК за държавните помощи. В този смисъл в община Русе следва да се създаде увереност, че предоставените публични средства не представляват държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи или ако представляват, то те са съвместими с вътрешния пазар. За да се създаде подобна увереност е необходимо да бъдат прилагани допълнителни документи към заявленията за получаване на финансови помощи.
Разпоредбата на чл. 133, ал. 4 от новия Закон за физическото възпитание и спорта /в сила от 18.01.2019 год./, също предвижда, условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност да се определят с наредба на общинския съвет, както и нормата на чл. 59, ал. 6 от досега действащия ЗФВС.
С проекта на наредба се предвижда промяна в наименованието на раздела по чл. 5, ал.2, т. 3 от наредбата от „Подпомагане на спортни клубове“ на „Развитие на спортните клубове“, поради това, че чрез финансирането по останалите раздели също се подпомага дейността на клубовете. Предлагат се изменения, чрез които се заличават повторения в действащите текстове на наредбата.
Във връзка с изискването за финансово подпомагане развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в съответствие с приетата от Министерския съвет Национална програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, се предвижда отпадане на текстовете определящи приоритетните спортове и параметрите за финансирането им. Предложени са промени във Формулярите за кандидатстване. Въвеждат се максимални размери на подпомагането по раздел „Организиране и провеждане на мащабни спортни прояви“ съобразно вида на състезанието.
Наредбата въвежда процедура за допустимост за разглеждане на заявленията за финансиране, както и допълнителни условия за финансиране на кандидатите, осъществяващи и професионален спорт в съответствие с условията за предоставяне на минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) N1407/2013.
Съгласно решение N938, прието с Протокол N36/20.03.2014 год. на Общински съвет Русе, спортните клубове, които са юридически лица нестопанска цел, регистрирани в общественополезна дейност и са наематели на спортни обекти по договори за наем с Община Русе, управлявани от ОП „Спортни имоти“ не заплащат разходите за топлоенергия, изразходвана при ползването на наетите спортни зали и съоръжения. Предлагаме за предоставянето на това финансово подпомагане да бъдат въведени ред и условия чрез допълване на наредбата с нова Глава седма „Подпомагане на Спортни клубове-Наематели на спортни обекти, управлявани от ОП „СПОРТНИ ИМОТИ“. Финансирането за топлоенергия е вид оперативна помощ за спортна инфраструктура и същата се освобождава от задълженията за уведомяване при изпълнение на определени условия, съгласно Регламент (ЕС) N651/2014 год. на комисията за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение членове 107 и 108 от Договора.
В изпълнение на чл. 7, ал. 2, т. 12 и чл. 30, т. 1 от Закона за държавните помощи, проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/, бе съгласуван с Министерството на финансите, с оглед правомощията им по наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи на национално, областно и общинско равнище,

2. Цели, които се поставят:
Цели се и постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете на нормативния акт с императивни законови норми и допълване на документите за кандидатстване, с цел установяване на приложимостта на нормите, касаещи държавните помощи спрямо средствата за подпомагане на русенските спортни клубове.
Вследствие на приемането на наредбата се очаква да се установи приложимостта на нормите, касаещи държавните помощи при финансирането на дейността на спортните клубове.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: Финансови средства за прилагането на изменението и допълнението към наредбата не са необходими.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива: Постигане на съответствие при финансирането на русенските спортни клубове и спортни дейности с изискванията на новия Закон за физическото възпитание и спорта и Регламент (ЕС) N1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.
Предлаганият проект е разработен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) N1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis и не противоречи на норми от по-висока степен на европейското законодателство.
Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане на Наредба.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 76, ал. 3 и чл.79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал. 1, т.23 и чл. 17, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта /обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 год./ Общински съвет Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /Приложение 1/.

ВНОСИТЕЛ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Файлове