Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и

                   условията  за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на

                   територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе е приета с Решение  № 1462  по  Протокол № 52 от 16.07.2015 г. Същата е изменяна и допълвана с Решение  № 136 по Протокол № 6 от 25.02.2016 г.,  Решение  № 488 по Протокол № 20 от 23.03.2017 г., Решение  № 913 по Протокол № 36 от 19.07.2018 г. и Решение № 1167 по Протокол № 47/20.06.2019 г.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 14 право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, изчислена на база 44 пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат учащите се, студентите и докторантите редовно обучение, като общината заплаща по 13,46 лв. на карта. На настоящия етап с горните намаления картата струва 18,00 лв. за автобусните линии и 16,00 лв. за тролейбусните.

            С цел увеличаване атрактивността на услугата „обществен превоз на пътници“ чрез предоставяне на по-ниски цени на абонаментните карти за учащи, студенти и докторанти редовно обучение, които могат да бъдат използвани от притежателите им за придвижване до техните образователни учреждения, се предлага допълнително намаление в размер  от 2,00 лв. на абонаментна карта.  Тази социална придобивка ще намали до известна степен тежестта за родителите на пътуващите ежедневно учащи, ще засили интереса и ще увеличи ползването на този вид карти за пътуване.

Следва да се отбележи, че частните превозвачи се водят единствено от своя търговски интерес и не биха предложили подобни цени на картите за учащи, студенти и докторанти редовно обучение, както и не биха преследвали целите, залегнали в чл. 18 на Наредба № 14 за осигуряване на допълнително намаление, извън регламентираното в ПМС № 66. В тази връзка компенсацията на превозвачите ще бъде ограничена до разликата между стойността на картата за тези право имащи (намалена от редовната цена с 30% по ПМС № 66) и цената на картата, която заплаща потребителя на услугата, след доплащане на 15,46 лв. на карта от Община Русе.

Направен е разчет на необходимите средства и същите са предвидени в Общинския бюджет за 2020 година.

Общинска администрация ще осъществява контрол гарантиращ, че предоставените средства няма да доведат до свръх компенсиране на превозвачите във връзка с дейността по извършване на обществен превоз на учащи, студенти и докторанти редовно обучение. При възникване на възможност за свръх компенсиране средствата няма да бъдат предоставяни.

В тази връзка в чл.18, ал.1, следва да се замени текста: „като общината ще заплаща по 13,46 лв. на карта“ с текста: „като общината ще заплаща по 15,46 лв. на карта“.

С тази промяна цената на картите за учащите се, студентите и докторантите редовно обучение ще стане: за автобусните линии – 16,00 лв., а за тролейбусните – 14,00 лв.

Исканите промени се основават на принципите на прозрачност и публичност. Няма данни настоящия нормативен акт да противоречи на правото на европейската общност.

Предвид горното и на основание чл.63, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 АПК, Общински съвет- Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на Община Русе, със следното съдържание:

§ 1. В чл.18, ал.1 се заменя цифрата: „13,46 лв.“ с  цифрата „15,46 лв.“

Приложение: Финансов разчет –  Приложение №1

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на наредбата е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Файлове