Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С обнародвания Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане в Държавен вестник бр.98 от 27 ноември 2018г. са направени съществени изменения в Закона за местните данъци  и такси (ЗМДТ). Въвеждат се нови принципни положения, при които за лицата отпада значителна част от задълженията им да декларират определени факти и обстоятелства. По нов начин е уредено облагането с данък върху превозните средства на леките автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. Законодателят е въвел имуществен и екологичен компонент при определянето на данъка, като част от политиките за управление на качеството на атмосферния въздух, обвързвайки екологичните характеристики на съответното превозно средство с размера на налога.

В предвидения от законодателя срок до 31 януари 2019г. ОбС-Русе не е приел изменение на Наредба №20 с което за 2019г. и 2020г. се прилага закона, като нормативен акт от по-висш ранг. Намирам за наложително да се редактират текстовете от наредбата, които влизат в колизия с приетите изменения. Горното се налага и поради факта, че с Протест на Окръжна прокуратура – Русе №АО-55/2019г. (пр.пр.4138/19)/27.02.2020г. се иска от Административен съд – Русе част от разпоредбите да се отменят като незаконосъобразни и противоречащи на ЗМДТ.

С оглед това екип от служители на Общинска администрация предложи варианти, които да синхронизират спорните текстове от наредбата с действащото законодателство и най-вече да оптимизират облагането на превозните средства на територията на Община Русе при спазване на принципите за справедливост, прозрачност и ефективност. Оформените четири предложения се базират на следното:

В първия вариант се предвижда редакционно отстраняване на противоречащите на закона текстове, като не се използва делегираната от законодателя възможност на общинските съвети да избират ставките на данъка върху превозните средства и предвидените намаления за екологична категория. Като техническо, това предложение не води до изменение на приходите от този вид налог.

Във второто предложение е даден превес на екологичния компонент. Предложените изменения са с цел подобряване качеството на атмосферния въздух, като се предвиждат значителни намаления за по-щадящите двигатели от екологичните категории, както следва: за Евро 4 намалението е 12%,  за Евро 5 в размер на 37% и за Евро 6 и ЕЕV в размер на 58%. Предвиденото увеличение за Евро 3 е 10%, а без екологична категория и Евро 1 и 2 – 20%.

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” №6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: info@ruse-bg.eu.

Файлове