Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ РОСИЦА ГЕОРГИЕВА И

ТРАЯН ТОТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПАТА НА „ПАТРИОТИТЕ-ВМРО“

Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба № 2 на Общински съвет – Русе регламентира начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение. Съгласно чл. 2, ал. 6, т. 6.1. от посочената наредба за обектите, разположени в учебните заведения, които не се ползват целогодишно, за периода, в който не се ползват, се заплаща 20 % от договорената наемна цена.

Съществуват обективни обстоятелства, които налагат тази правна норма да бъде преразгледана и двадесетпроцентната наемна цена, дължима за периода, в който обектите не се използват, да бъде намалена на 5 %, поради следните причини:

1. Търговските обекти, разположени в учебните заведения, извършват търговска дейност в рамките на до 36 учебни седмици, или 180 работни дни (половин календарна година). Когато са налице извънредни обстоятелства, в каквито бяхме поставени в периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г., работните дни за тези търговски обекти намаляха драстично до 105 дни. Това затруднява акумулирането на средства, с които наемателите на обектите да обезпечат заплащането на 20 % от договорената наемна цена за времето, през което не работят. По тази причина наемателите са принудени да повишават цените на предлаганите стоки в обектите, чиито клиенти са само учениците и служителите на съответното учебно заведение.

2. Тези обекти са задължени да спазват разпоредбите на Наредба № 8/ 04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността  и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и Наредба № 37/ 21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците.

Двете наредби съдържат изисквания за храните, които се предлагат в търговските обекти, разположени на територията на училищата и детските заведения, например в двора на училището. Съответно за лавка, намираща се на 10 метра от двора на училището, не съществуват ограничения за предлаганите продукти.

За търговските обекти, разположени на територията на училищата, съществуват ред забранени за предлагане в училищата храни. Сред тях са сладкарските продукти с високо съдържание на мазнини и захар, храните, съдържащи хидрогенирани и частично хидрогенирани растителни мазнини, пържените храни, както и такива, съдържащи ГМО, консерванти, оцветители, ароматизанти и подсладители. Напитки, съдържащи оцветители, овкусители или кофеин също за забранени за продажба на деца. Всички храни трябва да отговарят на редица български и европейски стандарти и да се придружават от документ, удостоверяващ произхода на храната, и документ, удостоверяващ съответствието и безопасността ѝ. Себестойността на храните, отговарящи на тези изисквания е по-висока, което не позволява да им се начисли надценка, позволяваща акумулирането на средства, които да осигурят плащането на договорената двадесетпроцентна наемна цена. От друга страна оборотът при продажба на т. нар. здравословни храни е по-малък, тъй като те не са предпочитани от децата.

3. Необходимо е за учениците да бъдат осигурени условия за опазване на живота и здравето им, освен предоставянето на здравословна храна. Когато на територията на училището няма търговски обект, който е затворил, поради невъзможност да покрива разходите и да заплаща договорената наемна цена, учениците ще потърсят алтернатива в околните магазини и заведения за бързо хранене, с които са обградени повечето училища. Там забраните не важат и децата имат лесен достъп до всякакви храни, включително и до тези, които са окачествените като вредни. Често учениците пресичат улици, за да стигнат до най-близкия павилион, бързат, за да се вместят в рамките на междучасието от 5 – 10 минути и с това поставят в риск здравето и живота си.

Искането за промяна на чл. 2, ал. 6, т. 6.1 от Наредба № 2 на Община – Русе се основава на гореизложените мотиви и има за цел да се създадат условия за наемателите на търговските обекти, разположени на територията на учебните заведения, да продължат търговската си дейност за периода на сключения договор за наем, да не се отказват преждевременно. Промяната на текста на наредбата цели да се опази малкият бизнес и да се запазят работните места, осигурявани от него. Съществуването на тези търговски обекти е гаранция, че на учениците се предлага здравословна храна и се ограничава възможността те да напускат територията на учебното заведение, с което се защитават тяхното здраве и живот.

При прилагане на предлаганото изменение в Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение се очаква да бъдат постигнати целите, формулирани по-горе. Тъй като предлаганите промени са насочени към промяна във възмездността на конкретните договорни отношения, променяйки ги се очаква намаляване на приходите за учебните заведения в пренебрежителен размер, като тези промени няма да се отразят на общинския бюджет.

Не беше установено настоящият проект на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение, да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление.

Започващата лятна ваканция на учениците и високата обществена значимост на запазването на съществуващите търговски обекти на територията на учебните заведения, съчетано с преодоляването на последиците от въведеното в Република България извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. свързано с борбата с вируса COVID-19 налагат извод за изключителност по смисъла на чл.26, ал.4, изр. 2 от Закон за нормативните актове, поради което срока за предложения и становища по проекта е 14 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2, на Общински  съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение, както следва:

§ 1. Чл. 2, ал. 6, 6.1 се изменя, както следва: За обектите, разположени в учебните заведения, които не се ползват целогодишно, за периода, в който не се използват, се заплаща 5% от договорената наемна цена.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата влиза в сила от момента на разгласяването ѝ чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 от АПК.

ВНОСИТЕЛИ:

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

ТРАЯН ТОТЕВ

Общински съветници от групата

на „ПАТРИОТИТЕ-ВМРО“

Файлове