Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и  допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Мотиви към настоящия проект:

1. Причини, които налагат приемането:

Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе,  приета с Решение № 487/23.03.2017 г.,  изм. с Реш. № 811/22.03.2018 год., изм. и доп. с Реш. №1075/21.02.2019 год. на Общински съвет Русе определя условията и реда за законосъобразното разпределение на финансовите средства отпускани от община Русе за подпомагане на русенски спортни клубове. Право на финансово подпомагане по тази наредба имат само спортни клубове със седалище и дейност в община Русе

Съгласно чл. 133, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта/ЗФВС/, общините може да подпомагат:

1. спортни организации, спортни училища и туристически дружества, които имат седалище и дейност на територията на съответната община  ;

2. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата и младежите да се занимават с физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност.

В ЗФВС са определени субектите, които имат право на финансово подпомагане от общините, и в този смисъл общинската наредба противоречи на законовата регламентация,  определяйки само спортните кубове, като организации с право на подпомагане от община Русе. Именно разширяването на кръга на лицата с право на финансово подпомагане е основната промяна в условията за подпомагане, което пък от своя страна наложи да се променят много от разпоредбите на наредбата.

Със Заповед №РД-01-3616/17.12.2020 г. бе сформирана работна група, за обсъждане на предложения за изменения и допълнения в наредбата, което е провела заседания на  21.12.2020 г. и на 12.01.2021 г. Постъпили са предложения и от страна на спортни клубове и сдружения, които също са обсъдени и взети предвид при изготвяне на предлагания нормативен акт.

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение, в който са съобразени и промените в подзаконовите нормативни актове, допълнени са видовете разходи за които се предоставя финансиране, съобразно  обсъдените предложения в работната група, редуциран е броя на участниците в мероприятие, с оглед въвежданите мерки за дистанция.  

2. Цели, които се поставят:

Една от целите на предлаганата промяна е да постигне съответствие между законовата регламентация  и текстовете на наредбата, която към настоящия момент разглежда единствено спортните клубове като организации които могат да бъдат подпомогнати от Община Русе за своята спортна дейност. С измененията в наредбата се цели да разшири кръга на лицата, които могат да бъдат подпомогнати от Община Русе и също така да се улесни максимално процеса на  кандидатстване за подпомагане от спортните клубове и организации.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Финансови средства за прилагането на изменението и допълнението към наредбата не са необходими.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Приемането на наредбата ще доведе от разширяване на кръга на лицата, които имат право на финансово подпомагане от община Русе и  съответствие на нормативния с разпоредбите на ЗФВС и подзаконовите нормативни актове.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Не бе установено настоящият проект на Наредба за изменение и  допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителна компетентност на Общинския съвет. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет Русе реши:  

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе,  със следното съдържание:

§ 1. В чл. 1 след текста „русенски спортни клубове“ се допълва „ и други организации“;

§ 2. В чл. 2 след текста „спортни клубове“ се допълва „и други юридическите лица по чл. 133, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта:“, а текста „русенски спортни клубове“ се заличава;

§ 3. В чл. 3 текста „на русенски спортни клубове“ се изменя така: „по реда на тази наредба“:

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 и ал. 3 текста „на русенски спортни клубове“ се заличава;

2. В ал. 4 след текста „сайта на община Русе“ се допълва „в раздел „За граждани“, секция „Спорт“;

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 текста „финансово подпомага“ се заменя с текста „може да подпомага финансово“, а текста „един спортен клуб“ се заменя с текста „ една организация“;

2. В ал. 3, т. 2 придобива следната редакция „Разходи за участия на състезатели и отбори на спортни клубове в спортни състезания от Държавния и Международния спортен календар, учебно-тренировъчни лагери (за които се прилага списък на състезатели и треньори, участвали в лагера). Средствата могат да се използват за пътни, дневни, нощувки, такси за участия, застраховки и стипендии. Преди подписване на договора за финансиране на организацията представя декларации от участващите лица или техните законни представители, че не са заплатили такса за лагер, нощувки, храна и транспорт за участие в състезанието.

3. В ал. 3, т. 3 придобива следната редакция: „Разходи за организиране на състезания: осигуряване на възнаграждения на спортни специалисти, на медицински и помощен персонал, съдийски състави и за обезпечаване на награди – купи, медали, плакети, грамоти“;

4. В ал. 3 се допълват нови точки 7, 8 и 9, както следва:

„7. Разходи за пътуване от гр.Русе до мястото на провеждане на състезанието и обратно за физическите лица- състезатели, треньори и спортни животни. Разходите се отчитат съобразно изискванията на Наредбата за командировки в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина – заповед за командировка, вид автомобил, разходна норма, вид гориво, изминати километри, първични счетоводни документи за закупуване на гориво и документи, доказващи извършеното плащане.

8. Разходи за гориво на спортни средства- (яхти, лодки, състезателни автомобили и други) определени и доказани по разходни норми за вида гориво на производител;

9. Разходи за храна на спортни животни(коне, гълъби и др.), с които се участва в спортни състезания. Размерът на разхода се определя с индивидуална норма, одобрена от председателя на спортния клуб за всеки вид спортно животно за ден за изхранване, и съобразен със средния брой живи спортни животни през календарната година.“

§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „финансира“ се заменя с текста „може да подпомага финансово“;

2. В ал. 4 числото „100‘ се заменя с числото „ 30“;

§ 7. В чл. 9 се допълва нова ал. 3, със следния текст: „За гостуващи отбори се признават разходи за пътни, дневни, нощувки и такси за участие, направени от организатора.“

§ 8.  В чл. 12 текстана русенските спортни клубове“ се заличава;

§ 9. Вчл. 13 се правят следните изменения:

1. Текста „ по чл. 11“ се заменя с текста „и други юридически лица по чл. 133, ал. 2“;

2. Точка 3 се изменя така: „Юридическите лица по чл. 133, ал.2, т.2  от Закона за физическото възпитание и спорта, да са вписани в  регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието“;

3. Точка 4 се изменя така: „спортните клубове и туристическите дружества, да са вписани в публичните регистри по чл.9, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта;

4. В точка 9 текста след думата „съгласно“ се изменя така: „Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри, вписани  публичния регистър по Закона за физическото възпитание и спорта.“;

5. В точка 10 текста след думата „съгласно“ се изменя така: „Наредба № 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност“;

§ 10. В чл. 14, т. 1 текста„русенски спортни клубове“ се заменя с думата „организации“;

§ 11. В чл. 15 се правят следнните изменения и допълнения:

1. В точка  7 с текста след думата „съгласно“ се изменя така: „Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри, вписани в публичния регистър по Закона за физическото възпитание и спорта.“;

2. Допълва се нова точка 9 със следия текст: „Брой  спортисти, учащи в Спортно училище „Майор Атанас Узунов“

§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. След  „Програма „Спорт“ текста „за развитие на спортните клубове“ се заличава;

2. В точка 2 текста „русенския спортен клуб“ се заменя с думата „организацията“;

3. Точка 3 отпада;

4. В точка 4 текста след думата „съгласно“ се изменя така „Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри, вписани в публичния регистър по Закона за физическото възпитание и спорта.“;

5. Точка 9 отпада;

6. В точка 11 думата „клубът“ се заменя с „организацията“ ;

7. В точка 12 думата „клуба“ се заменя с „организацията“ ;

8. В точка 13 думата „клубът“ се заменя с „организацията“ ;

9. В точка 14  текста „спортен клуб“ се заменя с „организацията“ ;

§ 13. В чл. 18, ал.1  текста „отдел Образование, младежки дейности и спорт“ се заменя с „отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ , а  текста „Култура и образование” се заменя с „Хуманитарни дейности”;

§ 14. В чл. 18а се правят следнитеизмененния:

1. В ал.1 текста „спортен клуб, извършващ“ се заменя с текста „организацията, извършваща“;

2. В ал. 2  „спортния клуб“ и „клуба“  и се заменят с думата „органнизацията“;

§ 15. В чл. 19 се правят следнните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след  „подпомагане на“ се допълва „организациите, като по отношение на“;

2. Ал. 2 отпада;

3. В ал. 3, т.  4  текстът „русенски спортни клубове“ се заменя с думата „организации“ и след текста „ще бъдат подпомогнати“ се допълва „раздела по който се подпомагат“;

4. Допълва се нова ал. 7 със следнния текст: „ Информацията по чл. 19, ал. 3, т. 4 се публикува на сайта на община Русе в раздел „За граждани“, секция „Спорт“.

§ 16. В чл.21 навсякъде „Спортният клуб“ се заменя с „Организацията“.

§ 17. Текста на чл. 22 се изменя така: Общият размер на целевите средства по раздел „Развитие на спортните клубове“, включват разходи, свързани със спортната им дейност като не по-малко от 30 % от тях трябва да са разходвани за детско-юношески спорт.“. Точките от 1 до 6 отпадат. 

§ 18. Текста на чл. 23 се изменя така: „Организациите, получили финансови средства по тази Наредба, осъществяват утвърдения проект по определените параметри и се отчитат с финансови отчети по образец, съгласно Приложение №8 в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

§ 19. В чл. 23б текста „Финансираният клуб е длъжен да спази“ се заменя с „Финансираната организация е длъжна да спазва“;

§ 20. В чл. 24, ал.1, т. 2 отпада

§ 21. Текста на чл.25 се изменя така: „Община Русе,  упражнява контрол чрез финансови контрольори върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като същите имат право да изисква всички необходими счетоводни документи/

§ 22. Чл. 29 се изменя така: „ При нарушение на антидопинговите правила, финансирането се спира, считано от момента на констатиране на нарушението от компетентните органи до изясняване на случая. При доказано нарушение се прекратява договорът за финансиране .“

§ 23. Изменя се действащият образец на Приложение 1 към чл. 17 както  следва:

1. В част I „Информация за кандидата“ отпада текста „Регистрационен № в централен регистър на ЮЛНЦ на Министерство на правосъдието“;

2.В част I „Информация за кандидата“ след показател 8. Брой състезатели, включени в национален отбор  се допълва показател 9. Брой и списък с имена на спортисти, учащи в Спортно училище „Майор Атанас Узунов“,;

3. В част III „Изисквания и критерии“ се допълват следните изисквания:

3.1. Юридическите лица по чл. 133, ал.2, т.2  от ЗФВС, да са вписани в  регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от АВ към МП“;

3.2. Спортните клубове и туристическите дружества, са вписани в публичните регистри по чл.9, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта;

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 24. Заявленията по чл. 16 от наредбата за финансово подпомагане през 2021 година се подават до 31 март 2021 г.

Вносител,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове