Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

  1. Причини, които налагат приемането на Наредбата:

Наредба № 17 на ОбС – Русе, последно изменена с Решение № 469, прието с Протокол № 19/23.02.2017 г., урежда символиката на Община Русе, като съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 в т.ч. спадат званията и наградите на Община Русе. Предложената Наредба за изменение и допълнение обхваща главно текстовете в Раздел IV, касаещи регламента на Награда „Русе“, с която ежегодно на 24 май се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе. Изменения се предлагат и по отношение на ежегодната стипендия Студент на годината в Раздел VII, както и в Раздел VIII – Награда „Млад творец“.

Медийният и обществен отзвук след провеждането на церемонията по връчване на Награди „Русе“ през 2020 година провокира свикването на Обществения съвет за култура към Община Русе, който в рамките на няколко свои заседания през остатъка от годината подробно обсъди регламента за наградите, както и предложения за изменения и допълнения на текстовете в раздел „Изкуство и култура“. Със Заповед № РД-01-3363/24.11.2020 г. бе сформирана комисия, която проведе заседания за обсъждане на изменения в текстовете в раздел „Образование и наука“. Проведени са работни срещи с представителите на синдикатите в сферата на образованието и на работодателските организации, с които са обсъдени предложените промени. Процедурата по редакция на текстовете в двата раздела бе координирана между двата общински отдела „Култура“ и „Образование, спорт и младежки дейности“, а предложените изменения и допълнения – унифицирани.

Главното изменение в Раздел IV на Наредба № 17 кореспондира с основната критика от страна на медиите и обществеността, а именно необходимата редакция, намаляване и преразпределение на категориите на Награда „Русе“. След направените обсъждания в тази връзка се предлага следното: Общият брой на наградите в двата раздела от 15 да се намали на 13, като в раздел „Изкуство и култура“ да се направи следното преразпределение: 1 категория („Архитектура“) да отпадне, 1 категория („Сценични изкуства“) да се раздели в 2 подкатегории („Театър“ и „Музика и танц“), за сметка на двете категории „Литература“ и „Публицистика в медиите“, които да се обединят в 1 обща – „Литература и публицистика“. Липсата в последните години и като цяло малкият брой предложения в категория „Архитектура“ показва, че тя не е припозната от гилдията и би могла да се спести, компенсирайки разделението на категория „Сценични изкуства“ в 2 подкатегории, където обичайно е най-голямата конкуренция между предложени творци в различни сфери на изкуствата. Освен това се предлага наименованието на категория „Изобразително изкуство“ да бъде сменено с „Визуални изкуства“. Тази адаптация е провокирана от опита от изминали години, в които настоящото наименование се оказва ограничаващо и неотговарящо в пълна степен на съвеременните тенденции в изкуствата. 

В раздел „Образование и наука“ също се предлага по-прецизно формулиране на категориите, което способства за отпадането на 1 от тях, като по този начин се избягва смисловото объркване и повторяемост на наградите, засилва се конкуренцията сред претендентите и съответно се повишава наградната стойност. 

Общо за двата раздела се налага изискването, наградата да се присъжда за изключителни заслуги, проявени във времевия период от 10 май на предходната до 10 май на текущата година. Действащият към настоящия момент регламент не поставя никакво времево условие, което позволява да се правят предложения за награждаване на лица, които отдавна не са активно действащи в дадената сфера. Освен това се налага и ограничението Награда „Русе“ да се връчва само на лица и институции, които не са били удостоявани с нея през последните 3 години. 

С настоящото предложение се въвежда и своеобразно степенуване на различните награди – индивидуална, колективна, за цялостен принос и дългогодишна дейност. Към настоящия момент, съгласно чл. 42 от наредбата, Награда „Русе“ се придружава с диплом и парична премия в размер от 500 лева. С настоящото се предлага обособяване на различни парични премии, както следва: за индивидуална награда – 500 лева; за изключителен принос и дългогодишна дейност – 600 лева; за колективна награда – 1000 лева. Диференцирането на наградния паричен фонд произтича от логическото възприятие, че разликата в „тежестта“ на наградите трябва да получи и релевантно финансово отражение, без това да увеличава общата бюджетна рамка.

По отношение на селекцията на постъпилите предложения за Награда „Русе“, което се извършва от специално назначени за целта комисии, с настоящото се предлага техният състав да бъде оптимизиран, като се намали броят на членовете им, тъй като опитът показва, че многобройният състав на комисиите възпрепятства ефективността на процедурата. Освен намаляване на числеността, с оптимизацията на комисиите се поставя и акцент върху участието на външните експерти в състава. Аналогични изменения се предлагат и за комисиите, които определят Награда „Млад творец“ и „Студент на годината“, които към момента се връчват в една обща церемония заедно с Награда „Русе“. Предвид спецификата на ежегодната стипендия „Студент на годината“, с която се удостояват до трима студенти от Община Русе за отличен успех, трайни интереси и постижения в научно-изследователската дейност, се предлага тя да бъде отделена от церемонията за връчване на Награда „Русе“, като не се връчва на 24 май, а в навечерието на Студентския празник – 8 декември. 

2. Цели, които се поставят: 

Предложената наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 осигурява по-прецизна спецификация на различните категории на Награда „Русе“, което способства за по-адекватно и безпристрастно оценяване от страна на членовете на комисиите, които често са изправени пред избора между равностойни, но трудно сравними конкуренти. Това от своя страна ще спомогне за по-качественото отсяване и отличаване на заслужилите в различните сфери на изкуствата и културата. Предложеното намаляване на състава на комисиите също цели по-висока оперативност и ефективност на процеса по селекция и избор на наградените. 

Аналогичното оптимизиране на комисиите за Награда „Млад творец“ и „Студент на годината“ цели да се подобри оперативността на процедурата по избор на наградените, както и да се балансира броят на независимите експерти спрямо този на членовете на постоянните комисии към ОбС – Русе. С промяната на датата, на която се връчва призът „Студент на годината“ – от 24 май на 8 декември, се очаква това отличие да „излезе от сянката“ на Награда „Русе“ и да получи своето подобаващо внимание от страна на обществеността, както и да бъде още по-добре припознато от русенските студенти. 

Чрез поставянето на времеви период, в който да бъдат изявени заслугите на претендентите за Награда „Русе“, се цели да се тушира инерцията и статичността в местните творчески и образователни среди, и по този начин да се стимулират активно действащите професионалисти, а оттам и да се засилят процесите на секторно развитие. Увеличаването на паричните награди цели да се постигне още по-ясно диференциране на наградите, както и да се засили ефектът от присъдените отличия.

Като цяло предложената наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 цели да се отговори на критиките и очакванията от страна на обществеността, да се повиши доверието в процедурите по избор на наградените, да се завиши интересът към отличията и да се подобри техният имидж, отразен в медийното пространство.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Финансови средства за прилагане на изменението и допълнението към наредбата не са необходими. Увеличението на паричните премии, придружаващи Награда „Русе“, се покрива от сумите, планирани за двете отпаднали категории, т.е. това увеличение не внася промяна в общата бюджетна рамка на наградата, утвърдена до момента.

4. Очаквани резултати от прилагането: 

По-прецизна категоризация на Награда „Русе“, по-висока оперативност и ефективност на комисиите за подбор на предложения за Награда „Русе“, „Млад творец“ и „Студент на годината“ с акцент върху участието на външни експерти, засилена конкуренция сред претендентите и завишенa стойност на наградите, по-точно и справедливо оценяване и отличаване на заслужилите, по-голям ефект върху местния културен и образователен сектор, повишен интерес към наградите и по-висок обществен рейтинг на доверие. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане на Наредба.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т. 3 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Русе реши:  

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва: 

§ 1. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след текста „в съответните области“ се допълва текстът „за периода от 10 май на предходната до 10 май на текущата година.“

2. Допълва се нова ал. 6 със следния текст: „Награда „Русе” може да се връчва само на лица и институции, които не са били удостоявани с нея през последните 3 години.“

§ 2. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 се заличава текстът „и за цялостен принос“ и числото „500 (петстотин)“ се заменя с „1000 (хиляда)“.

2. Допълва се нова т. 3 със следния текст: „За изключителен принос и дългогодишна дейност – в размер от 600 (шестстотин) лв.“

§ 3. В чл. 43, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1.1. след текста „Литература“ се допълва „и публицистика“;

2. В т. 1.2. след текста „Сценични изкуства“ се заличава текстът „- театър, музика, балет – 1 индивидуална“ и се допълват нови подточки, както следва: 

„1.2.1. Театър – 1 индивидуална“

„1.2.2. Музика и танц – 1 индивидуална“

3. В т. 1.3. текстът „Изобразително изкуство“ се заменя с „Визуални изкуства“;

4. Точки 1.4. и 1.5. се отменят; 

5. В т. 1.6. думата „цялостен“ се заменя с думата „изключителен“;

6. В т. 1.7. се заличава текстът „или културна организация“;

7. В т. 2.3. след думата „основното“ се допълва съюзът „и“ и се заличава „и висшето“;

8. В т. 2.4. след думата „институция“ се поставя запетая и допълва думата „научен“;

9. В т. 2.5. думите „общообразователни“ и „професионални“ се заличават;.

10. Точка 2.8. се отменя.

§ 4. В чл. 44, ал. 2 текстът „Дирекция „Култура и образование“ се заменя с думата „деловодството“.

§ 5. В чл. 45 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 текстът „членовете на ПКК“ се заменя с текста „2 представители на ПККРВ, определени от председателя на ОбС“, текстът „Култура и образование“ се заменя с „Хуманитарни дейности“, а текстът „2 експерти, предложени от ПКК при ОбС“ се заменя с текста „3 експерти, предложени от Обществения съвет за култура към Община Русе.“.

2. В ал. 3 текстът „членовете на ПКОН“ се заменя с текста „2 представители на ПКОНИ, определени от председателя на ОбС“, текстът „Култура и образование“ се заменя с „Хуманитарни дейности“, а текстът „2 експерти, предложени от ПКОН при ОбС“ се заменя с текста „и по един представител от работодателските и от синдикалните организации в сферата на образованието, представени на общинско равнище.“

3. В ал. 4 текстът „ПКК и ПКОН“ се заменя с „ПККРВ и ПКОНИ“.

§ 6. В чл. 68 датата „24 май“ се заменя с „8 декември“.

§ 7. В чл. 70, ал. 2 датата „10 май“ се заменя с „20 ноември“.

§ 8. В чл. 72, ал. 1 текстът „Култура и образование“ се заменя с „Хуманитарни дейности“,  а текстът „членовете на ПКОН“ се заменя с „5 представители на ПКОНИ, определени от председателя на ОбС“.

§ 9. В чл. 74 датата „24 май“ се заменя с „8 декември“, а текстът „на която се връчва и награда Русе“ се заличава.

§ 10. В чл. 74 г., ал. 1 текстът „Култура и образование“ се заменя с „Хуманитарни дейности“, текстът „членовете на ПККРВ при ОбС“ се заменя с „2 представители на ПККРВ, определени от председателя на ОбС“, преди съюза „и“ се поставя запетая и се допълва „3 експерти, предложени от Обществения съвет за култура към Община Русе“.

§ 11. Навсякъде в Наредба № 17, с изключение на чл. 44, ал. 2, текстът „Култура и образование“ се заменя с  „Хуманитарни дейности“.

ВНОСИТЕЛ

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове