Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ –

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе.

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Съобразно чл. 61, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), гробищните паркове са обществени терени със специално (специфично) предназначение, в които се извършва полагане на тленни останки. Доколкото площите със специфично предназначение принадлежат на общините, същите са публична общинска собственост съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС. Обществените отношения възникващи при и по повод на стопанисването, управлението и ползването на гробищните паркове, за полагане на тленни останки, не са регламентирани цялостно със закон. Регулирането на същите се осъществява на местно, подзаконово ниво, и е възложено в компетентност на общинските съвети, като колективни органи на местно самоуправление, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 12 ЗУТ, като дейности със социален и комунален характер от местно значение. На територията на Община Русе, подзаконовата регламентация на описаните по-горе обществени отношения, се съдържа в Наредба № 13 за организацията и управлението на гробищните паркове на територията на Община Русе (приета от Общински съвет – Русе с Решение № 1067 по Протокол № 40 / 17.07.2014 г.). Съобразно приетата в последствие норма на чл. 62, ал. 12 ЗУТ (обн. ДВ, бр. 62 / 2020 г.), Общинският съвет приема наредба, с която урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на общината, както и изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове. Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе, цели привеждането в съответствие на подзаконовия нормативен акт, приет през 2014 г., с изискванията, нормирани впоследствие с чл. 62, ал. 12 ЗУТ (обн. ДВ, бр. 62 / 2020 г.), както и отстраняване на недостатъци и пропуски в Наредбата, констатирани в периода на прилагането й, считано от нейното приемане през 2014 г., насочено към усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба на територията на Община Русе.

            Сериозен и широко дискутиран е проблемът с вида на гробищните паркове на територията на Община Русе – избуяли треви и храсти през топлите месеци на годината; посадени или случайно пораснали дървета, които нанасят щети на намиращи се в съседство надгробни знаци; неподдържани гробни места, а в други случаи – благоустрояване на гробни места (в т.ч. изграждане на пейки, маси и прочие в пространството около отделните гробове) без зачитане на Наредба № 2 / 21.04.2011 г., издадена от Министъра на здравеопазването, за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (наричана по-долу за краткост „Наредба № 2 / 21.04.2011 г. на МЗ“), и на съществуващите норми на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе. Идентифициран проблем е и липсата на свободни гробни места в гробищни паркове „Чародейка“ и „Басарбово“.

            С предлаганите промени в Наредба № 13 на Общински съвет – Русе, се предвижда редовното поддържане на съответното гробно място да стане задължителна предпоставка, обуславяща възможността за продължаване на правото на гробоползване, редом със заплащането на съответната такса. По този начин съответните правоимащи, носители на правото на гробоползване, ще бъдат задължени да полагат грижи, лично или чрез трети лица, за поддържане на съответното гробно място, при желание за възмездно продължаване на възникналите права за периодите, регламентирани в чл. 120 ЗМДТ. Последното неминуемо би довело до подобряване облика на отделните гробни места, и от там – на гробищните паркове на територията на Община Русе.

            Предлага се да отпадне изричното писмено съгласие от наследниците по закон или по завещание на преждепогребан за извършване на последващи погребения в същото гробно място, като изрично се регламентират последиците спрямо правата на заварените гробоползватели, при извършване на последващо полагане на тленни останки в същото гробно място. Явяването на представител на правоимащите спрямо преждепогребан става факултативна възможност, насочена към идентифициране на съответното гробно място и установяване на неговото състояние, но не е задължителна предпоставка за даване на съгласие (или своеобразно разрешение) за извършване на последващо погребение в същото гробно място. Предложението е провокирано от острия дефицит на свободни гробни места в гробищни паркове „Чародейка“ и „Басарбово“; насочено е към оптимално използване по предназначение на територията на гробищните паркове в населените места на територията на Общината (предвид на това, че Наредба № 2 / 21.04.2011 г. на МЗ нормира единствено минимални дълбочини за полагане на тленни останки), като дава решение при частни случаи на влошени междуличностни отношения между правоимащи субекти. Съобразно чл. 13, ал. 1, т. 1 от действащата Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, правото на гробоползване обхваща извършване на последващи погребения в съответното гробно място, в съответствие със Закона за наследството (относно определяне на кръга на правоимащите наследници спрямо погребания). Чл. 13, ал. 2 от Наредба № 13, на Общински съвет – Русе (предлаган за отмяна) е предпоставка за неефективно използване на площите на гробищните паркове на територията на Общината, при влошени междуличностни отношения между правоимащи и липса на дадено съгласие за извършване на последващи погребения, дори и ако  последващо починалото лице е измежду кръга на наследниците на преждепогребания. С предлаганите промени тези недостатъци се преодоляват. В унисон с изложеното се нормира, че ако покойникът, и от него – неговите наследници по закон или по завещание, притежават право на гробоползване спрямо гробното място, чиито санитарен срок от 8 години от последното погребение е изтекъл, не възниква задължение за осигуряване на ново гробно място, а починалият се погребва в същото гробно място от своите наследници по закон или по завещание.

            В предлаганата наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, се регламентират изчерпателно изискванията към субектите, предлагащи извършване на строителни и каменоделски услуги по благоустрояване на отделни гробни места на територията на гробищните паркове в Община Русе. Предвижда се такива субекти предлагащи подобен род услуги, да подават предварително уведомление по образец (утвърден от директора на ОП „Обреден дом – Русе“), за всеки конкретен случай, в което да се посочва конкретното гробно място – обект на предоставяната услуга. Към подаденото уведомление следва да се прилага документ за дадено съгласие от грижовника, респ. от носител на правото на гробоползване спрямо гробното място – обект на предоставяната услуга, предвид на това, че възможността за благоустрояване на гробното място е елемент от корпуса на съществуващо право на гробоползване, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 13, на Общински съвет – Русе. Длъжностно лице от съответната гробищна администрация ще съпровожда лицето/лицата до съответното гробно място и ще определя границите за извършване на строително-монтажните и/или каменоделски услуги, като след приключване на дейностите, е предвидено да се съставя констативен протокол за отразяване на обстоятелствата по благоустрояване/поставяне на надгробен знак на съответното гробно място. Предлаганата нормативна промяна цели засилване на контрола в гробищните паркове при извършване на посочените дейности и обезпечаване на правомерността при извършване на дейности по благоустрояване на конкретни гробни места. Така е предвидено изпълнението на новелата на чл. 62, ал. 12, изр. последно от ЗУТ, във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 4, ал. 2 и 3 ЗОАРАКСД.

            Предвижда се повишаване на таксите за ползване на гробни места над 8 години на територията на гробищни паркове „Чародейка“ и „Басарбово“, както и актуализиране на списъка и цените на услугите, предоставяни от ОП „Обреден дом – Русе“. Предприятието е създадено през месец Септември 2014 г., след ликвидацията на „Обреден дом” ЕООД Русе. Всички цени на услуги остават непроменени, като последното увеличение на цените е към 2010 г. Считано от тогава, по данни на статистиката инфлацията е в размер на 15,5 % за целия период. Във връзка с увеличението на цените на енергийните носители /ел. енергия, газ, вода/ се увеличават цените на стоките и услугите. Редица доставчици също увеличават цените на основни материали. В периода 01.01.2014 год. – 01.01.2021 год. минималната работна заплата се променя от 340 лв. на 650 лв. За този период има увеличение и на осигурителната тежест – както за сметка на работника, така и за сметка на работодателя. Всички тези фактори оказват влияние на калкулациите на цени на услугите, предоставяни от общинското предприятие. Поради изнесените факти, цените на услугите, в които участват цитираните материали и труд, следва да бъдат увеличени. В съответствие с чл. 8, ал. 6 ЗМДТ, се предвижда намалена такса за гробоползване за вечни времена в случаите, когато гробното място е покрито с плоча или циментово-мозаечна замазка, тъй като тогава се гарантира поддържания му вид за целия период. Друго предложение е диференцирането на цената „Попълване на гроб“ , като се запази досегашната за „Попълване на гроб с височина до 15см“ и се въведе нова цена „Попълване на гроб с височина над 15см“. Това се налага заради по-голямото количество труд и материал, вложени при втория случай. Предлага се и въвеждането на диференцирани нови цени за:

– „Предоставяне на неонаследено гробно място до алея”;

– „Предоставяне на неонаследено гробно място“.

С тези нововъведени услуги се цели задоволяване желанията на гражданите при наличието на такава възможност. Заплащането им се предвижда само в случаите, когато гражданите имат конкретни искания за гробно място. Тези цени могат да бъдат използвани за благоустрояването на гробищните паркове – подновяване на инфраструктурата, създаване на нова, където липсва такава и др.

            Предлаганите промени целят ефективно използване по предназначение на гробищните паркове на територията на Община Русе; подобряване на техния облик; предоставяне на качествена услуга на гражданите и преодоляване на нормативни противоречия и празноти. Същите следва да се определят и като резултати, до които ще доведат прилагането на предлаганите промени, при тяхното приемане от Общински съвет – Русе.

            Не се предвижда използването на допълнителни финансови и други средства, за прилагане на новата уредба. При приемане на предлаганите промени, се очаква увеличение на приходите на Община Русе.

            Не се установи предлаганите промени в Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, да противоречат на правото на Европейския съюз.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 62, ал. 12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 6, ал. 1, б. „ж“ и ал. 2, чл. 8, ал. 6 и чл. 9 от ЗМДТ,  чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

            Приема приложената към настоящото решение Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе.

            Приложения:           1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе;

                                               2. Финансов анализ на такси за гробоползване и цени на услуги;

Вносител:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове