Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе

До

Общински съвет

Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе

Уважаеми общински съветници,

Съгласно чл. 47, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), в компетентността на Общински съвет – Русе, като колективен орган на местното самоуправление, е възложено правомощието да приеме наредба, с която на подзаконово ниво да бъдат регламентирани обществените отношения, възникващи при разпореждане с жилищни имоти – общинска собственост.

С Решение №628, прието с протокол №32/27.05.2005 г., Общински съвет – Русе е приел Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост. Последното изменение на наредбата е с прието Решение №351/14.12.2020 г. на Общински съвет – Русе.

Причините, които налагат предлаганите изменения и допълнения на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, се обуславят от остарялата и не обновявана с години материална база на общинските жилища. С постъпленията от продажбата на част от жилищата, средствата ще бъдат разходвани   за неотложен ремонт на вече амортизираните жилища, както и за придобиване на нови такива, с цел обновяване на жилищния общински фонд, съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси.

Материалната база на общинските жилищни имоти е остаряла и не е обновявана. В структурата на общината не съществува предприятие с предмет на дейност жилищно строителство, както и общинско търговско дружество, развиващо строителна дейност

Анализът на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост показва, че някои от текстовете преповтарят ЗОС, като нормите на сега действащата наредба не съответстват на нормативните актове от по-висока степен, каквото е изискването на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Законодателят не е въвел изрична забрана за разпореждания с жилищни имоти – общинска собственост.

Това е още една причина, която налага приемане на изменение и допълнение на този подзаконов акт на Общински съвет – Русе.

Целите, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, на Общински съвет – Русе, са привеждането й в съответствие с нормативните актове от по-висока степен (ЗОС, ЗНА и др.).

Видно от текста на проекта на наредбата, измененията и допълненията се изразяват в създаване на нов списък за „Продажби“ на общински жилища, определяне на жилищата, които ще бъдат предложени за продажба за съответната календарна година в новосъздадения списък, като броя им се предлага да не може да превишава 1,5% от жилищата, включени в списъците по чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 5 от наредбата, и срока, в който следва да подаде заявление за закупуване на отдаденото под наем жилище наемателя.  В случай на постъпили по-голям брой заявления от максимално определения от общинския съвет брой жилища за продажба, в проекта са заложени критерии с въведена точкова система, съобразно които ще бъдат класирани заявленията и предложени жилищата, които да преминат в списъка за „Продажби“. В проекта за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, са посочени условията, на които следва да отговаря наемателя за закупуване на общинско жилище.

Условие за настаняване в общинско жилище по чл.3, ал.1, т. 3 от Наредба №6 на ОбС Русе е лицата да не са отчуждавали имоти по т. 1 и т. 2 на други лица през последните три години преди подаване на заявлението, с изключение на прекратяване на съсобственост. С предлаганото допълнение се конкретизират сделките, които представляват изключение от условието лицата на не са отчуждавали имоти през последните три години.

Приемането на предлаганите изменения и допълнения на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, би допринесло за ефективно управление на общинското жилищно имущество и осъществяване политиката за устойчиво развитие на Община Русе.

При приемане на предлаганите промени в Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, се предвижда използването на допълнителни средства от бюджета на общината за изготвяне на пазарни оценки на продаваните жилища.

Не беше установено настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от компетентността на Общински съвет – Русе, като колективен орган на местното самоуправление, установена в чл. 47, ал. 3 от ЗОС.

С оглед на изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе.

 Приложение: Проектна Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

„Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе.“

Файлове