Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ТРАЯН ТОТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

И РЪКОВОДИТЕЛ НА РАБОТНА ГРУПА

ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 140, прието с Протокол № 8/23.04.2020 г. на ОбС – Русе, бе създадена работна група, която да преразгледа нормите, регламентиращи ползването на афишните колони и обществените информационни табла и да предложи при необходимост изменение или допълнение на Наредба № 7 на ОбС-Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните елементи и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе.

Работната група се събра на четири заседания, относно преразглеждане нормите на Наредба № 7 на ОбС-Русе, свързани с информационните табла. След задълбочено обсъждане на проблемите, комисията единодушно прие необходимите промени, които предлага на Вашето внимание.

Причините, които налагат изменения и допълнения в наредбата са следните:

През последните години, на територията на град Русе се наблюдава безразборно разлепване на съобщения на нерегламентирани за целта места, както и надлепване на съобщения върху обществени информационни табла, чиято информация и  срок на действие не е изтекъл.

Не се спазва нормата на чл. 31, ал. 2 , т. 6.2 от Наредба № 7 на ОбС-Русе за заемане на не повече от 1/3 от площта на информационно табло или колона.

По време на извънредната епидемична обстановка, също се констатира надлепване върху информационните афиши, изготвени от Община Русе, даващи информация за противоепидемичните мерки.

Проблем съществува и по време на предизборни кампании при разлепването на агитационни материали – надлепване, заличаване и унищожаване на агитационни материали.

Редът за осъществяване на предизборна агитация не може да се регламентира с норми в Наредба № 7 на ОбС – Русе, тъй като същият е разписан в нормативен акт от по-висока степен, а именно Изборния кодекс. В правомощията на РИК – Русе е да се произнася за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборна кампания, а кметът на общината изпълнява решенията на РИК, относно премахване или изземване на агитационните материали, поставени в нарушение на изборния кодекс.

Във връзка с безразборното лепене на афиши на нерегламентирани места, ОП „Русе арт“ предприе мерки за създаване на услови за граждани и организации за предоставяне на повече места за регламентирано разлепване на информационни материали, като броят на информационните табла от 13 броя се увеличи на 50 броя. След поставяне на достатъчен брой информационни табла, възникна друг проблем при залепването на афиши – липса на ясен текст в Наредба № 7 на ОбС-Русе за контрол и санкции, относно предприемане на мерки за предотвратяване на нарушения при разлепване на афиши и плакати.

В процеса на правоприлагане на наредбата се установиха и несъответствия, поради което с настоящото предлагаме редакция на някои текстове. Предвид това част от предложените изменения са стилистични, наложителни са и с оглед приетата решение на ОС-Русе нова структура на общинската администрация. На следващо място следва да се посочи, че с оглед многобройноте изменения на ЗУТ се налага отразяването на промени, касаещи разпоредби на наредбата, които не съответстват на законодателната уредба.

Целта на направените корекции и промени в Наредба № 7 на ОбС – Русе е да стане ефективна в прилагането, по-ясна, по-разбираема и прецизна, което ще облекчи работата на всички заинтересовани страни, като се съобразят и направените законодателни измения. Съществуват текстове в наредбата, които взаимно си противоречат, припокриват, не са в синхрон, поставени са в различни раздели, чиито норми не се отнасят за съответните текстове и е необходимо същите да бъдат адаптирани.

Пример за таква текстове в наредбата са разпоредбите в чл. 31, ал.2, т. 6., 6.1 и 6.2 и чл. 68, които дават определения за отделните видове РИЕ и изискванията към същите. Текстовете в чл. 31, ал.2, т. 6., 6.1 и 6.2 от наредбата се припокриват с текстовете в чл. 68. Предлагаме в чл. 31, ал. 2, т. 6 от наредбата да остане нормата за вид РИЕ – обществено информационно табло и афишна колона, а всички текстове, относно изискванията и регламентите да се прехвърлят в чл. 68 от същата.

Съществена промяна, която предлагаме, е промяната в ползването на заета площ на афиши и плакати върху едно информационно табло или колона. Досега нормата бе възможност за заемане на 1/3 площ за разполагане на съобщения на едно лице или организация, но същата е неефективна и непрецизна. Предвид практиката за решаване на този проблем в други градове, предлагаме по-точно определяне на заеманата площ, а именно: до 1 /един/ брой афиш с размери 100/70 см или до 2 /два/ броя афиши с размери 50/70 см за едно събитие или дейност, което би довело до по-голяма прецизност и конкретика.

Предлагаме промени в цените за рекламни услуги – разлепване на афиши, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 44, 2, буква „з“ от Наредба № 16 на ОбС-Русе, които са изготвени на база изготвена финансова обосновка, която се прилага в Приложение към доклада. Цените за разлепване на афиши не са променяни от 2008 година и с оглед направените калкулации, предлагаме цената от 0, 20 лв. да се промени на 1,10 лв./бр. за разлепване до 50 афиша и от 0,15 лв. да се промени на 0,50 лв./бр. за разлепване до 100 афиша. Цената за разлепване на 25 броя афиши, както и от 200 бр. до 1000 бр. отпада, поради неефективност, нерентабилност и липса на необходимата рекламна площ на таблата.

През 2014 година се създаде нова Наредба № 7 на ОбС – Русе, въз основа на Наредба № 12 за рекламната дейност и до момента действащата Наредба № 7 на ОбС – Русе. При създаването на новата Наредба № 7 на ОбС – Русе не се включиха съществуващи текстове в наредбата, които даваха право на контролните органи да съставят актове на организатори на мероприятия, рекламирани в обявата, която е поставена на нерегламентирано за целта място или надвишаващи регламентираната площ. Това затруднява контролната дейност на служителите на СЗ „КООРС“, тъй като административната отговорност е вменена единствено на лицата, поставили съобщение, а не на организаторите на мероприятия. В този смисъл служителите трудно биха установили конкретния нарушител, поставил съобщението. В тази връзка предлагаме в чл. 85 от наредбата да се включат отпадналите от наредбата две правните норми, регламентиращи контрола и налагане на санкции за извършване на нарушенията. Относно идентифицирането на организатори на мероприятия и дейности, предлагаме текст за необходимост съобщението да съдържа информация за наименованието на търговеца, възложил изработването на съобщението.

Намираме за уместно, предвид разпоредбата на чл.5, ал.2, б.Г, т.1, подточка 1.3, определяща мобилните фургони като вид преместваем обект, обслужващ търговията, да се регламентира, че  продажбата на хранителни продукти на грил и скара по чл.17, ал.1, т.15,  се извършва в  мобилен фургон или в заведение за хранене, тъй като продажбата на скара и грил изисква подготовка. Следва да се вземе предвид и че подготовката на хранителни продукти подлежи на санитарно-хигиенен контрол. Изхождаме и от идеята, че за мобилните фургони като вид преместваем обект се определят точки за поставяне в общата схема, като същите не се разполагат непосредствено под жилищните сгради, за да не прониква дим и миризма от скарата в жилищата, което би създало неудобства за живеещите в близост граждани. В такава насока е законодателната уредба в европейски държави като Германия и Австрия, а от 2018г. аналогична разпоредба  съдържа и  наредбата на Столична Община. Горното е отразено в параграф 4 от проекта.

Следва да отбележим, че последната редакция на нормата на чл.56 ЗУТ /ДВ.бр. 17 от 2020 г./  налага изменение на чл.20 от Наредба №7, като се вземе предвид, че законодателят изисква одобряване на подробна схема за разполагане на преместваеми обекти и по отношение на тези разполагани в терени-частна собственост. В редакцията си от 2015г. чл.56 ЗУТ предвиждаше одобряването на подробните схеми само по отношение на поземлени имоти, съответно държавна или общинска собственост.

Предлагаме срокът на разрешението за поставяне да бъде фиксиран за срока на наемния договор, както  по отношение на обектите поставяни в имоти държавна или общинска собственост, така и в имоти-частна собственост, респ. за срока на даденото съгласие за разполагане на преместваем обект по отношение на имотите – частна собственост. Също така в случаите в които преместваемият обект се поставя в имот –частна собственост от собственика, предлагаме РП да се издава без срок. По тези съображения предлагаме изменение на чл.24, ал.1, които са формулирани в параграф 8 от проекта.

 С оглед новата редакция на чл.24, ал.1 предвиждаща, че срокът на разрешение за поставяне е в рамките на срока на наемния договор, респ. за срока на даденото съгласие за поставяне, следва да се посочи изискване, че по отношение на съгласието следва да е фиксиран срок, подобно на срока на договора за наем. В тази насока е изменението предвидено с параграф 7 от проекта.

 С  нормата на чл.56а ЗУТ  законодателят предвиди ново правомощие по отношение на кмета на общината – да издава разрешение за търговска дейност на определена категория обекти, а именно на съоръжения и елементи за извършване на търговска или друга дейност на открито, като изрично е уточнено, че същите се разполагат в имоти публична общинска собственост като части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване. Неизчерпателно са изброени конкретни обекти като открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и други подобни, посочени от законодателя.  Предвид това,  предлагаме ползването за търговска дейност чрез мобилни преместваеми обектите поставяни в имоти публична общинска собственост/ части от улици, тротоари, озеленени площи за широко обществено ползване/, осъществявано чрез: мобилни фургони, сергии, щандове, стелажи за печатни изделия, дребни нехранителни стоки, пакетирани захарни изделия, стойки, маси за сервиране пред съществуващи заведения за хранене и развлечения, колички, хладилни витрини, сладолед машини, кафе-автомати, млеко-автомати, банкомати, грилове и др. подобни, да се извършва въз основа подробна схема и разрешение за поставяне от гл. архитект, както и на разрешение за ползване на част от съответния терен – публична собственост за търговска дейност, издавано от кмета на общината. Отразяването на изменението в ЗУТ е предвидено в параграф 11 от проекта.

 С параграф 11 се създава се нов чл.25а, уреждащ реда за издаване на разрешение от кмета за ползване извършване на търговска дейност по образец-Приложение 4, неразделна част от настоящата наредба.

                          С оглед запазване характера на централната историческа зона, в която сградите са със статут на недвижими културни ценности и съответно техните охранителни зони, както и с оглед  запазване естетиката на градската среда, предлагаме разполагането на РИЕ по павилионите да се разрешава само на определените за това места, съобразно одобрения проект и с обща максимална площ  до 2 кв.м.

Предвижда се реда за премахване на обектите за извършване на търговска или друга дейност на открито по чл.25а от наредбата, да е установения от чл.82, ал.1 от наредбата ред.

Изменя се чл.85, поради противоречие със чл.232, ал.5, т.7 ЗУТ. Нормата на чл.232, ал.5 т.7 ЗУТ/изм., бр. 13 от 2017 г./ предвижда, че се наказва  с глоба от 1 000 до 5 000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лице, което е допуснало да бъде поставен върху негов имот или е поставило преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2. С оглед горното,  установявайки по-ниски минимален и максимален размер на глобата, правилото на чл.85 от Наредба №7  противоречи на по-високия по степен нормативен акт.

Предвижда се да се отменят текстове от Наредба №5 на ОС-Русе, поради създаване на аналогични в Наредба№7 с оглед препращащата норма на чл.56а, ал.2 ЗУТ. С оглед новата регламентация на обществените отношения, свързани с осъществяването на търговска дейност на открито върху имоти публична собственост, въведена с измененията на ЗУТ, се предлага досега издадените при стария ред разрешения за ползване на място на открито върху терен общинска собственост да действат до края на годината. Това от една страна ще доведе до равно прилагане на новите норми спрямо всички, а от друга – ще позволи през летния сезон търговците да извършват своята дейност с разрешенията, които вече имат.

Финансови средства за прилагането на наредбата не са необходими.

Очакваните резултати от предложените промени са ясни правила, регламентиран ред и процедури за поставяне на съобщения, както и необходимия контрол.

При изготвянето на настоящия проект на Наредба, не се установи тя да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе, като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

С оглед гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното                                        

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и чл. 56а, ал. 2 от ЗУТ, чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, Общински съвет- Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе е, със следното съдържание:

 • Член 10 от наредбата се отменя.
 • Чл. 11, ал.1 се изменя така:

„Подробните схеми за поставяне на преместваеми обекти се изготвят по искане на възложителя – физическо или юридическо лице, или при възлагане от Кмета на Общината и се одобряват се от Главния архитект в едномесечен срок от датата на внасянето им,  след съгласуване с Дирекция ”Управление на собствеността ”/УС/.

 • В чл.15, ал.1, т.12  вместо „Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването“ да се чете „Наредба № рд-02-20-2 от 26.01.2021г. издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията“
 • Алинея 2 на член 17 придобива следната редакция: „Стоките и услугите по т. 1, 6, 9, 11,12 и 14 се предлагат задължително само в павилиони, а тези по т.15  в мобилни фургони или в търговските обекти.“
 • Чл. 20, ал. 1 придобива следната редакция:

„За преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности се издава разрешение за поставяне въз основа на подробна схема по чл.7, ал.1, т.3 и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта.“

 • В член 22 се правят следните изменения и допълнения:
 • В алинея 2 вместо „…върху магнитен носител…“ става „… в цифров вид“;
 • Създава се нова алинея 3 със следния текст „При представяне на схемите по алинея 2 за одобряване, същите се предават на хартиен и електронен носител“
 • Чл.24, ал.1 придобива следната редакция:

„Поставяне на преместваеми обекти върху държавни или общински терени се извършва въз основа на разрешение за поставяне за срока на наемния договор, въз основа на подробна схема, в съответствие със схемата на съответната зона, ако има одобрена такава, респ. на общата схема, както и на изискванията на чл.15 от настоящата наредба. В терени частна собственост преместваемите обекти се разполагат при спазване изискванията на чл.15 от настоящата наредба въз основа на разрешение за поставяне, чиито срок е в рамките на срока на наемния договор, респ. за срока на даденото съгласие за поставяне, а в случай, че поставянето в частен имот се извършва от собственик разрешението за поставяне се издава без срок.“

 • В чл. 24, ал. 3, т. 2 след думите „писмен договор“ се добавя израза „за наем“.
 • Чл.25, ал.1, т.3 придобива следната редакция:

„документ за собственост, договор за наем със собственика на имота и/или съгласие от собственика/съсобственика/ на имота с посочен срок за който се предоставя.“

 • Алинея 4 на чл. 25 се отменя.
 • Създава се нов чл. 25а със следното съдържание:  
  • Части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти – публична общинска собственост, могат да се ползват за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръженията, посочени в чл. 13, ал. 2 от Нередба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе.
  • Използването на терените по ал. 1 се разрешава от Кмета на общината или оправомощено от него лице.
  • Издадените разрешения се вписват от опредлено от кмета длъжностно лице в Информационен масив по чл. 3, т. 2 от Нередба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе.
  • Заинтересованите лица подават искане до кмета на общината за разрешение за ползване на място по образец (Приложение 4). Към искането се прилагат:
   • Копия от документи, когато последните са законовоопределена предпоставка за извършване на съответната дейност /Удостоверение за регистрация за временен обект от ОДБХ-Русе (при търговия с храни), Доклад и/или Сертификат за контрол на съответствията от акредитиран орган за контрол (при предоставяне за ползване на детски клатушки, детски атракционни съоръжения, батут и атракционни съоръжения), Сертификат за качество и безопасност, издаден от производител или вносител (при предоставяне за ползване на велорикши, велосипеди, еко-скутери, тротинетки, детски акумулаторни колички и други подобни) и други/;
   • Подробна схема за разполагане на обекта, съгласувана по реда на тази наредба;
   • Документ за заплатена такса, съгласно Наредба № 16 на Общински съвет Русе;
   • Разрешение за поставяне, издадено по реда на настоящата наредба – за обектите по чл. 13, ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 и 15  от Нередба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе.
   • Пълномощно, когато искането не се подава лично от лицето, което иска разрешението или от законният му представител.
  • За ползване на части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти – публична общинска собственост, за организиране на събития от медиен характер, концерти, панаири, фестивали, чествания на национални, общоградски и други празници, свързани с традициите, изложения с търговска, рекламна и промоционална цел на стоки и услуги, се подава искане до кмета на общината или упълномощено от него лице, към което се прилагат копия от документите по алинея 4.
  • Разрешението за ползване се издава в 2 (два) екземпляра – Приложение 5, неразделна част от настоящата наредба, в 7-дневен срок, след получаване на изискуемите документи“. Първият екземпляр се предоставя на лицето, а вторият се прикрепва към досието и се съхранява в Общината.
  • В разрешението се посочва – дейността, за която е разрешено ползването, часовия интервал и дните от седмицата, за които се разрешава ползването и срокът, за който се издава разрешението.
  • По отношение на дължимите такси за ползване на терена се прилагат разпоредбите на Нередба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе.       
 • Чл. 28, ал. 1 се изменя така:  

„Други елементи на градското обзавеждане по смисъла на тази наредба са изброените в правната норма на чл.56, ал.10 ЗУТ.“      

 • чл. 28, ал. 3 се изменя така:

„Разрешение за поставяне на елементите по чл.28, ал.1 се издава само в обществени и/или общодостъпни пространства въз основа на схема за поставяне, изработени по реда, предвиден за преместваеми обекти или на скица с указан начин на поставяне.Разрешението за поставяне може да бъде и за група елементи на градското обзавеждане.“

 • В чл. 30, ал. 2 думите „…съгласно Приложение № 1“ се заличават.
 • Чл. 31, ал. 1, т.6 се изменя така: „Афишна колона” и „Информационно табло” са рекламно-информационни съоръжения върху които се разлепват съобщения, информиращи обществеността за предстоящи културни, спортни, хуманитарни и други обществени мероприятия, както и съобщения на гражданите.
 • В чл. 31, ал. 1, т.6.1 и 6.2 се отменят.
 • Чл. 33, ал.4 придобива следната редакция: „Разполагането на РИЕ по павилионите се разрешава само на определените за това места по одобрения проект и са с максимална площ общо до 2 кв.м.“
 • Чл. 34, ал. 1 придобива следната редакция : „Разрешение за поставяне на рекламно-информационните елементи върху държавни, общински или частни имоти се издава въз основа на схема за поставяне.“
 • Чл. 34, ал. 3 придобива следната редакция: „Общата схема по чл.7, ал.1 и общите схеми на зони по чл.7, ал.2 се разглеждат от разширен състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията, чиито състав се определя със заповед на кмета на общината.“
 • В чл. 68 се правят следните изменения и се добавят нови алинеи, както следва:
 • Ал. 1 се изменя така: (1) „Разлепването на съобщения се извършва върху рекламно-информационни съоръжения – афишните колони и обществените информационни табла, разположени единствено за тази цел на територията на Община Русе.“
 • Ал. 3 става алинея (7) и текстът се променя така следния: (7) „Забранява се разлепването на съобщения /афиши, плакати, листовки, некролози и обяви/ по стълбовете на уличното осветление, електропреносната, електроразпределителна и контактната мрежа /на масовия градски транспорт/, контейнерите за събиране на битови отпадъци, фасади на сгради, огради, върху дървета и едроразмерна растителност, както и на всякакви други непредвидени за целта места, извън разрешените места“.
 • Създават се  нови алинеи 3,4 ,5, 6, 8 и 9 със следното съдържание:

„(3) Съобщения са всички видове афиши, плакати, постери, листовки и обяви, които дават информация за предстоящи културни, спортни, обществени, хуманитарни и други прояви, както и за предоставяне на стоки и услуги, и извършването на други дейности. Съобщенията трябва да съдържат информация за наименованието на търговеца, възложил изработването на съобщението.

(4)Съобщенията се поставят само на определените за това места – афишни колони и обществени информационни табла.

(5)Местата за разполагане на съобщенията се определят със заповед на Кмета на Община Русе.

(6) На едно информационно табло и афишна колона не могат да бъдат поставени повече от 2 /две/ съобщения, с размери до 50/70 см. или не повече от 1 /едно/ съобщение, с размери до 100/70 см., които информират за едни и същи стоки и услуги, мероприятия или дейност на едно и също юридическо или физическо лице. При надвишаване на горепосочения брой, върху съобщенията могат да се поставят съобщения за други мероприятия при спазване на посочените размери и брой .

(8) При разполагането на съобщенията не трябва да се закриват други съобщения, преди завършване на проявата, за която съобщават.

(9) Възложители, организатори и изпълнители на мероприятие /дейност/, за което съобщението информира, са длъжни да премахнат съобщението и да приведат обекта /мястото/ в първоначален вид, при условие, че съобщението не е поставено на определените за това места.“

 • В чл. 82, ал. 1 се правят следните изменения:
 • След думите „по чл. 56, ал. 1“ се добавя „…, чл. 56а …“
 • В т. 2, 3, 6 и 9 след думите „разрешение за поставяне“ се добавя „…или разрешение за ползване на място на открито.“
 • Чл. 82, ал. 2 се изменя както следва:

„Обстоятелствата по ал.1 се установяват с констативен акт съставен от лицата по чл. 223, ал. 2 ЗУТ, а за обектите по чл. 25а от наредбата – от служителите от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” или от СЗ „КООРС“.

 • чл. 83, ал.1 се изменя така:

„За нарушения по тази наредба на виновните лица се съставят актове за установяване на административни нарушения от служители на отдел „Строителен контрол” , звено „КООРС” или от  служителите от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите”. при Община Русе. Кметът на общината или негов заместник издава наказателно постановление, с което налага глоба на физически лица, а на еднолични търговци /ЕТ/ и юридически лица – имуществена санкция.

 • В чл.85 ал. 1, 2 и 3 се изменят както следва:

„(1)  За  извършване на дейност по чл.25а без разрешение от Кмета или в нарушение на издаденото разрешение се налагат на физическите лица в размер от 200 лв. до 5 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица -имуществена санкция в размер от 500 лв. до 10 000 лв.

„(2)Актовете по установяване на административни нарушения по чл.85, ал.1 се съставят от служители на звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” и други упълномощени от кмета служители от общинската администрация .

„(3)Въз основа на актовете, кметът на общината или упълномощен от него заместник кмет издава наказателни постановления.

 • В чл. 85 се създават нови ал. 5 и 6:

(5) „За поставяне на съобщения /афиши, плакати, постери и обяви./ в нарушение на чл. 68, ал .6 и ал .7 се налага глоба от 100 лв. до 500 лв. за физически лица и имуществена санкция от 200 до 1000 лв. за юридически лица. “

(6) „Ако лицата, поставили съобщенията /афиши, плакати, постери, листовки и обяви./ в нарушение на чл. 68, ал. 6 и 7 са неизвестни, глобата се налага на лицата, за чиито стоки, услуги и/или дейност съобщението информира, възложителите и/или организаторите на мероприятието (дейността).”

 • В Приложение 1, раздел ІІ. ,т. 1, подточка 1.1 се изменя, както следва:

„1.1.“ ситуационно решение в М1:500 или 1:200 изясняващо графичното разположение на обекта  в съответствие с чл.7 , ал.1, т.3 от Наредбата до други преместваеми обекти рекламни, информационни елементи и други ограничители в градската среда /стълбове, шахти, дървета/, подходи, входове и рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен устройствен статут.“

 • В Приложение 2, раздел ІІ. ,т. 1, подточка 1.1 се изменя така: „1.1. ситуационно решение в М1:500 или 1:200 изясняващо графичното разположение на обекта  в съответствие с чл.7 , ал.1, т.3 от Наредбата до други преместваеми обекти поставяне за срок от 1/една/ година.“
 • Създава се ново Приложение 4, както следва:

Файлове