Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и

условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на    територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе е приета с Решение  № 1462  по  Протокол № 52 от 16.07.2015 г. Същата е изменяна и допълвана с Решение  № 136 по Протокол № 6 от 25.02.2016 г.,  Решение  № 488 по Протокол № 20 от 23.03.2017 г., Решение  № 913 по Протокол № 36 от 19.07.2018 г., Решение № 1167 по Протокол № 47/20.06.2019 г. иРешение № 186 по Протокол № 10/18.06.2020г. Цитираните решения се отнасят до намаления на цените на месечните абонаментните карти за пътуване по една линия във вътрешноградския транспорт за учащи, възрастни граждани и хора с увреждания.

           Съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № 14 право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта за цяла градска мрежа (ЦГМ) във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат (в рамките на учебната година, без месеците юли и август) учащите се, студентите и докторантите редовно обучение, като общината заплаща по 8,00 лв. на карта. С това намаление, на настоящия етап картата струва 50,00 лв.

           Предвид на това, че през годините стойността на посочените превозни документи не е променяна (за разлика от абонаментните карти за една линия), предложението е тази категория пътници да има право на допълнително намаление в размер на 20,00 лв. от месечната абонаментна карта за ЦГМ във вътрешноградския транспорт. Целта е повишаване на интереса към услугата „обществен превоз на пътници“ чрез предоставяне на по-ниски цени на абонаментните карти за учащи, студенти и докторанти редовно обучение, които могат да бъдат използвани от притежателите им за придвижване до учебните заведения. Тази социална придобивка ще намали до известна степен разходите за транспорт на пътуващите ежедневно учащи, като увеличаването на броя на закупените от този вид карти ще доведе до по-широко използване на услугата.  

Следва да се отбележи, че частните превозвачи се водят единствено от своя търговски интерес и не биха предложили подобни цени на картите за учащи, студенти и докторанти редовно обучение, както и не биха преследвали целите, залегнали в чл. 18 на Наредба № 14 за осигуряване на допълнително намаление, извън регламентираното в ПМС № 66. В тази връзка компенсацията на превозвачите ще бъде ограничена до разликата между стойността на картата за тези право имащи (намалена от редовната цена с 30% по ПМС № 66) и цената на картата, която заплаща потребителя на услугата, след доплащане по 28 лв. на карта от Община Русе.

Направен е разчет на необходимите средства и същите са предвидени в Общинския бюджет за 2021 година.

Общинска администрация ще осъществява контрол гарантиращ, че предоставените средства няма да доведат до свръх компенсиране на превозвачите във връзка с дейността по извършване на обществен превоз на учащи, студенти и докторанти редовно обучение. При възникване на възможност за свръх компенсиране средствата няма да бъдат предоставяни.

В тази връзка в чл. 18, ал. 2, следва да отпадне текстът „(в рамките на учебната година без месеците юли и август)“, а текстът: „като общината ще заплаща по 8 лв. на карта“, следва да се замени с текста: „като общината ще заплаща по 28 лв. на карта“.

С тази промяна цената на картите за цяла градска мрежа в градския транспорт за учащите се, студентите и докторантите редовно обучение ще стане 30 лв.

Исканите промени се основават на принципите на прозрачност и публичност. Няма данни настоящия нормативен акт да противоречи на правото на европейската общност.

Предвид горното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 АПК, Общински съвет- Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на Община Русе, със следното съдържание:

            § 1. В чл. 18, ал. 2 текстът: „(в рамките на учебната година, без месеците юли и август)“ отпада, цифрата: „8 лв.“ се заменя с числото „28 лв.“

Приложение: Финансов разчет –  Приложение №1.

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

ФИНАНСОВ РАЗЧЕТ

Финансовият разчет е извършен на база издадените месечни абонаментни карти за пътуване в цялата градска мрежа (ЦГМ) с намаление за учащи, студенти и докторанти редовно обучение през 2019 г., предвид въведената дистанционна форма на обучение от м. март 2020 г. за учебните 2019/2020 г. и 2020/2021 г., при компенсация от общинския бюджет по 8 лв. на карта и цена 50 лв., а именно:

МесецБрой картиКомпенсации
Януари18
Февруари216
Март216
Април216
Май324
Юни18
Юли00
Август00
Септември432
Октомври756
Ноември432
Декември18
ОБЩО:27216

За издадените общо 27 бр. карти за цялата календарна година, от общинския бюджет са изразходвани средства в размер на 216 лв.

Средно-месечният брой продадени карти е 2 бр.

С допълнителното намаление от 20,00 лв., компенсацията става по 28,00 лв. на карта, при което се очаква увеличение на продажбите на този вид карти.  За това разчетът на средствата е извършен на база предполагаем средно месечен брой – 100 бр.

При допълнително намаление с 20,00 лв. от цената на картата ще са необходими средства в размер, както следва:

100 бр. х 20,00 лв. = 2 000 лв. ср. месечно

2 000 лв. х 12 месеца = 24 000 лв. в годишен размер

            Гласуваните средства за 2021 г. са в размер на 882 000 лв.Към 30.06.21 г. са изразходвани 172 801,34 лв., от които 0 лв. за компенсиране на карти за пътуване ЦГМ за учащи, студенти и докторанти редовно обучение.

С тази промяна на цената на картите в градския транспорт за цялата градска мрежа за учащи, студенти и докторанти редовно обучение ще бъде 30 лв.

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе

Файлове