Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ДЕЯН НЕДКОВ

и

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА

Общински съветници от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“  /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба № 18 – за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе, е приета на основание  чл.22, ал.1 от ЗМСМА с решение № 1101 по протокол № 75/10.10.2003 г., изм. с решение № 169 по протокол № 12 от 23.04.2004 г.,решение № 168/16.09.2004 г. на РОС, решение № 388/12.11.2004 г.; решение № 450/22.12.2004, решение № 780/28.01.2010 г., решение № 864/22.04.2010 г., решение № 1033/18.11.2010 г.; Решение № 25/17.09.2010г на АС-Русе, в сила от 21.02.2011г, Решение № 1175/14.04.2011 г., Решение № 225/21.06.2012 г., Решение №445/24.01.2013 г., Решение № 334/19.09.2016г. изм. с Решение № 831 по Протокол № 33/19.04.2018 г.; изм. с Решение № 1030 по Протокол № 40/13.12.2018г., Решение № 1247/19.09.2019 г.

           В  действащата към момента Наредба №18, чл.2 гласи: Територията на гр. Русе се разделя на зони, както следва:

           (1)Зона Център (Ц): Централна градска част с граници: ”Придунавски булевард”, ул.”Цар Фердинанд”, бул.”Цар Освободител”, бул.”Скобелев”, ул.”19-ти февруари” и ул.”Борисова”.

          (2)Зона А: включва останалата част от територията на гр. Русе.

 В чл. 19 от Наредба №18, са въведени редица забрани като:

    Чл.19.(1)Забранява се :

                   1. (изм. с решение № 169/23.04.04 г, отм. Изр. 2 с Решение № 25/17.09.2010г на АС-Русе, в сила от 21.02.2011г; изм. Реш. № 334/19.09.2016г.; доп. с Реш. № 1030/13.12.2018г.) Забранява се движението и паркирането на моторни превозни средства в пешеходните зони, включително централен градски площад, парковете и градините на гр. Русе. Тази забрана не се отнася за моторните превозни средства със специализиран режим на движение- МПС на МВР, пожарна безопасност,  спешна и неотложна помощ.

2. (изм. с решение № 169/23.04.04 г)  Движението на товарни автомобили над 2,5 тона и специализирана строителна техника в зона Ц, с изключение на тези, снабдени с пропуск от общината.

Ние, общинските съветници от МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“  /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/ бяхме сигнализирани от жители и гости на град Русе, че  по ул. Борисова и по улиците водещи до зона Център са поставени пътни знаци забраняващи влизането на ППС с технически допустима максимална маса над 2,5 тона. Считаме, че това е една агресивна политика провеждана от Община Русе към собствениците на товарни автомобили категория N1 – буква  J от Свидетелство за регистрация (талон на МПС ) . Поставените знаци задължават водачите да заплатят пропуск на общината за да извършват належащ превоз или за зареждане на магазин. В тази икономическа обстановка, всяка такса води до допълнително напрежение и стагнация.

На основание с чл. 26, ал. 2 и ал. 4, изр. 2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе. По- краткият срок за предложения се определя с цел премахване на неудобствата за граждани и бизнес.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.79 от Административнопроцесуален кодекс и чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Русе ,

РЕШИ:

Приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе, като:

§ 1. В глава  7, чл. 19, ал. 1,т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

            точка 2 се изменя така:

2. Движението на товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 тона и специализирана строителна техника в зона Център, с изключение на тези, снабдени с пропуск от общината.

§ 2. Настоящата наредба влиза в сила, считано от датата на публикуването й в итернет страницата на Общински съвет Русе.

ВНОСИТЕЛ:

ДЕЯН НЕДКОВ:                  ………………………….

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА: ………………………….

Общински съветници от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“  /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 14 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе

Файлове