Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

ДО                                                                                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ      

ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                       

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ                                                                                                                      КМЕТ НА ОБЩИНА – РУСЕ                                                                                                 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе.

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Със Законите за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, съответно обнародвани в ДВ, броеве 25 от 26.03.2019 г., и 16 от 23.02.2021 г., са създадени нова ал. 11 към чл. 56, и изцяло нов чл. 56а от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съобразно посочените правни норми, законодателят е поставил в компетентност на съответния Общински съвет, подзаконово, в наредбата, приета на основание чл. 56, ал. 2 ЗУТ, да регламентира условия и ред за допускане временното ползване на имоти или части от тях – държавна или общинска собственост, за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, както и към търговски обекти в сгради; условия и ред за издаване на разрешение от Кмет на Община за ползване на части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти – публична общинска собственост, за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръжения и елементи – открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и други подобни. За Община Русе, на основание чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Русе е приел Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе. След преглед на последната се установи, че подзаконовата нормативна уредба, съдържаща се в наредбата следва да бъде доразвита – изменена и допълнена, с оглед както на изпълнение на повелите на чл. 56, ал. 11 и на чл. 56а от ЗУТ, така също и с оглед преодоляване на празнини и противоречия в подзаконовата регламентация, налагани от развиващите се фактически обществени отношения. Поради тези причини е изготвен настоящият проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, който представям на Вашето внимание за обсъждане и приемане.

            В предлаганата нова разпоредба на чл. 25а от проекто-наредбата, в съответствие с чл. 56а ЗУТ, се предвижда облекчен разрешителен режим (в сравнение на общия такъв по чл. 56 от ЗУТ, и досегашната регламентация на Наредба № 7, на Общински съвет – Русе), за определени категории преместваеми обекти – открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, сладолед машини, щендери, стелажи, колички, атракционни съоръжения, батути, детски клатушки, детски колички задвижвани с акумулатори и други подобни, с площ до 6 кв.м. всяко, доколкото е заявено тяхното поставяне върху улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти – публична общинска собственост. Изрично, в мотивите към приетия законопроект на изменение и допълнение на ЗУТ, с който е създаден чл. 56а, е предвидено, че за преместваемите обекти, визирани в хипотезата на чл. 56а, ал. 1 ЗУТ, е целено намаляване на административната тежест и облекчаване на разрешителния режим за тяхното поставяне. В предлагания проект на Наредба е предвидено, че заинтересованото лице ще подава заявление пряко до Кмета на Община Русе, без да е необходимо прилагане на подробна схема за поставяне на преместваемия обект, а подобно схематично решение ще се набавя служебно от Главния архитект на Община Русе, за нуждите на производството. На следващо място, при положителен развой на производството, разрешението, което издава Кмета на Общината по чл. 56а ЗУТ е предвидено като такова обединяващо в себе си досега издаваните разрешения за поставяне (които съгласно действащата Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, се издават от Главния архитект на Общината) и разрешения за извършване на търговска дейност на открито (издавани досега от Кмета на Общината). С оглед поставената цел за намаляване на административната тежест спрямо заявителите в производството по чл. 56а ЗУТ, и засилване на служебното начало, се предлага фиксиране на минимален срок от седем дни между подаване на заявлението и започване на дейността, който е определен като необходим и достатъчен за администриране на процедурата; изискване и получаване, служебно, на становище от Главния архитект на Общината, по така отправено заявление, с приложено схематично решение, със съответното съдържание; проверка на приложените документи, и издаване на разрешение, респ. постановяване на отказ, при изрично посочени в предлагания проект на наредба хипотези. С допълнение към Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, чрез преходни и заключителни разпоредби към предлагания за приемане проект на подзаконов нормативен акт, се предвижда за издаване на разрешение от Кмета на Общината по чл. 56а, ал. 1 ЗУТ, да се събира нова такса за техническа услуга, съгласно чл. 107, т. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в размер на 60 лв., изчислен съобразно приложено към настоящото предложение финансово-икономическа обосновка, за разходите, съпътстващи предоставянето на административната услуга. Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗМДТ, местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. В действащата Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, в Глава Седма, са регламентирани негативните последици, и санкциите, при извършване на дейност без разрешение или в нарушение на издаденото разрешение, предвид на което в този аспект, съобразно чл. 56а, ал. 3 и 4 от ЗУТ, Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, не следва да бъде изменяна и допълвана.

            Предвижда се разрешителен режим за временно ползване на части от имоти – общинска собственост, за допълнителни открити търговски площи към преместваеми обекти, или към търговски обекти в сгради. Положението не е ново, с оглед на наложената трайна практика в Общинска администрация – Русе, при процедиране на подобен род заявления на граждани, попадащи в хипотезата на чл. 56, ал. 11 ЗУТ, доколкото се иска разполагане върху имоти – общинска собственост. Визираната практика досега е почивала на подзаконовата нормативна уредба, установена от Общински съвет – Русе, в Наредба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе. Предвид новелата на чл. 56, ал. 11 ЗУТ, мястото, където следва да се съдържа позитивната правна уредба по посочената категория обществени отношения, развиващи се при и/или по повод на ползването на терени – общинска собственост за допълнителни търговски площи чрез преместваеми обекти, подзаконово, следва да се съдържа в Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, като тази, приета от колективния орган на местно самоуправление на основание чл. 56, ал. 2 ЗУТ. От друга страна, считам, че по този начин позитивната подзаконова правна уредба придобива цялостен и хармоничен вид, кодифицира се в един подзаконов нормативен акт, а не е разпръсната в различните наредби, приети от Общински съвет – Русе, както е било досега. В този аспект, считам че предлаганият проект на наредба подобрява и усъвършенства правната регламентация на съответните обществени отношения, съобразно изискванията на ЗУТ. Създаването на изцяло нов чл. 25б, както се предлага в проекто-наредбата, създава и възможност за адекватно сравнително тълкуване и качествено разграничаване на хипотезите на чл. 25а и чл. 25б от предлагания за приемане акт, респ. на чл. 56, ал. 11 и чл. 56а от ЗУТ – доколкото чл. 56, ал. 11 ЗУТ (респ. чл. 25б от проекто-наредбата) регулира хипотезите за ползване на общински терени (без оглед на характера на общинската собственост – публична или частна такава) за допълнителна търговска площ чрез допълнителни преместваеми обекти пред съответен стационарен търговски обект (на уведомителен режим съгласно Наредба № 5, на Общински съвет – Русе), то чл. 56а ЗУТ (респ. чл. 25а от проекто-наредбата) визира извършването на търговска дейност на терен – публична общинска собственост, самостоятелно, чрез разполагане на съответните видове преместваеми обекти, не пред други стационарни търговски обекти. Проведеното разграничаване би довело до улесняване разграничаването на отделните случай на практика и прилагането на относимите правни норми, а оттам – и на правоприлагането. При ползването на терени – общинска собственост, за допълнителна търговска площ чрез преместваеми обекти, разположени пред стационарни търговски обекти, в хипотезата на чл. 56, ал. 11 ЗУТ (съответно предлагания нов чл. 25б от проекто-наредбата) се предвижда издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито от Кмета на Общината, в допълнение и след реализиране на нормалния разрешителен режим за поставяне на самия преместваем обект – одобряване на подробна схема и издаване на разрешение за поставяне от Главния архитект на Община Русе, както е предвидено в сега действащата Наредба № 7, на Общински съвет – Русе. Предлага се да бъде нормирано производството с оглед регламентиране на изискванията, на които следва да отговаря подадено заявление в хипотезата на чл. 56, ал. 11 ЗУТ, като позитивно се уреждат съдържанието и необходимите приложения към заявлението, което следва да бъде подадено от заинтересованото лице, даващо възможност на следващо място да бъде регламентиран реда за отстраняване на констатирани недостатъци и нередовности в подадено вече заявление. В предлаганата нова ал. 8 към чл. 25б от проекто-наредбата са регламентирани изискванията за ползване на терени – частна и държавна собственост, за допълнителна открита търговска площ, чрез преместваеми обекти, пред стационарни търговски обекти, без за същите да се предвижда издаване на разрешение за търговска дейност на открито от Кмета на Общината. Същото е установено като практика до този момент в Община Русе.

            Предлага се създаването на нова ал. 3 към чл. 26 от Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, която да служи като прекратително основание спрямо сключени договори за наем на терени – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти, в случаите в които определената точка за разполагане на обекта е отпаднала след сключването на договора, през време на неговото действие, от общата схема за цялата територия на гр. Русе, респ. общата схема за съответната зона (ако има одобрена такава). Предлаганата норма е доразвитие на изискванията на чл. 11, ал. 2; чл. 15, ал. 1, т. 5; чл. 24, ал. 1; чл. 82, ал. 1, т. 7 и 8 от сега действащата Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, и създава цялостна концепция и пълна регламентация по повод на основното изискване, че за срока на съответно наемно отношение, преместваем обект може да бъде разположен, само доколкото отговаря като местонахождение съобразно предвижданията на одобрените обща схема за гр. Русе, респ. за зона, макар за същия да има издадени подробна схема и разрешение за поставяне. Подобно положение и норма е съществувала в стара редакция на Наредба № 7, на Общински съвет – Русе – чл. 25, ал. 4 и чл. 26, ал. 1 от наредбата (в редакцията, към Решение № 523 / 20.04.2017 г. на Общински съвет – Русе). Предлаганото изискване може да бъде квалифицирано като такова по чл. 56, ал. 2 ЗУТ, и като цяло обезпечава възможността преместваем обект да бъде разположен и да съществува върху терен – общинска собственост, от трето лице, въз основа на договор за наем, съгласно чл. 56, ал. 5 ЗУТ, доколкото е предвиден като точка в общата схема на гр. Русе, респ. в общата схема за съответната зона (доколкото има одобрена такава). По този начин се цели поддържането на актуалност и съобразеност между планирането, разполагането на преместваемите обекти и разрешителния режим, който почива върху разработваните и одобрявани общи схеми за гр. Русе, респ. за съответната зона, представляващо съответни норми, регламентирани в действащата Наредба № 7, на Общински съвет – Русе.

            С предлаганите изменения и допълнения се цели актуализиране на подзаконовата нормативна уредба и привеждане на наредбата в съответствие с изискванията на нормативен акт от по-висока степен – в конкретния случай с чл. 56, ал. 2 и 11, и чл. 56а от ЗУТ. Конкретните цели спрямо предлаганите за приемане разпоредби на проекто-наредбата са посочени конкретно при анализа, направен за всяка съответна от предлаганите разпоредби. При прилагане на новата уредба, при евентуалното й приемане, не се предвижда да се разходват допълнителни финансови ресурси на Община Русе. Евентуалното приемане на предлаганата проекто-наредба би довела до нови финансови постъпления в общинския бюджет, с оглед на новата такса, предвидена за издаване на разрешение от Кмета на Общината по чл. 56а ЗУТ. В същото време, Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, като такава, приета на основание чл. 56, ал. 2 ЗУТ, би била приведена в съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 11 и чл. 56а от ЗУТ; би се създала яснота и предвидимост за гражданите съответно в действията на администрацията при заявяване на съответните административни услуги по посочените разпоредби от ЗУТ, като в същото време режимът за разполагането на преместваемите обекти на територията на Община Русе, и в частност на гр. Русе, би станал пълен, завършен, вътрешно непротиворечив и ясно разграничим в различните хипотези на предлаганите нови положения.

            Не се констатира предлаганата нова уредба да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганият проект на наредба би бил подзаконов нормативен акт, при евентуалното му приемане от Общински съвет – Русе, провокиран от съответните изисквания на ЗУТ, предвид на което преценката за съответствие с правото на ЕС следва да се осъществява на законово ниво с оглед на действащата регламентация на Закона за устройство на територията.     

            На основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), чл. 56, ал. 2 и 11, чл. 56а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 107, т. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

Приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. Член 25а, в цялост се изменя, като същият придобива следната нова редакция:

Чл. 25а. (1). Части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти – публична общинска собственост, могат да се ползват за извършване на търговска и/или друга дейност на открито, включително и при и/или по повод на организирани събития от медиен характер, изложения с търговска, рекламна и/или промоционална цел на стоки и услуги, концерти, панаири, фестивали, чествания на национални, общоградски и други празници, свързани с традициите, чрез съоръжения и елементи – открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, сладолед машини, щендери, стелажи, колички, атракционни съоръжения, батути, детски клатушки, детски колички задвижвани с акумулатори и други подобни, с площ до 6 кв.м. всяко, въз основа на разрешение, издадено от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

(2). Заинтересованите лица подават искане до кмета на общината за разрешаване ползването на конкретното място – публична общинска собственост, за осъществяване на дейностите при условията по предходната алинея, най-малко седем дни преди започване на дейността. Към искането се прилагат:

1. Копия от документи, когато последните са нормативно определена предпоставка за извършване на съответната дейност – удостоверение за регистрация за временен обект от ОДБХ Русе (при търговия с храни); доклад и/или сертификат за контрол на съответствието от акредитиран орган за контрол (при търговска дейност на открито чрез детски клатушки, атракционни съоръжения и батути); сертификат за качество и безопасност, издаден от производител или вносител, и/или други;

2. Документи за заплатени такси, съобразно Наредба № 16, на Общински съвет – Русе – за ползване на терена; за издаване на разрешение по чл. 56а, ал. 1 ЗУТ;

3. Пълномощно от представлявания, когато искането не се подава лично от лицето, искащо издаване на разрешението, или от законния му представител.

(3). След постъпване на искане, с приложени книжа по предходната алинея, Кметът на Общината или оправомощено от него лице се произнася, в седем дневен срок от постъпването им, и предоставяне по служебен път на писмено становище от Главния архитект на Община Русе, придружено със схематично решение, с нанесени тип, размери и отстояния на преместваемия обект / преместваемите обекти, за които е подадено искането по ал. 2. При констатиране на непълноти или други нередовности в подаденото искане и приложенията към него, Кметът на Общината или оправомощеното от него лице уведомява писмено заявителя и му предоставя срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на необходимите документи. Срокът за произнасяне на органа започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите и/или представяне на всички необходими книжа по ал. 2. При неотстраняване на констатираните нередовности, респ. при непредставяне на необходимите документи по ал. 2, в срока, искането се оставя без разглеждане, а преписката се прекратява.

(4). Кметът на Общината или оправомощеното от него лице издава разрешение (когато са изпълнени условията по предходните алинеи и Главният архитект на Общината е дал положително становище по повод на постъпилото искане). В разрешението се посочват дейността за която е разрешено ползването; съоръжението/елемента/преместваемия обект чрез който ще се осъществява дейността; часовият интервал и дните от седмицата, за които се разрешава ползването и срокът, за който се издава разрешението. Схематичното решение на Главния архитект е неразделна част към издаденото разрешение. Разрешението се издава в два екземпляра, като първият се предоставя на лицето, а вторият се съхранява в Община Русе. Разрешената дейност се осъществява при съответно спазване на правилата на Наредба № 5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе.

(5). Издадените разрешения се вписват от определено от Кмета на Общината длъжностно лице от общинската администрация в информационния масив по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе.

(6). Кметът на Общината или оправомощеното от него лице отказва издаването на разрешение, респ. прекратява действието на издадено разрешение, или оставя подаденото искане без разглеждане:

1. в хипотезата на чл. 25а, ал. 3, изр. последно;

2. когато не са спазени изискванията по чл. 15, ал. 1;

3. когато искането е подадено по-малко от седем дни преди започване на дейността.

§ 2. Създава нов чл. 25б, както следва:

Чл. 25б. (1). Временно ползване на имоти или части от тях – общинска собственост, за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, както и към търговски обекти в сгради, се разрешава от Кмета на общината или оправомощено от него лице.

(2). Разполагането и ползването на преместваемите обекти за допълнителна открита търговска площ по предходната алинея се разрешава само на физически или юридически лица, подали уведомление за вписване по чл. 5, ал. 1 от Наредба 5, на Общински съвет – Русе, за съответния адрес.

 (3). Заинтересованите лица подават искане до Кмета на Общината за разрешаване ползването на допълнителни открити търговски площи. Към искането се прилагат:

1.         Копия от документи, когато последните са нормативно определена предпоставка за извършване на съответната дейност – удостоверение за регистрация за временен обект от ОДБХ Русе (при търговия с храни); доклад и/или сертификат за контрол на съответствието от акредитиран орган за контрол (при търговска дейност на открито чрез детски клатушки, атракционни съоръжения и батути); сертификат за качество и безопасност, издаден от производител или вносител, и/или други;

2.         Подробна схема за разполагане на обекта, одобрена от Главния архитект на Общината по реда на тази наредба;

3.         Документ за заплатена такса за ползване на терена – общинска собственост, съгласно Наредба № 16 на Общински съвет Русе;

4.         Разрешение за поставяне, издадено от Главния архитект на Общината по реда на настоящата наредба;

5.         Пълномощно от представлявания, когато искането не се подава лично от лицето, искащо издаване на разрешението, или от законния му представител;

 (4). След постъпване на искане, с приложени книжа по предходната алинея, Кметът на Общината или оправомощено от него лице се произнася, в седем дневен срок от постъпването им. При констатиране на непълноти или други нередовности в подаденото искане и приложенията към него, Кметът на Общината или оправомощеното от него лице уведомява писмено заявителя и му предоставя срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на необходимите документи. Срокът за произнасяне на органа започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите и/или представяне на всички необходими книжа по ал. 3. При неотстраняване на констатираните нередовности, респ. при непредставяне на необходимите документи по ал. 3, в срока, искането се оставя без разглеждане, а преписката се прекратява.

(5). Кметът на Общината или оправомощеното от него лице издава разрешение, когато са изпълнени условията по предходните алинеи. В разрешението се посочват дейността за която е разрешено ползването; преместваемият обект чрез който ще се осъществява дейността; часовият интервал и дните от седмицата, за които се разрешава ползването и срокът, за който се издава разрешението. Разрешението се издава в два екземпляра, като първият се предоставя на лицето, а вторият се съхранява в Община Русе. Разрешената дейност се осъществява при съответно спазване на правилата на Наредба № 5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе.

(6). Издадените разрешения се вписват от определено от Кмета на Общината длъжностно лице от общинската администрация в информационния масив по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе.

(7). Издаденото разрешение от Кмета на Общината или оправомощеното от него лице, по ал. 5, е със срок на валидност съобразно заплатената такса /такси – в случаите на презаверяване на разрешението/ за ползване на терена, но не повече от срока на действие на издаденото разрешение за поставяне от Главния архитект на Общината по ал. 3, т. 4. След изтичане на срока, разрешението, издадено от Кмета на Общината или от оправомощеното от него лице, губи действие.

(8). Временно ползване на имоти или части от тях – частна или държавна собственост, за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, или към търговски обекти в сгради, се допуска доколкото са изпълнени съответно условията по чл. 25б, ал. 2, ал. 3, т. 1, 2 и 4, и при наличие на писмено съгласие от съответния собственик, или държавен орган или ведомство, упражняващ правото на собственост на Българската държава, и се осъществява при съответно спазване на правилата на Наредба № 5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе.

            § 3. Създава се нова ал. 3 към чл. 26 със следния текст:

            Ако общата схема за цялата територия на гр. Русе, респ. общата схема за съответната зона (ако има одобрена такава), бъде актуализирана през времето на действие на сключен договор за отдаване под наем на имот – общинска собственост, в насока отпадане на съответната позиция на конкретното място, издаденото разрешение за поставяне за конкретния преместваем обект губи действието си занапред, съставляващо основание за прекратяване на наемното отношение и за премахване на преместваемия обект от имота. Наемателят е длъжен да премахне преместваемия обект за своя сметка в 30-дневен срок от прекратяване на договора за наем.

            § 4. В чл. 85, ал. 1, след думите За  извършване на дейност по чл.25а… се допълва „…или чл. 25б…“, след което се запазва и продължава съществуващият текст на разпоредбата.

            § 5. Отменя приложения № 4 и № 5 към Наредба № 7, на Общински съвет – Русе, за реда  и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе.

Преходни и заключителни разпоредби

            § 1. (1). Започналите до влизане в сила на настоящата наредба производства по чл. 25а се довършват по досегашния ред.

            (2). Нормата на чл. 26, ал. 3 се прилага и спрямо заварените към влизането й в сила действащи договори за наем.

            § 2. (1). В Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, в чл. 42, към т. 7 се създава нова подточка 7.3. със следното съдържание:

            7.3. За издаване на разрешение по чл. 56а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 25а, ал. 4 от Наредба № 7, на Общински съвет – Русе – 60,00 лева.

            (2). В чл. 42б, ал. 2 от Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, след съществуващия текст се допълва „и т. 7.3.“.

            § 3. В Наредба № 5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе, в чл. 23, ал. 1, т. 1, след думите „… без издадено разрешение за ползване на място по чл. 25а…“ се допълва „…или чл. 25б…“, след което се запазва и продължава съществуващият текст на разпоредбата.

§ 4. Тази Наредба е приета на основаниечл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 56, ал. 2 и 11, чл. 56а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 107, т. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

Приложения: 1. Финансово-икономическа обосновка.

Предложил,

ПЕНЧО МИЛКОВ                                                                                                     

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт, публикуван за обществени консултации е 30 дни.

Файлове