Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение №945/20.03.2014г. на основание чл.56, ал.2 във връзка с чл.57 Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общински съвет-Русе прие Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе. С решение №571/15.07.2021г. ОС-Русе прие Наредба за изменение на Наредба №7, като отмени чл.25, ал.4 и същевременно с правилото на чл.25, ал.3 предвиди, че за преместваемите обекти по чл.5, ал.2, б.”г”, т.1.8 и т. 1.9, а имено маси за сервиране пред съществуващи заведения за хранене и развлечения, колички, хладилни витрини, сладолед машини, кафе-автомати, млеко-автомати, банкомати и др. съоръжения на открито, включително единични чадъри, не се изисква проектна документация. Поставянето им се извършва въз основа на подробна схема за поставяне, одобрена от Главния архитект и разрешение за поставяне за срок от 1/една/ година. При проведена среща инициирана от представители на „Съюза на хотелиерите и ресторантьорите“ в гр.Русе същите изразиха становище, че следва с оглед принципа на процесуална икономия и бързина в административния процес,установени от Административно процесуалния кодекс /АПК/, подробната схема по чл. 25, ал.3 да се презаверява, ежегодно, вместо да сезират Главния архитект за одобряване на нова подробна схема за срок от 1г. Предвид това предлагаме да се създаде нова ал.4 в чл.25 от наредбата, която да предвиди правна възможност за презаверката на подробната схема само по отношение на преместваеми обекти, разположени в терени държавна или общинска собственост, а именно маси за сервиране пред съществуващи заведения за хранене и развлечения, колички, хладилни витрини, сладолед машини, кафе-автомати, млеко-автомати, банкомати и др. съоръжения на открито, включително единични чадъри, които заплащат такса по Наредба №16 на ОС-Русе.

Извършването на презаверяване на подробните схеми налага приемане на изменение и в Наредба №16 на ОС-Русе. Съобразно хипотезата на чл. 54 от Наредба №16, за всички услуги и права, предоставяни от Община- Русе, които не са регламентирани със закон, потребителите заплащат цена, определена в наредбата. Съществуват множество услуги, извършвани от Община Русе по ЗУТ, за които следва да бъде заплащана цена на услуга, тъй като не попадат в хипотезите на нормите на чл.6, букви „д” и „к” от ЗМДТ. По отношение на същите не се дължи такса, тъй като не попадат в изброените от чл.107, т.1-8 услуги и не представляват „други местни такси, определени със закон” по смисъла на чл.6, б. „к” от ЗМДТ. Тези услуги ще се извършват от Община Русе, но тъй като не са изрично регламентирани, се налага потребителите им да заплащат цена, която да бъде определена с Наредба №16 на ОС-Русе. Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от доставчика-Община Русе по предоставяне на услугите. По силата на чл.9 от ЗМДТ Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Горното налага в Глава ІІІ – Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от община Русе на физически и юридически лица да се създаде нова правна норма уреждаща нова цена на услуга по устройство на територията, каквато е цената за презаверка на подробна схема. Направен е Анализ на цената на услуга, който е неразделна част от настоящото предложение, като предлагаме същата да е в размер на 25лв без ДДС.

Съобразно чл.5, б.“В“ от Наредба №7 на ОС-Русе по своя характер преместваемите обекти могат да бъдат: с индивидуален дизайн или с унифициран дизайн – промишлен продукт, предназначен за серийно производство: павилиони в зони, перголи с подиум, спирки, сергии, цветни пазари. Като вид преместваеми обекти посочените с оглед конструкцията си изискват по-голяма по стойност инвестиция. Следва да отбележим, че голяма част от тях са ситуирани пред сгради-недвижими културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство /ЗКН/, което налага съгласуване на схемите от НИНКН по реда, императивно установен от ЗКН. С оглед горното предлагаме срокът на разрешението за поставяне на обектите по чл.5, б.“В“ да е 5 /пет/ години.

С предложените изменения ще се постигне яснота в нормативната уредба и спазване на принципите на административния процес, установени от АПК, както и нови приходи в общинския бюджет, С новопредвидената цена на услуга се предвижда възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и се създават условия за разширяване на предлаганите от Община Русе услуги. Не беше установено настоящият проект на Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство (в частност на ЗУТ) с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

Предвид горното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.76,ал.3 АПК, 79 АПК, чл.28, ал.2 от ЗНА, чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 2 ЗУТ, чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.28, ал.2 от ЗНА, чл.6, ал.2 от ЗМДТ, чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ във връзка с чл.109, ал.1 от ЗМДТ Общински съвет- Русе

РЕШИ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе.

Приложения: 1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе.

Вносител,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

ПРОЕКТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе.

&1. Изменя се чл.24, ал.1 по следния начин:

„ал.1 Поставяне на преместваеми обекти върху държавни или общински терени се извършва въз основа на разрешение за поставяне за срока на наемния договор, въз основа на подробна схема, в съответствие със схемата на съответната зона, ако има одобрена такава, респ. на общата схема, както и на изискванията на чл.15 от настоящата наредба. В терени частна собственост преместваемите обекти се разполагат при спазване изискванията на чл.15 от настоящата наредба въз основа на разрешение за поставяне, чиито срок е в рамките на срока на наемния договор, респ. за срока на даденото съгласие за поставяне, а в случай, че поставянето в частен имот се извършва от собственик разрешението за поставяне се издава без срок. За обектите по чл.5, б.“В“, когато се поставят в чужд имот срокът на разрешението за поставяне е 5г., но не по-дълго от срока на договора за наем, респ. от срока на даденото съгласие за поставяне, когато такива се изискват.“

&2. Създава ал.4 в чл.25 със следния текст:

„ал.4 След изтичане на едногодишния срок от одобряването им, подробните схеми за маси за сервиране пред съществуващи заведения за хранене и развлечения, колички, хладилни витрини, сладолед машини, кафе-автомати, млеко-автомати, банкомати и др. съоръжения на открито, включително единични чадъри, поставени върху терените държавна респ.общинска собственост, в случай, че не се извършват промени, по отношение броя и разполагането им, както и ако подробните схеми отговарят на актуалната обща схема на цялата територия на гр.Русе, респективно на схемата на зона. могат да бъдат презаверявани от Главния архитект ежегодно за срок от една година, въз основа на подадено искане, към което се прилага разрешението за поставяне, одобрената схема въз основа на която е издадено, договор ако такъв е наличен, като се заплаща такса, съобразно чл.59в от Наредба №16 на ОС-Русе. “

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&3. В Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от община Русе на физически и юридически лица“, чл.59в „За други технически услуги по устройство на територията, извън изброените в чл.42, се прави следното изменение: създава се нова т.17 със следния текст:

„т.17 Презаверяване на подробна схема по чл.25, ал.4, във вр. с ал.3 от Наредба №7 на ОС-Русе, срок на изпълнение-30 дни, цена – 25лв.“

Приложение: Анализ на цената на услуга- 1стр.

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе

Файлове