Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През последните няколко години с увеличаване ръста на автомобилизацията се увеличиха значително и проблемите, свързани с движението и паркирането в централната градска част (ЦГЧ). Това доведе до определянето на платените зони за паркиране, съгласно чл. 99 от Закона за движението по пътищата в населените места. Практиката при експлоатацията на платените паркинги показа, че няма сто процента заетост на паркоместата в кратковременните зони за платено паркиране. От предоставения отчет за приходите от паркинговата дейност за 2011 година се вижда, че средната годишна заетост на едно място за паркиране в платената зона е между 3 и 4 часа, т.е около 50%.
В същото време немалко са исканията от фирми и др. административни учреждения, разположени в ЦГЧ за ползване на платени места с месечен абонамент, но стойността му им се струва висока. През 2011 г. са ползвани с абонамент от банки и фирми само 17 бр. паркоместа, от които 7 бр. през цялата 2011 г. и 3 бр. нови от месец октомври 2011 г.
При приета такса от 1,00 лв. за един час, едно паркомясто на ден при пълна заетост струва 8,00 лв., а за един месец в работните дни- 168,00 лв.. По тази причина фирмите предпочитат да си заплащат ежедневно, вместо да ползват с абонамент точно определено място за паркиране.
На заседание, проведено на 20.12.2011 г. Комисията по организация и безопасност на движението обсъди малката използваемост на платените паркоместа в кратковременната зона и изрази становище, че при намаляване стойността на абонамента с около 25%, би се завишил интереса от страна на юридическите лица и едноличните търговци за ползване на платени с абонамент паркоместа, а това от своя страна ще завиши процента на използваемост на останалите. Комисията предлага да се намали таксата за ползване на паркомясто в платената зона, така че да стане приемлива и атрактивна за желаещите да ползват абонамент.

Предвид горното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1, т. „к” от Закона за местните данъци и такси и чл.99, ал.3 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет-Русе реши:
Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

В чл.25 „б” числото „200,00” се заменя със „150”.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Съгласували:
Свилен Иванов
Зам. кмет на Община Русе

Виолета Василева
Директор ЕТ

Елка Дочева
Директор ПД

Миглена Ангелова
Ст.юрисконсулт

Подготвил:
Искра Антонова
Гл. инспектор в отдел Транспорт

Файлове