Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ЕМИЛ МИЛУШЕВ –
общински съветник в Общински съвет – Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Според чл. 61с, ал. 1 от ЗМДТ /Закон за местните данъци и такси/ общинският съвет определя с наредба размера на туристическия данък за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване. С алинея 4 на същия законов текст законодателят е предвидил, че когато сборът на данъка за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва. В алинея 5 на чл. 61с от ЗМДТ е определена формулата, по която се пресмята тази разлика. С Решение № 5/05.04.2012г по конституционно дело № 13/2011г Конституционният съд е обявил за противоконституционни ал. 4 и ал. 5 на чл. 61с от ЗМДТ. Решението е обнародвано в ДВ бр. 30 от 17.04.2012 г. и е влязло в сила на 21.04.2012г. Според чл. 151, ал. 2 от Конституцията на Република България актът, обявен за противоконституционен, не се прилага от деня на влизането на решението в сила.
Алинеи 4 и 5 на член 58 от Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе възпроизвеждат дословно противоконституционните алинеи 4 и 5 на чл. 61с от ЗМДТ. Чл. 15, ал. 1 от ЗНА въвежда правилото, че нормативният акт, какъвто е Наредба № 20 на ОбС-Русе, трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Това налага алинея 4 и алинея 5 на чл. 58 от Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе да бъдат отменени.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе, както следва:

Параграф единствен. Алинея 4 и алинея 5 на член 58 се отменят.

ВНОСИТЕЛ:
/Е. МИЛУШЕВ/

Файлове