Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 16 от Наредба № 34 от 06 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от Министерство на транспорта, на предния десен калник и на задната страна на таксиметровите автомобили трябва да има трайно залепен водоустойчив, светлоотразителен стикер, защитен с холограма по образец (приложение № 10а), съдържащ номера на разрешението, издадено от кмета на Общината за осъществяване на дейността.
След проведена процедура по Закона за обществените поръчки, Община Русе сключи договор с „Кастело” ООД, гр.Стара Загора за изработката и доставката на такива стикери. Цената за един брой с размер 150мм/100мм е 2,92 лв. (два лева и деветдесет и две ст.) с ДДС. За всеки автомобил, получаващ разрешение ще се заплащат и предоставят и по два броя стикери, т.е. 5,84 лв. с ДДС.
Това налага промяна в чл. 53”а”, ал.2 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, където за предоставянето на един брой стикер (по стария образец) е събирана такса 8,00 лв.
Предвид горното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1, т. „к” от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет-Русе реши:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
Чл. 53 ”а”, ал. 2 вместо: „За издаване на холограмни стикери за таксиметрови автомобили се събира такса 8лв./бр.“ да се чете: „За издаване на два броя холограмни стикери за таксиметрови автомобили се събира такса 2,92лв./бр.“.

СВИЛЕН ИВАНОВ
За Кмет на Община Русе
Съгласно Заповед №РД-01-1991/27.08.2012 г. 

Файлове