Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Факт е, че развитието на инфраструктурата става с много по бавни темпове в сравнение с развитието на автомобилизацията. Паркирането по уличната мрежа двустранно по двупосочните, а също и по еднопосочните улици влошава значително пропускателната им способност и увеличава транспортните задръжки, което означава повече време за предвижване и по голямо замърсяване на атмосферата. Целта е да се намаляват задръжките на трафика, като максимално възможно се освобождава уличната мрежа от паркираните МПС. Това от своя страна води до необходимостта от обособяването на нови терени за паркиране в различните райони на града, а също и до разширяване на зоните за платено паркиране, с цел по ефективното ползване на терена, площада, улицата.
В същото време немалко са исканията от фирми и др. административни учреждения, разположени извън централна градска част за ползване на платени места, включително и от граждани живущи в дадения район.
Определените такси за паркиране на съществуващите платени паркинги са само за централна градска част и не могат да бъдат прилагани при организиране платено паркиране на други подходящи за това места.
Предвид горното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.79 от Административно процесуалния кодекс, чл.6, ал.1, т. „к” от Закона за местните данъци и такси и чл.99, ал.3 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет-Русе реши:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§1. В чл.53,б. „б“ да отпадне текста „за централна градска част”.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе 

Файлове