Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение №945/20.03.2014г. на чл.56, ал.2 във вр. с чл.57 ЗУТ Общински съвет-Русе прие Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе. В процеса на прилагане на Наредбата възникнаха въпроси, които налагат по-ясна конкретизация, както и корекции, от технически характер, както и такива по отношение съдържанието на някои правни норми. Постъпиха предложения за корекция в наредбата от ОП „РУСЕ-АРТ”, Звено „КООРС”, Дирекция „УТКС” и Съюза на хотелиерите и ресторантъорите. Работната група изработила наредбата разгледа постъпилите предложения за изменение на Наредба №7 и направи преценка относно необходимите изменения в нормативната й уредба.
Предвид горното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ::

На основание чл. 79 от АПК, чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 56, ал.2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Русе реши:
Приема Наредба за изменение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе:
1. В чл.3 се създават ал.1 и ал.2, като текстът на чл.3 става чл.3,ал.1 и се създава нова ал.2 със следния текст:
ал.2 „Не е предмет на тази наредба:
1.Поставянето на пътни знаци съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата (ЗДП) и Правилника за прилагане на ЗДП;
2. Поставяне на табели за наименование на улици, площади и административни номера на имотите.”

2. Чл. 7, ал. 1, т.1 се изменя така:.
т.1. „ Обща схема на цялата територия на гр. Русе – отнася се за поставяне на преместваеми обекти над 3 кв.м. по чл. 5, ал.2, б. „г” т. 1 и т.2 и т.8 върху общински терени. Изработва се върху графичен картен материал в мащаб М 1:5000 и определя сигнатурно типа и местоположението на преместваемите обекти, както и частите на града, за които се предвижда създаване на обща схема на зона.”

3. В чл.15, ал.1 приема нова т.15 със следния текст:
т.15 „да отговарят на изискванията от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Русе”.
4. В чл. 33, ал.2 се създава нова ал.5 със следния текст:
ал.5 „Светлинни символи и шрифтови надписи, прилагани или наподобяващи елементи от системата за регулиране на движението, не могат да се използват като изразни средства в рекламата.”

5. В чл. 39, ал. 3 текстът „афиши за провеждане на” се заличава и ал.3 се изменя така:
ал.3 „До кмета на Община Русе се подават искания за „други видове външна реклама” – рекламни балони; реклама, осъществявана във въздуха, разпространявана от летателни апарати, притежаващи необходимите удостоверения за летателна годност съгласно нормативните изисквания; промоции и изложения и други видове външна реклама с кампаниен характер на територията на Община Русе.”

6. Чл.44, ал.1 се изменя така:
ал.1 „Постъпилите в дирекция ,,Устройство на територията и контрол по строителството” искания с проектна документация за РИЕ се разглеждат от Комисия по градски дизайн и реклама/КГДР/, която дава предложение на Главния архитект за одобряване /респективно отказ/ на проекта. Главният архитект следва да се произнесе в месечен срок от постъпване на искането за разполагане на РИЕ.”

7. В чл. 68, ал. 4 текстът „1/4” се заменя с „1/3”

8. В чл. 69 текстът „по Глава 9” да се чете „ по глава 7”

9. В чл. 82 се създава нова ал.9 със следния текст:
ал. 9 „Собствениците на преместваемите обекти, както и на недвижимите имоти, в които са поставени обектите, са длъжни да осигурят свободен достъп за изпълнение на дейностите по заповедта на Кмета на общината. При необходимост достъпа се осигурява принудително със съдействието на полицията.”

10. В чл.82 , ал.1 се създава нова т. 9 със следния текст:
т.9 „ е изтекъл срокът на издаденото разрешение за поставяне.”

11. Създава се нов чл. 82А със следния текст:
чл. 82А. „Принудително премахнатият преместваем обект, респективно материалите и вещите намерени в него, се предава на собственика му само след заплащане на всички разходи по премахването, транспортиране и съхранението им.”
12. §7, ал. 1 се изменя така:
ал.1 „Собствениците на заварени преместваеми обекти, рекламни елементи и фирмени надписи, поставени върху имоти държавна, общинска или частна собственост на правно основание — сключен договор за наем или одобрена подробна схема, но без разрешение за поставяне, са длъжни в 6-месечен срок от влизане на наредбата в сила, да подадат заявление за издаване на разрешение за поставяне комплектовано съобразно изискванията на настоящата Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе.”

С уважение,

ИВАН ГРИГОРОВ
За Кмет на Община Русе
Съгл. Заповед №РД-01-31/19.11.2014г.
 

Файлове