Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с оптимизиране на работния процес и повишаване на приходите от реализацията на мащабни регионални, национални и международни художествени събития от Художествена галерия – Русе, предлагаме повишаване на цените на входните билетите за посещение на ХГ – Русе.
Предлаганите изменения са съобразени със Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбите на ОбС – Русе.
Причините, които налагат тези изменения са следните:
• отговаряне на нуждите на съвременните потребители от представяне на изложби с творби на национално и международно признати автори;
• повишаване на цените на самите културни продукти, включващи организационни, застрахователни, транспортни разходи;
• съизмеримост на цените за входни билети за мероприятия с повишените цени на културните продукти на пазара. Същестуващите досега цени на входните билети в ХГ – Русе, влезли в сила и неактулизирани от 2006 г. са съответно: за ученици, войници и пенсионери 0,50 ст.; за други граждани 1 лв.;
• препоръка за повишаване на цените, отправено от представители на ПК по култура и религиозни въпроси на заседание от 09.05.2016 г., К.Л. 208 и ПК по икономическа и инвестиционна политика относно цени на две гостуващи експозиции.
Финансови средства за прилагането на измененията не са необходими.
Очакваните резултати са:
• релизация на поставените цели за предлагане на висококачествен културен продукт;
• повишаване на приходите от билети от организираните събития.
С оглед на изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам Общинският съвет –Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2, във вр. с чл. 17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет Русе реши:
Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. Чл. 59, ал. 1, т.33, „а“ се изменя така: за ученици, студенти и пенсионери – 1, 00 лв. бр.
§ 2. Чл. 59, ал. 1, т.33, „б“ се изменя така: за други граждани – 2, 00 лв. бр.

ВНОСИТЕЛ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ОДОБРИЛ: 
Елена Великова
Директор на ОбКИ Художествена галерия – Русе

Файлове