Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев –
председател на ОбС-Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията на Република България и на другите нормативни актове от по-висока степен. Общинският съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе /Наредба № 16 на ОбС-Русе/ е издадена на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и с нея се уреждат обществените отношения, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Тъй като Наредба № 16 на ОбС-Русе е подзаконов нормативен акт, тя следва да съответства на нормативните актове от по-висока степен и да не им противоречи. Настоящото предложение има за цел да отстрани противоречие на някои от нормите на наредбата с телстове на действащи към настоящия момент закони. Наличието на такива норми в Наредбара само по себе си е причина за приемане на настояшото предложение.
Чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация изрично казва, че разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето. От друга страна с чл. 59, ал. 1, т. 55 от Наредба № 16 Общински съвет – Русе е определил нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация. Това явно противоречие на посочената норма на наредбата със Закона за достъп до обществена информация следва да бъде отстранено с отмяната на чл. 59, ал. 1, т. 55 от Наредба № 16 на ОбС-Русе.
Според чл. 59, ал. 1, т. 56 от Наредба № 16 на ОбС-Русе за издаване на разрешение за търговия по чл.30.ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса – 5,00 лв./бр. Чл. 59, ал. 1, т. 57, б. „б“ от наредбата предвижда, че за издаването на дубликат на разрешения за търговия с тютюн и тютюневи изделия – обикновена услуга със срок за изпълнение не по-късно от 7 работни дни се събират 5, 00 лв. за брой. Според чл. 90а от Закона за акцизите и данъчните складове продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия от началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект. Тъй като разрешението вече не се издава от общината, същата не може да събира такса за неговото издаване. С оглед на това двете посочени разпоредби на наредбата са в противоречие с действащите към момента нормативни актове от по-висока степен, в частност Закона за акцизите и данъчните складове и следва да бъдат отменени.
За прилагането на новата уредба не се предвижда разходването на финансови средства.
Не беше установено настоящият проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление, установена в чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство (в частност на ЗМДТ) с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.
Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 28, ал.2 от ЗНА, чл. 9 от ЗМДТ и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет-Русе

Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§. 1. Чл. 59, ал. 1, т. 55 се отменя.
§. 2. Чл. 59, ал. 1, т. 56 се отменя.
§. 3. Чл. 59, ал. 1, т. 57, б. „б“ се отменя.

ВНОСИТЕЛ:
/ чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев /

Срокът за предложения и становища по настоящия проект за нормативен акт е 30 дни, считано от момента на публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.  

Файлове