Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за промяна размера на тарифната такса за паша в горите и горските пасища на пчелни семейства

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от инж. Б.ЙОТОВ –
кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за промяна размера на тарифната такса за паша в горите и горските пасища на пчелни семейства

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, ІХ раздел , чл. 52, ал.3, т.VІІІ е определена „ Такса за паша в горите и горските пасища в размер на
10 лв. за един брой пчелно семейство.
Странична дейност в горите е пашата на пчелните семейства.
Големи горски площи от общинския горски фонд са заети с медоносни дървесните видове акация и липа, които представляват интерес на пчеларите.
Икономическата криза се отразява върху цените и продажбата на пчелните продукти.
С оглед на изложеното и на основание чл. 96, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Русе, неговите комисии
и взаимодействието с Общинска администрация, предлагам Общински съвет- Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал.1 и ал . 3 от Закона
за горите, чл.101, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за горите и
чл. 79 от АПК, Общинският съвет – Русе реши:
1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 16, като в раздел ІХ чл. 52 придобива следната редакция:
– ал.3. Такси за странични ползвания и странични горски продукти, добити в гори от общински горски и поземлен фонд както следва:
– т. VІІІ. Паша в горите и горски пасища на – пчелни семейства –
за една година за 1 дка 100 лв.

ВНОСИТЕЛ:
инж.БОЖИДАР ЙОТОВ
Кмет на Община Русе

Съгласувал,
Борислава Братоева
Директор на дирекция”ОбС”

Подготвил,
инж.Тонка Иванова
ст. експерт отдел”ОбИ”

Файлове