Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ПЛАМЕН СТОИЛОВ-
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 550 по Протокол № 22/25.05.2017г. Общински съвет-Русе прие Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура, с която създаде подзаконова уредба, определяща изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от състоянието на инженерната инфраструктура.
Неразделна част от наредбата е Приложение №1, съдържащо изисквания към физическите и юридическите лица по отношение технологията на възстановяване след извършени СМР по отстраняване на повреди и изграждане на инженерна инфраструктура. Същото установява технологията за възстановяване на различните видове пътни и тротоарни настилки, както и на зелените площи. В хода на прилагане на подзаконовия нормативен акт, както и разговори с експлоатационните дружества, се установи необходимост от прецизиране на теста на нормата на т.1 от Приложение 1.
Предвид горното и на основание чл.63 от ПОРДОС, както и съобразно дадените ви от законодателя правомощия, представяме на вашето внимание проект за наредба изменение на Наредба №27, като предлагаме на ОбС да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 28, ал. 2 ЗНА, , чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13, чл.22, ал.4 и ал.5 ЗМСМА във връзка с чл.21, ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет – Русе приема „Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура”:
I. Точка 1, предложение последно от Приложение №1 се изменя така:
„Възстановяването на изкопите по улиците и асфалтираните алеи се извършва с чист льос с оптимално водно съдържание като насипа се уплътнява с пневматична трамбовка на пластове от 20 см, след което се полага пътна настилка с указаната по горе дебелина или от съществуващия тип/ако съществува такава/.“

С уважение,
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе 

Файлове