Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Русе постъпи докладна записка с входящ № 90-05-03/17.01.2018, депозирана от директора на Регионален исторически музей – Русе проф. д-р Николай Ненов, в която се изтъква необходимостта от повишаване на цените на билети за посещение на музейните експозиции. Цените на билети за Историческия музей са разписани в чл. 59, ал.1, т. 39 от Наредба №16 на Община Русе, както следва:
т. 39. Цени на билети за Историческия музей
а) за ученици, студенти, войници и пенсионери (организирани и индивидуални посетители)- 1.00 лв. бр.
б) за организирани посетители (над 5 лица)– 3.00 лв./бр.
в) вход за индивидуални посетители –4,00 лв./ бр.
д) беседа на чужд език – 10.00лв.
е) беседа на български език – 4, 00 лв. бр.
ж) екскурзоводска беседа по маршрут – 10, 00 лв. бр.
з) тематична лекция в музеен кабинет – 10, 00 лв. бр.
и) за притежатели на младежки карти Euro- 26 (за чужденци) – 1, 00 лв. бр.
к) за посетители инвалиди – без заплащане.
л) оценка на художествени произведения – 5.00лв.за 1 брой”
м) оценка на колекции от движими паметници на културата до 100бр. – 50.00лв.”
н) дневен билет с право на достъп до две или повече експозиции – 5 лв.

Цените по б. „а“ и „н“ са изменени през 2009 г., тези по б. „“б“, „в“, „г“, „л“ и „м“ са изменени през 2006 г., а останалите са в размера, определен с приемането на наредбата през 2003 г.
Необходимостта от актуализация на цените е продиктувана преди всичко от широката практика да се правят ценови отстъпки на организирани посетителски групи, като в конкретния случай отстъпките от настоящите ниски цени водят до невъзможност за покриване на режийните музейни разходи.
Предлаганото повишение на цените на билети е минимално и дори с него РИМ – Русе се нарежда сред музеите в страната, които предлагат висококачествени и атрактивни услуги на най-достъпни цени. Освен това, в изпълнение на чл.187, ал. 4 от Закона за културното наследство със заповеди на директора на музея се определя безплатен вход за посещение един ден седмично, от който могат да се възползват всички жители и гости на града.
След обновяването на музейните експозиции през последните години, музеят се радва на изключителен интерес и бележи висок ръст в посещаемостта, което от своя страна изисква работата на музейните работници да бъде по-добре финансово мотивирана.
Съгласно данни, предоставени от Регионален исторически музей – Русе, през 2017 г. през музейните обекти са преминали 26 800 учащи, от които 18 000 са от групови посещения. Индивидуалните посетители са 8 800 човека. Повишение на приходите след актуализация на цените се очаква в групата индивидуални посетители – учащи, прогнозно – с 9 000 лв.
През изминалата година музеят отчита индивидуални посетители в групата български пълнолетни граждани, които съставляват 24,5% от общия брой посетители. В тази група от музея очакват повишение на приходите от 18 000 лв. Чуждестранните посетители заемат близо 21% от общия брой на туристите или 14 823 човека. Наблюдава се известен ръст на броя на индивидуалните чуждестранни посетители (организирани групи – 9 436, индивидуални туристи – 5 387). Най-често чуждестранните гости са от Румъния, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Белгия, Холандия, Австрия, Турция, Чехия, Унгария. Не липсват и посещения от Нидерландия, Русия, Перу, САЩ, Мексико, Индия, Саудитска Арабия и Израел. Очаква се ръст на приходите в групата индивидуални туристи с 6 000 лв.

СПРАВКА
Брой посетители РИМ – Русе за 2017 година
ученици (от Русе и др. места) възрастни чужденци служ. Общо
Обекти предуч. нач. прогимн. среден студенти пенсио- индив. групи индив. гости
възраст курс курс курс нери посет.
Къща музей „Баба Тонка“ 143 762 219 606 127 505 1199 0 0 217 3778
Къща музей „Захари Стоянов“ 20 116 88 42 219 215 634 0 7 188 1529
Музей на градския бит 24 355 295 94 140 532 606 2679 120 510 5355
Пантеон на възрожденците 284 748 619 475 266 696 2793 148 352 75 6456
Арх. резерват „Ивановски скални църкви“ 0 315 1745 771 1256 1344 2783 2994 3172 51 14431
Арх. резерват „Средновековен град Червен“ 167 337 502 734 1730 1632 2403 815 345 407 9072
„Сексагинта Приста“ 289 289 459 293 642 746 650 160 235 327 4090
Исторически музей (пл. Батенберг) 219 833 739 299 279 395 1378 2110 520 2835 9607
Екомузей с аквариум 1078 5770 1075 209 817 1458 5204 530 636 1075 17852

Общо: 2224 9525 5741 3523 5476 7523 17650 9436 5387 5685 72170

След актуализация на цените на билетите се очаква увеличение на приходите от билети прогнозно с около 33 000 лв., част от които ще послужат за покриване на режийни разходи, а останалата част – за подобряване на качеството на предоставяната услуга.
Считаме, че една разумна актуализация на цените е целесъобразна, адекватна и наложителна с оглед доказаните от музея високи стандарти на работа, регулярното обновяване и модернизиране на експозициите, както и богатата музейна програма от събития с дълготраен социален и публичен ефект. Минималното повишение не би се отразило негативно върху нивото на посещаемост, нито би ощетило посетителите, а напротив – би гарантирало предоставянето на ценови отстъпки, без това да възпрепятства нормалното функциониране на музея.
За прилагането на новата уредба не са необходими допълнителни финансови средства. В резултат се очаква увеличение на приходите от предоставянето на услугите.
При изготвянето на настоящия проект на Наредба не се установи тя да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 187, ал. 2 от Закона за културното наследство, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

Параграф единствен. В чл. 59, ал.1, т. 39. Цените на билети за Историческия музей се изменят както следва:
1. Цената по б. “а“ се изменя от “1,00 лв. бр.“ на “2.00 лв.бр.“;
2. Цената по б. “б“ се изменя от “3,00 лв. бр.“ на “4.00 лв.бр.“;
3. Цената по б. “в“ се изменя от “4,00 лв. бр.“ на “5.00 лв.бр.“;
4. Цената по б. “е“ се изменя от “4,00 лв. бр.“ на “10.00 лв.бр.“;
5. Цената по б. “ж“ се изменя от “10,00 лв. бр.“ на “20.00 лв.бр.“;
6. Цената по б. “и“ се изменя от “1,00 лв. бр.“ на “2.00 лв.бр.“;

ВНОСИТЕЛ

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

СТАНОВИЩЕ ОТ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ СТАНОВИЩА ОТ ПРОВЕДЕНOТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ!

Файлове