Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев –
председател на ОбС-Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 47 от общия Закона за административните нарушения и наказания, административни наказания /ЗАНН/ могат да налагат а/ ръководителите на ведомствата и организациите, областните управители и кметовете на общините, на които е възложено да прилагат съответните нормативни актове или да контролират тяхното изпълнение;б) длъжностните лица и органите, овластени от съответния закон или указ;в) съдебните и прокурорските органи в предвидените от закон или указ случаи. Разпоредбата на чл. 47, ал.2 ЗАНН допуска ръководителите по буква „а“ да могат да възлагат правата си на наказващи органи на определени от тях длъжностни лица, но само когато това е предвидено в съответния закон, указ или постановление на Министерския съвет. Следователно общият ЗАНН не позволява с наредба да се предвижда делегиране на правомощия по издаване на наказателни постановления от кметовете на общини на други определени от тях длъжностни лица. Това е допустимо, само ако е предвидено в специален закон. Специален закон по отношение на ЗАНН е Законът за местното самоуправление и местната администрацията /ЗМСМА/. В чл. 22 от ЗМСМА е предвидено, че общинският съвет издава наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, а ал. 5 на чл. 22 позволява при констатирани нарушения на тези наредби кметът на общината или негов заместник да издава наказателни постановления. Разпоредбата на чл. 22 ЗМСМА не предвижда възможност за общинския съвет да определи и други административно-наказващи органи, освен изрично посочените в закона – кметът на общината или негов заместник. Нормата следва да се прилага само съобразно изричното и съдържание и без да се тълкува разширително и в противоречие с принципа за законност по чл. 4 АПК и принципът на правовата държава – чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
В административно-наказателните разпоредби на някои наши наредби обаче се срещат текстове, които предвиждат наказателни постановления да се издават и от оправомощени от кмета на общината лица. С оглед казаното по-горе това противоречи на чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА. В този смисъл е и съдебната практика на върховния административен съд.
Предложена е и отмяна на чл. 51 от Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе. Текстът е в противоречие с чл. 55 от ЗАНН, според който не е наказващият орган, а не актосъставителя се произнася по въпроса за обезщетението за вреди.
С настоящото предложение се цели тези разпоредби да бъдат приведени с правните норми от националното законодателство. Това е и причината за предлаганите изменения. За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства. В резултат на промените се постига съответствие на местните норми със нормативните актове от по-висока степен. Не е констатирано предлаганите изменения да противоречат на правото на Европейския сюз.
Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет-Русе

Р Е Ш И:

І. Приема Наредба за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, както следва:

§. 1. Чл. 104, ал. 2 става: „Наказателните постановления се издават от лицата, предвидени в чл. 22, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 2. В чл. 83, ал. 1, изречение 2 на Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе думите „или упълномощено от него лице“ се заменят с „или негов заместник“.
§. 3. Чл. 53, ал. 1 на Нареба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе се изменя така: „Наказателните постановления се издават от лицата, предвидени в чл. 22, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация.“
§. 4. Чл. 51 на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе се отменя.
§. 5. В чл. 20, ал. 1 на Наредба № 27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура текстът „а наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощено от него лице“ се заменя с “а наказателните постановления се издават от лицата, предвидени в чл. 22, ал. 5 на Закона за местното самоупраение и местната администрация.“

ВНОСИТЕЛ:
/ чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев /

Срокът за предложения и становища по настоящия проект за нормативен акт е 30 дни, считано от момента на публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.
 

Файлове