Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

1. Причини, които налагат приемането на наредбата.
Разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе регламентира условията, при които не се заплаща такса за ползване услугите на детски ясли и детски градини. Съгласно т. 2 от посочената алинея, не се заплаща такса за ползване на детски ясли и детски градини за „децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването с Наредба № 19 за експертизата на инвалидността при децата до 16-годишна възраст в Приложение № 5 и деца с процент на инвалидност от 50 до 100 на сто или за деца които не фигурират в списъка да се взема становище на ПК по Здравеопазване“.
С приемането на Закона за интеграция на хората с увреждания е отменен Законът за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, въз основа на който е издадена и прилагана Наредба № 19 за експертизата на инвалидността при децата до 16-годишна възраст. Действащата Наредба за медицинската експертиза от 23 юни 2017 г. регламентира реда на определяне на процента съответно за вида и степента на увреждане при заболявания, по общия ред за всички лица с увреждания, включително и за децата до 16 годишна възраст.
Във връзка с гореизложеното е необходимо да отпадне текстът „децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването с Наредба № 19 за експертизата на инвалидността при децата до 16-годишна възраст в Приложение № 5 или деца, които не фигурират в списъка да се взема становище на ПК по Здравеопазването“.
Предлагам да се запази правото на децата с определен вид и степен на увреждане от 50 до 100 на сто, да ползват услугите на детски ясли и детски градини без родителите им да заплащат такса, като текстът да бъде изменен така: „деца с определен вид и степен на увреждане от 50 до 100 на сто“.
Във връзка с нормативното отпадане на понятието „група инвалидност“ е необходимо да отпадне и текста „(I или II група инвалиди)“ от т. 1, към чл. 28, ал. 3 от наредбата.

2. Цели, които се поставят:
Основната цел на предложените промени е привеждане на текстовете на Наредбата в съответствие с действащото законодателство в Република България.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Няма необходимост от финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Съответствие на изменените норми с нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на наредбата не противоречи на правото на Европейския съюз. Не е установено и противоречие с други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, предлагам Общински съвет Русе да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общински съвет – Русе реши:

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 28, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 отпада текстът „(I или II група инвалидност)“.
2 В т. 2 се изменя така: „деца с определен вид и степен на увреждане от 50 до 100 на сто“

§ 2. Наредбата за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе влиза в сила от 01.07.2018 г.

ВНОСИТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове