Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 402/15.12.2016г. на Общински съвет Русе бяха приети изменения и допълнения в Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, като в чл. 59, ал. 1, беше допълнена нова т. 74, със следния текст: “За ползване на детски градини от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите/настойниците не дължат месечна такса, а заплащат месечна цена за услугата за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100,00 лв.“
Приложението на посочената разпоредба предизвика недоволство сред родителите, които внесоха искане за отмяна на новата цена на услуга. В тази връзка бяха проведени редица работни срещи, включително и с представители на гражданите, на които подробно бяха обсъдени техните предложения. В следствие на тези обсъждания се стигна до извода, че с цел по-голяма справедливост при определяне и заплащане размера на цената за тази услуга следва текстът на разглежданата правна норма да бъде допълнен така, че да позволява връщане на платената цена за периода, през който детето е боледувало. На практика, през този период то не ползва услугата по причини, които не зависят от него или от неговите родители. На проведени работни срещи с директори на детски градини се взе решение възстановяването на суми за дните, в които детето е боледувало да се извърши в края на периода след подаване на заявление от страна на родител до директора на детската градина с прилагане на медицинска бележка с номер на амбулаторен лист и удостоверение за банкова сметка.
С горепосоченото Решение №402/15.12.2016 г. на ОбС-Русе, бяха приети изменения в наредбата, съгласно които, за ползване на целодневни детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечна такса в размер на 10,00 лв. или 20,00 лв. съобразно посещаемостта на детето в детското заведение. Съгласно т. 1.4 от чл. 27, ал. 1 от Наредба №16, при отсъствие от детското заведение на деца до 5 годишна възраст за повече от 30 календарни дни през периода от 01.06.-14.09 да се заплаща само месечна такса в размер на 10,00 лв.“ Обвързването на месечната такса с отчитане на посещаемост в летния период и заплащането на по-висок размер на такса в този период е неправилно, с оглед на което предлагаме отмяна на изискването за отсъствие за повече от 30 календарни дни.
С Решение №402/15.12.2016 г. бе приета нова ал. 2 към чл. 28 от Наредба №16 на ОбС-Русе, съгласно която се заплаща 75 на сто от месечната такса за второ дете, когато първото дете е ученик – до завършване на средното образование, но не повече от 20 годишна възраст. Съгласно т. 3 от следващата алинея не се заплаща такса за ползване на детски ясли и детски градини за трето и следващо дете от семейство на многодетни родители, като понятието семейство в случая е определено в §1, т. 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата, съгласно което „семейство“ са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак“.
Предлагаме да бъде изменен текстът на §1, т. 9 от ПЗР на Наредба №16 на ОбС-Русе за определяне на понятието „семейството“, като в него се допълнят и навършилите пълнолетие деца, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени), с изключение на сключилите брак.
Основната цел на настоящето предложение е постигане на справедливост при заплащането на месечните такси и цени на услуги за ползване на детските градини в периода от 01 юни до 15 септември. С предложението също така се цели уеднаквяване на понятието „семейство“ при предвидените облекчения при заплащането на месечните такси.
За прилагането на новата уредба не са необходими допълнителни финансови средства.
В резултат се очаква минимален спад на приходите от предоставянето на услугата и увеличаване на броя на децата, които ползват детските заведения в летния период.
При изготвянето на настоящия проект на Наредба не се установи тя да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-пълно изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, предлагам Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2 от ЗНА, чл. 9 от ЗМДТ и чл. 79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет-Русе
Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§1. Чл. 59, ал. 1, т. 74 се допълва със следния текст: „В случай, че услугата не бъде ползвана от детето поради здравословни причини за периода на заболяването цена не се дължи. Платената цена за неползвана услуга за целия период се възстановява пропорционално за дните на отсъствие след подаване на заявление от единия родител до директора на детската градина с прилагане на медицинска бележка с номер на амбулаторен лист и удостоверение за банкова сметка. Заявления се подават в детската градина от 15.09 до 30.09. Сумите се възстановяват в срок до 30.10.

§2. В чл.27, ал. 1, т.1.4 отпада текстът: „за повече от 30 календарни дни“ и думата „само“

§3. Изменя се §1, т. 9 от ПЗР както следва: „Семейството“ включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени), с изключение на сключилите брак.

§4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе на влиза в сила от деня на приемането й.

ВНОСИТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове