Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Относно: приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящото предложение предлагаме да приемете Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, в тези нейни части, касаещи таксите и цените на услуги за посещение на детски ясли и детски градини.

  1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:   

С § 5, 6 и 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван ДВ бр. 17 от 01 март 2022 г./ в Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), Закона за здравето и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) са въведени редица изменения и допълнения, които уреждат нормативно отпадането на таксите за детски градини и ясли. Според приетите изменения на ЗМДТ такса за ползване на детски ясли и градини вече не съществува. Измененията влизат в сила от 01.04.2022 година. Това налага да бъдат приети предлаганите изменения на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, тъй като тя, бидейки подзаконов нормативен акт, следва да бъде приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.  

С предвидените от държавния бюджет 84,8 млн. лв. за компенсиране на общините за отпадналите проходи от такси в детските градини и 13,2 млн. лв. за отпадналите проходи от такси в детските ясли и с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси се осигурява пълния размер на издръжка на децата от детски ясли и детски градини.

2. Цели, които се поставят:

Целта на предлаганата промяна е привеждане на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе в съответствие от една страна с нормативните актове от по-висока степен, а от друга с държавната политика за цялостно отпадане на таксите и целенасочена подкрепа на децата и семействата.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Няма необходимост от общински финансови средства за прилагането на новата уредба, като в Приложение 1, към т. 1 на РМС №50 от 03.02.2022 г. за делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги за функция „Образование“ и функция „Здравеопазване“ и Приложение 4, към т. 4 на решението са предвидени по 650 лв. на дете за бюджетна година, съгласно норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ и по 1125 лв. , съгласно норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Подпомагането на родителите и целенасочена подкрепа на децата и семействата, в Община Русе, чрез което ще се засили преодоляването на пречките, които оказват негативно влияние върху включването на децата в предучилищното образование. В резултат на промените подзаконовият нормативен акт ще съответства на нормативните актове от по-висока степен.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие с Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за здравето , Закона за местните данъци и такси и Наредба №5 за предучилищното образование. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Законът за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗИЗКПО/, с преходните и заключителни разпоредби, на който се изменят Закона за местните данъци и такси и Закона за предучилищното и училищно образование е обнародван в ДВ бр. 17 от 01 март 2022 г. Съгласно § 9 от ПЗР на ЗИЗКПО, измененията на ЗМДТ и ЗПУО влизат в сила от 01.04.2022 г. Към този момент следва Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе да бъде приведена в съответствие с изменените нормативни актове, а за посещението на общинските детски ясли и градини на територията на община Русе да не се заплаща такса. Този кратък срок и посочената необходимост от привеждане на местната правна уредба в съответствие с националното законодателство представляват изключителен случай и мотивират прилагането на чл. 26, ал. 4, изр. 2 от Закона за нормативните актове.  Във връзка с това и на основание с чл. 26, ал. 2 и ал. 4, изр. 2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и § 5, § 6, § 7 и § 9 от Преходните и Заключителни разпоредби на Законаза изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван ДВ бр. 17 от 01 март 2022 г./, Общински съвет – Русе,

Р Е Ш И

Приема Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 3 изразите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават.

§ 2. В заглавието на Раздел III от Глава 2  изразите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават.

§ 3. Чл. 27 се отменя.

§ 4. Чл. 27а се отменя.

§ 5. Чл. 28 се отменя.

§ 6. Чл. 29 се отменя.

§ 7. Чл. 30а се изменя както следва: „При не заплащане на дължимата такса по чл. 30 за два поредни месеца в рамките на една учебна година, учениците се отстраняват от съответното общежитие.“

§ 8. §29 от ПЗР се отменя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 9. Настоящата Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе влиза в сила от 01.04.2022 година.

Вносител,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 14 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе

Файлове