Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 22 на Общински съвет- Русе за осъществяване на публично- частни партньорства

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от ИВАН ГРИГОРОВ
Зам.-кмет на Община Русе
за Кмет на Община Русе
съгласно Заповед № РД 01-2838/23.11.2012г.

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 22 на Общински съвет- Русе за осъществяване на публично- частни партньорства

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С решение № 730 по протокол № 35 от 10.12.2009г. на Общински съвет- Русе е приета Наредба № 22 за осъществяване на публично- частни партньорства., с която са регламентирани правилата и процедурите за избор на партньор при осъществяване на публично- частни партньорства /ПЧП/ в Община Русе. През м. юни 2012г. бе приет Закон за публично- частните партньорства /обн. ДВ бр. 45 от 15.06.2012г., в сила от 01.01.2013г./, уреждащ изчерпателно реда и условията за осъществяване на публично- частните партньорства. Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове общинският съвет издава наредби, когато регламентира неуредени от нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. От една страна, Законът за публично- частното партньорство определя обектите и субектите на публично- частните партньорства, планирането и провеждането на процедурата за избор на частен партньор, както и реда за сключване, изменение и прекратяване на договор за ПЧП. Въпросите, уредени в Наредба № 22, са регламентирани детайлно в новия ЗПЧП. От друга страна, налице са съществени противоречия между двата нормативни акта, например процедурата за осъществяване на ПЧП, като съгласно ЗПЧП частният партньор се определя в резултат на провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки. Съгласно § 19б от Закона за общинската собственост общинските съвети привеждат съответните общински наредби в съответствие със ЗПЧП в срок до влизането му в сила /01.01.2013г./. Във връзка с изискването на чл. 8 от Закона за нормативните актове подзаконовите нормативни актове на органите на местно самоуправление да са съобразени с по- висшите по степен нормативни актове и да регламентират неуредени от тях обществени отношения, Наредба № 22 на Общински съвет- Русе следва да бъде изцяло отменена.
Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8 ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за отмяна на Наредба № 22 на Общински съвет- Русе за осъществяване на публично- частни партньорства, приета с решение № 730 по протокол № 35 от 10.12.2009г., както следва:
Параграф единствен: Настоящата Наредба отменя Наредба № 22 на Общински съвет- Русе за осъществяване на публично- частни партньорства.

ВНОСИТЕЛ:
ИВАН ГРИГОРОВ
Зам.-кмет на Община Русе
за Кмет на Община Русе
съгласно Заповед № РД 01-2838/23.11.2012г.

Съгласували:
Димитър Генков
Секретар на Община Русе

Елка Дочева
Директор дирекция ПД

Изготвил:
Милена Трифонова
Юрисконсулт

Соня Станчева
Юрисконсулт 

Файлове