Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Мотиви към настоящия проект:

1. Причини, които налагат приемането:
Съгласно разпоредбите на чл. 346, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО – обн. ДВ бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа личностното развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа личностното развитие, във основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване. Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и реда за вписване се определят с наредба на съответния общински съвет.

2. Целите, които се поставят:
– систематизиране на информацията за общинските детски градини и центровете за подкрепа личностното развитие;
– достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини и центровете за подкрепа личностното развитие;

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
За прилагането на Наредбата не са необходими допълнително финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането.
С прилагането на Наредбата за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие в регистър в община Русе се очакват следните резултати:
– Създаден и приет от Общински съвет – Русе нормативен акт на общинско ниво, в съответствие с действащото законодателство на Република България в областта на образованието;
– Определени условия и ред за вписване на общинските детски градини и центровете за подпомагане личностното развитие в регистъра, както и обстоятелствата, които подлежат на вписване.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство. Този проект е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 1.08.2016 г. в частта, касаеща обществените отношения, които се уреждат от проекта на общинската наредба. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие в регистър в община Русе.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация и във връзка с изискванията на ЗПУО, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 346, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016 г.), Общински съвет Русе реши:

ПРИЕМА

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУСЕ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие (наричан за по-кратко Регистър), както и редът за вписване и воденето му.
(2). На регистрация по реда на наредбата подлежат на вписване в регистъра общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) в Община Русе.
(3). Регистърът е публичен и се поддържа от Община Русе.
Чл. 2. (1) Регистърът на общинските детски градини и ЦПЛР се води по образец, съгласно приложение към наредбата.
(2) В регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.
Чл. 3. Подлежащи на вписване в регистъра са следните обстоятелства:
1. име на детската градина/центъра за подкрепа на личностното развитие;
2. заповед за откриване, преобразуване, промяна и закриване;
3. име на директора;
4. адрес;
5. телефон, ел.адрес и адрес в интернет;
6. филиал – населено място
7. наличие на яслена група;
8. наличие на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности;
9. дейност на центровете за подкрепа на личностното развитие (съгласно разпоредбите на чл. 49 от ЗПУО)
Чл. 4. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител.
(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта и защитата на информацията в системата срещу разрушение, неправомерното изменение и контролирания достъп за вписвания и преглеждане.
Чл. 5. (1) За вписване в регистъра директорът на детската градина и на ЦПЛР подава в Община Русе заявление с приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата, подлежащи на вписване.
(2) При промяна на подлежащо на вписване обстоятелство по чл. 3, директорът на детската градина и на ЦПЛР в 14 (четиринадесет) дневен срок изпраща писмено актуална информация в Община Русе.
Чл. 6. (1) Действията по вписване и водене на регистъра се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на Община Русе
(2) Лицето по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиения носител.
(3) Длъжностното лице вписва в регистъра входящия номер на заявленията за регистрация по реда на тяхното подаване.
(4) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.
(5) Регистърът и заявлението за вписване с прилежащите му документи се съхраняват от длъжностното лице по ал.1.
Чл. 7. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(2) Всяко ново вписване на обстоятелство от даден тип отменя предишно вписано обстоятелство от същия тип.
(3) В регистъра се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени във вписаните обстоятелства.
Чл.8. (1) Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира сигурността на съхранение на данните в него.
(2) Достъпът до информация в регистъра се осигурява чрез страницата на Община Русе в интернет или от длъжностно лице по чл.6.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 346, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ЗПУО.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й.
§ 3. След влизането на наредбата в сила директорите на детски градини на територията на Община Русе следва да приемат или актуализират Правилник за дейността, в съответствие с изискванията на тази Наредба.

Вносител,
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Съгласували:
Иван Григоров
Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“

Ирена Петрова
Директор дирекция „Култура и образование“

Соня Станчева
Директор дирекция „Правни дейности“

Асен Станчев
Началник отдел „Правно-нормативно обслужване“

Пламен Петков
Юрисконсулт отдел „Правно-нормативно обслужване“

Сашо Щерев
Началник отдел „Образование, младежки дейности и спорт“

Изготвил:
Зорница Иванова
Инспектор в отдел „Образование, младежки дейности и спорт“

Файлове