Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе /Наредбата/

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски ясли на територията на Община Русе.
Чл. 2. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца, съгласно Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. на Министерство на здравеопазване.
Чл. 3. Всички деца, кандидатстващи за прием в детските ясли на територията на Община Русе, задължително се регистрират в електронната система за централизирано класиране за прием.
Чл. 4. Приемът в детските ясли е целодневен и полудневен. За двата вида прием се кандидатства с два отделни входящи номера.
Чл. 5. Заявителят може да посочва желаните детски ясли за прием от всички такива на територията на общината, без значение от района на местоживеене.
Чл. 6. Актуална информация за детските ясли на територията на община Русе с посочване на адрес и контакти се публикува в сайта на Община Русе.

ГЛАВА ВТОРА
ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Раздел I
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ
Чл. 7. (1) Заявител за участие в централизирано класиране за прием на дете, подлежащо на класиране може да бъде само родител или настойник на детето.
(2) Задължително условие за регистриране на заявление и получаване на входящ номер за участие в класиране е заявителят (родител или официален настойник) и детето, подлежащо на класиране да са с постоянен или настоящ адрес в Община Русе. При попълване на онлайн заявление се прави автоматична проверка на заявителя и детето, подлежащо на класиране в Локална база данни население /ЛБДН/ на Община Русе.
(3) Заявители и деца, които по някаква причина не фигурират в ЛБДН на Община Русе, но имат адресна регистрация в общината, могат да получат регистрационен номер само на място в детската ясла, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.
(4) Ако детето и/или заявителят няма/т ЕГН, а има/т ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на място в детската ясла, за която кандидатства, след представяне на необходимите документи – документ за адресна регистрация на територията на община Русе и лична карта.
(5) Ако заявителят или детето, подлежащо на класиране, нямат постоянен или настоящ адрес в Община Русе, е необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за прием.
Чл. 8. (1) Постъпването на децата в детските ясли е по желание на родителите, като те имат право да посочат до 4 желания (детски ясли) в заявлението си за участие в класиране за прием.
Чл. 9. (1) ) Приемът на деца в детските ясли е целогодишен при наличие на свободни места. Класиранията се извършват, съгласно графика на дейностите, публикуван на сайта за прием.
(2) Свободните места се обявяват преди всяко класиране на сайта за прием в раздел „Предстоящо класиране“.
(3) След приключване на записването на приетите деца за всяко класиране, личните данни на заявителите и децата в заявленията се заличават. Ако детето не се класира, личните данни се заличават при навършване на тригодишна възраст на детето. При отказ от класиране, данните се заличават след подаването на заявлението.
(4) Данните на родителя и на децата в заявленията са лични по смисъла на действащото законодателство и като такива попадат под специален режим на защита. Същите следва да се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.
Чл. 10. (1) Заявителят подава заявление по образец и получава регистрационен номер:
1. по електронен път (онлайн на сайта за прием);
2. на място, в една от детските ясли, на територията на Община Русе. Данните от хартиеното заявление се въвеждат в момента на подаването му в електронната система от директора или оторизиран служител. Попълненото заявление се разпечатва. Коректността на данните се удостоверява, след преглед от заявителя, със саморъчен подпис. Подписаното заявление се съхранява в детската ясла. Заявителят получава регистрационен талон, включващ генерирания регистрационен номер и парола за достъп за последваща редакция през профила на заявителя в специализирания сайт за прием. Заявителят може да поиска и да получи разпечатка от попълненото заявление.
(2) Всяко дете има право на един активeн регистрационен номер за участие в класиране за прием в детска ясла – само по един от двата начина по ал.1. Двата начина са равностойни. Близнаците участват в класиране с един входящ номер. В заявлението за прием се описват ЕГН и имената и на другото дете /другите деца.
(3) Регистрационен номер за участие в класирането за детска ясла може да се получи след издадено ЕГН на детето, т.е от 0 месеца.
(4) До класиране се допускат деца от 10 до 34 месеца, навършени в месеца на класирането.
(5) В момента на класирането се прави автоматична проверка за възраст и при условие, че детето не навършва минималната възраст или е на възраст над максималната в месеца на класирането – не участва в класирането.
(6) Кандидатстването за детска ясла и за яслена група в детска градина /ДГ/ става чрез подаване на две отделни заявления. За едно ЕГН може да има два активни регистрационни номера – един за класиране в детска ясла и един за класиране в яслена група на детска градина. За детските ясли се кандидатства по правилата и критериите за прием на яслите, а за яслените групи на детска градина по правилата и критериите за прием на детските градини
(7) Дете, което е класирано в детска ясла, но не е записано в указания срок, автоматично отпада от приема и губи регистрационния си номер за ясла, но запазва входящия си номер за яслена група в детска градина, ако има такъв.
Чл. 11. (1) Попълването на заявления и получаването на регистрационни номера е целогодишно за календарна година. Класиранията за прием се извършват, съгласно графика на дейностите, публикуван на сайта за прием.
(2) Всички заявени данни (промяна в обстоятелствата, носещи точки, начален месец за участие в класиране и др.) могат да се променят и актуализират до 3 дни преди обявената дата за класиране, както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в детската ясла, където е подадено първоначално заявлението, онлайн през родителския профил или на място в детска ясла в сроковете, съгласно графика на дейностите. Редакциите на заявлението не променят регистрационния номер. В класирането участват данните от последната редакция на заявлението.
(3) При редакция, извършена на място в детската ясла, редактираното заявление се разпечатва и се дава на заявителя за проверка. Достоверността на данните се удостоверява със саморъчен подпис на заявителя. Редактираното заявление се съхранява в детската ясла. Заявителят може да изиска екземпляр от актуалното заявление.

Файлове