Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Мотиви към настоящия проект:

1. Причини, които налагат приемането:
Във връзка с разпоредбите чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) и чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, приетата от Министъра на образованието, в сила от 1 август 2016 г., е предвидено, че условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет. Посоченият регламент изисква Общински съвет – Русе да приеме наредба, с която да определи условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Русе. В момента за децата на територията на Община Русе функционират „Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските целодневни детски градини и обединените детски заведения на територията на Община Русе“, приети с Решение №943 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №36/20.03.2014 г. Създадените добри практики и мотиви от тях са пренесени в настоящия проект за нормативен акт, допълнени от законово регламентираните условия.

2. Цели, които се поставят:
Определяне на конкретни еднакви условия и ред за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в Община Русе, съобразени с нормативните актове от по-висша степен.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Няма необходимост от финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Осъществяване на добра организация и практика при записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Русе, съобразени с нормативните актове от по-висша степен, и по-пълно обхващане на децата в задължителна предучилищна подготовка на територията на община Русе.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 1.08.2016 г. в частта, касаеща обществените отношения, които се уреждат от проекта на общинската наредба. В съответствие е и с Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (приета от министъра на образованието и науката), в сила от 1.08.2016 г. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация и във връзка с изискванията на ЗПУО, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 1 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016 г.) и чл. 7, ал. 1 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, Общински съвет Русе реши:

ПРИЕМА

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на Община Русе.
Чл. 2. Община Русе гарантира реализирането на националната образователна политика в частта й за предучилищното образование на територията си при спазване на принципите за:
1. Осигуряване правото на предучилищно образование;
2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;
5. Запазване и развитие на българската образователна традиция;
6. Хуманизъм и толерантност;
7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;
10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
11. Ангажираност на общината по въпросите на предучилищното образование.
Чл. 3. (1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(2) Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществяват, съгласно утвърдения правилник за дейността на съответното учебно заведение.
Чл. 4. (1) Детските градини са институции в системата на предучилищното и училищното образоване, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас.
(2) В детските градини може да се откриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.
(3) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място, както и при наличие на свободни места в детските градини, може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването.
(4) Участието в класиране и приемът на деца1 навършили две годишна възраст за останалите свободни места ще се извършва след приключване на трето класиране за съответната учебна година.
(5) Приемът на деца, навършили две годишна възраст ще се осъществява само в детски градини, в които няма разкрита яслена група.
(6) Предучилищното образоване е задължително от учебната година, която е с началото в годината на навършване на 5 годишна възраст на детето.
Чл. 5. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:
1. първа възрастова група – 3 – 4 -годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 3 и 4 – 2 – 4 години;
2. втора възрастова група – 4 – 5-годишни;
3. трета подготвителна възрастова група – 5 – 6-годишни;
4. четвърта подготвителна възрастова група– 6 – 7-годишни.
(2) задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.
Чл. 6. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на свободни места.
Чл. 7. (1) Процедурата по прием на деца в детските градини се извършва чрез системата за електронен прием в детските ясли и градини на територията на Община Русе – https://dzpriem.ruse-bg.eu/. Информация за свободните места за всяка възрастова група се публикува на посочената интернет страницата преди всяко класиране.
(2) Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.
 

Файлове