Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със Заповед № РД-01-3156/19.11.2013 г. на Кмета на Община Русе е сформирана комисия със задача да внесе предложение до Общински съвет – Русе за прекратяване дейността на „Обреден дом” ЕООД и създаване на Общинско предприятие, което да поеме изцяло функциите на търговското дружество; да изготви проект на Правилник за организацията, дейността и управлението на Общинското предприятие; да изготви проект на организационно-управленска структура на Общинското предприятие; да изготви проект на бюджет за функционирането на Общинското предприятие. Създаването на комисията е продиктувано от направеното предложение по чл. 145 от ЗСВл от Окръжна прокуратура – Русе и е естествено продължение на работата на работната група сформирана със Заповед № РД-01-1544/14.06.2013 г. В изпълнение на посочените задачи комисията разработи проект на Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе /Наредба № 13 на ОбС-Русе/. В заключителните разпоредби на проекта за Наредба № 13 се предлага допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе /Наредба № 16 на ОбС-Русе/.
Основната причина, която налага преуреждането на обществените отношения, свързани с организацията и управлението на гробищните паркове на територията на Община Русе е промяна на лицето, което ще управлява гробищните паркове и ще извършва свързаните с това услуги. До настоящия момент тази дейност се извършва от еднолично дружество с ограничена отговорност /„Обреден дом“ ЕООД/ със 100% общинско участие в капитала. С оглед направените от окръжна прокуратура предложения в следствие на извършена проверка и работата на общинска администрация по случая се предвижда посочените дейности да се извършват от специално създадено общинско предприятие. Това наложи и извършването на предлаганите промени в съществуващата нормативна уредба. Тъй като промените, които следва да се направят са многобройни и важни, с настоящото предложение се предлага приемане на нов нормативен акт, а не изменение и допълнение на действащата до настоящия момент Наредба № 13 на ОбС-Русе. Допълнението на Наредба № 16 на ОбС-Русе се налага от необходимостта да се определят цените на услуги, които ще извършва новосформираното общинско предприятие /ОП/ „Обреден дом – Русе”.
Целите, които се поставят с приемането на настоящия проект са освен регламентиране на дейностите по управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Русе в съответствие с действащото законодателство в Република България и създаване на по-ясна правна уредба, регламентираща правото на гробоползване.
От план–сметката, приложена към предложението за създаване на ОП „Обреден дом – Русе“ е видно какви финансови средства ще са необходими за прилагане на новата уредбата. При изготвянето й са взети предвид и размерите на цените на услугите, които предприятието ще извършва и които ще бъдат допълнени в Наредба № 16 на ОбС-Русе. Всяка от предлаганите цени на услуги е с разработена финансова обосновка. Финансовите обосновки са приложени към настоящото предложение.
В резултат от приемането на настоящия нормативен акт се очаква да има работещо общинско предприятие. Въвеждането на нова, много по-ясна от съществуващата към настоящия момент, система от правни норми, уреждащи реда за управлението и стопанисването на гробищните паркове, ще доведе до по-бързо и качествено обслужване на гражданите, желаещи да придобият право на ползване на гробно място. Не на последно място следва да се отбележи, че със създадената правна уредба ще бъде възможно и осигуряването на обществения ред на територията на гробищните паркове. Предлаганият проект на нормативен акт е съобразен със действащото законодателство в това число ЗМСМА, ЗМДТ, Наредба №2 от 21.04.2011 г. на Министерството по здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.

С оглед горното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2, чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 121 от ЗМДТ, чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Проект за Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе – Приложение №1;
2.Анализни цени на услуги, предлагани от ОП „Обреден дом – Русе” – Приложение №2

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Файлове