Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА № 23 ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от инж. БОЖИДАР ЙОТОВ
КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА № 23 ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на чл.9а от Закона за общинските бюджети, през 2004 г. беше приета от Общински съвет – Русе наредба за съставянето , изпълнението и отчитането на общинския бюджет ( Решение № 197 по Протокол № 14 от 28.05.2004 г. )
Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, касаеща бюджетите на общините и в изпълнение на искане вх.№ 0602/14 от 12.02.2010 г.на Общински съвет Рус, администрацията на Община Русе актуализира наредбата и предоставя на Вашето внимание изготвеният проект за разглеждане и одобряване.
Предвид горното и на основание чл. 96 ал.1 от ПОДОС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 17, ал. 1, т. 1, чл.21 ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 9а от Закона за общинските бюджети и чл.76 ал.3 АПК, Общинският съвет

Р Е Ш И:

1. Приема Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
2. Отменя Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета с Решение № 197 по Протокол № 14 от 28.05.2004 г.

инж. БОЖИДАР ЙОТОВ – кмет на Община Русе

……………………………………..

О Б Щ И Н А Р У С Е
Н А Р Е Д Б А № 23

ЗА
СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО
И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

Русе, 2010 г.

РАЗДЕЛ I
Общи положения

Чл.1 (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.
(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

Чл.2 (1) Община Русе има самостоятелен бюджет.
(2) Бюджетът на общината е:
1.самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година / календарна година/;
2.документ, отразяващ финансовата политиката на общината;
3.ръководство за оперативната дейност при изпълнението на функциите и дейностите на общината;
4.средство за комуникация.
(3) Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетните сметки на определените със заповед на кмета на общината второстепенни разпоредители.
(4) С общинският бюджет се определят и осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Чл.3 (1) Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи, трансферите от централния бюджет и трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.
(2) Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.
(3) Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, както и от местната общност, по реда определен в тази Наредба.

Чл.4 (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет.
(2) Бюджетният процес се управлява от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и определените със заповед на кмета второстепенни разпоредители с кредити.

Чл.5 (1) В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи, възникнали по време на текущата бюджетна година.
(2) Размерът и редът за разходване на резерва се определя от общинския съвет при приемането на общинския бюджет.
(3) Разходи от резерва могат да се извършват след разпределянето им по съответните дейности и параграфи.

РАЗДЕЛ II
Финансова политика на общината

Чл.6 (1) Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета на общината, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения. Целите на общината включват заложените в стратегическия план, мандатния план на общинската администрация и оперативните годишни цели.
(2) Основна цел на финансовата политика на общината е поддържане на финансово състояние, достатъчно за предоставяне на определено равнище на общинските услуги, което да отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност.
(3) Общинската финансова политика трябва да привежда в съответствие местните приходи и разходи в рамките на законните правомощия и отговорности.

Чл.7(1) Финансовата политика на общината гарантира способността на общината да:

1. устоява на местни и регионални неблагоприятни икономически въздействия,
2.отговаря своевременно на промени в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги,
3.поддържа висок кредитен рейтинг и/или кредитна способност,
4.поддържа стабилно финансово състояние, осигуряващо баланс между приходите и разходите.

Глава първа
Политика по текущия бюджет

Чл.8 (1) Общината финансира текущите си разходи с текущи приходи и с остатъци от минали периоди.
(2) Текущите разходи не могат да се финансират с дълг.
(3) Краткосрочен дълг може да се ползва единствено за финансиране на временен паричен недостиг в рамките на бюджетната година.

Чл.9 Общината няма да финансира самостоятелно услуги, имащи регионален обхват.

Глава втора
Политика по приходите

Чл.10 (1) Общината поддържа тригодишни прогнози за приходите си, които актуализира ежегодно.
(2) Прогнозите за приходите трябва да бъдат консервативни, за да могат да устояват на външни неблагоприятни икономически въздействия.
(3) Общината прилага метода на “анализ на тенденциите” като основен за прогнозиране на данъчните приходи.

Чл.11 Общината създава условия и организация за упражняване на правомощията по администриране на собствените приходи.

Чл.12 По предложение на кмета на общината, Общинският съвет определя такси и цени на услуги в случаите, когато ясно са определени потребителите на услугата и при спазване на принципите, заложени вв Закона за местните данъци и такси. Размерите на таксите и цените на услуги могат да се актуализират, като се отразява инфлационното влияние върху разходите, необходимостта от подобряване качеството на услугите, влиянието на макроикономическата обстановка и други фактори.

Чл.13(1) Общината поддържа публичен регистър на всичките си активи, включително наземна, подземна и надземна инфраструктура, с описание на тяхното състояние, полезен живот и необходими разходи за поддръжка.
(2) Общината не прави прогноза и не включва в бюджета приходите от глоби, наказателни лихви и неустойки.
(3) Неустойките и наказателните лихви се планират единствено, ако има достатъчни основания да се твърди, че тези приходи ще постъпят в общината – съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.

Глава трета
Политика по разходите

Чл.14 (1) Общината поддържа определено равнище на разходите, което способства за предоставянето на основни публични услуги и осигуряването на обществения ред и сигурност.
(2) Общината финансира текущите си разходи единствено с текущи приходи.

Чл.15 Общината разработва тригодишна прогноза за разходите, която се актуализира ежегодно.

Глава четвърта
Инвестиционна политика на общината

Чл.16 Инвестиционната политика на общината се разработва от Кмета на общината и се приема от общинския съвет. За достигане на стратегическите цели на общината се разработва дългосрочна инвестиционна програма, която съдържа описание на всички капиталови проекти, тяхната стойност и начини на финансиране.

Чл.17 Общината осигурява инвестиционни средства от своя бюджет и привлича такива от външни източници, в т.ч. от републиканския бюджет, от европейски програми и от донори.

Чл.18 (1) Всеки капиталов проект трябва задължително да съдържа оценка на допълнителните текущи разходи, необходими за управление на въведения в експлоатация обект.
(2) Общината ще използва финансово най-изгодните методи за финансиране на проектите в инвестиционната програма.

Чл.19 Инвестиционната програма се актуализира заедно с приемането или актуализирането на текущия бюджет, с което се осигурява тяхното балансиране.

Глава пета
Политика по общинския дълг

Чл.20 Общината провежда дългова политика насочена към осигуряване на стабилно и добро финансово състояние в краткосрочен и дългосрочен аспект.

Чл.21 Общинския дълг се поема с решение на Общинския съвет и се формира от:
(1) дълга на общината, поет за задоволяване на дългосрочни капиталови потребности;
(2) временна бюджетна задлъжнялост по краткосрочни заеми за текущи нужди или неотложни разходи вследствие на непредвидени обстоятелства;
(3) дълга на общинските предприятия, създадени по реда на чл.52 от Закона за общинската собственост;
(4) активираните общински гаранции;
(5) временните безлихвени заеми, отпускани по реда на чл.43 от Закона за устройство на държавния бюджет;
(6) безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.

Чл.22 Поемането на общински дълг се извършва чрез:
(1) емисии на общински ценни книжа;
(2) договори за заеми с банки и други финансови институции;
(3) издаване на общински гаранции.

Чл.23 Общината може да поема дългосрочен дълг за:
(1) предоставянето на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета;
(2) капиталови разходи, средства за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната година от бюджетни приходи, помощи и влязъл в сила договор за дългосрочен дълг;
(3) неотложни разходи, възникнали вследствие на форсмажорни събития;
(4) плащания по активирани общински гаранции.

Чл.24 Краткосрочният дълг трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година

Чл.25 (1) Кметът има право да ползва заеми от извънбюджетни сметки и от държавния бюджет със срок на възстановяване до края на бюджетната година.
(2) Когато източник са извънбюджетните средства заемането не трябва да влияе на нормалното финансиране на дейностите по извънбюджетните средства. Ако заемът от извънбюджетните средства възпрепятства дейността, финансирана чрез тях, то решението за поемане на дълга се взема от общинския съвет.

Чл.26 Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:
1. максималния размер на дълга
2. валута на дълга
3. вид на финансирането – облигационен заем или кредит
4. начин на обезпечаване
5. условия за погасяване
6. максимална цена на дълга, включително лихви, такси, комисионни и други видове възнаграждения

РАЗДЕЛ III

Съставяне на проект на общинския бюджет

Чл.27 (1) Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:
1. преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;
2. преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на общинския съвет свързани с общинските приходи;
3. проучване на потребностите на местната общност;
4. формулиране на годишните цели и задачи ;
5. преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;
6. анализ на общинската собственост.
(2) Тенденциите в местната икономическа прогноза, съставена на база дейностите по ал.1, се ползват за съставяне на проекта на текущия бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза в частта й за местните дейности.
(3) Сроковете и отговорностите за организацията на дейностите по ал.1 се вписват в бюджетния календар.

Чл.28 Кметът на общината организира съставянето на проекта на общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и ръководителите на бюджетните звена.

Чл.29 Кметът на общината представя в Министерство на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и в сроковете определени от министъра на финансите.

Чл.30 Проектът на бюджета включва:
1. бюджет на делегираните от държавата дейности;
2. бюджет на местните дейности;
3. капиталов бюджет.

Чл.31 (1) Кметът на общината съставя проекта на бюджет на делегираните от държавата дейности на основата на държавни стандарти, финансирани с държавни трансфери при спазване на бюджетната класификация.
(2) С решение общинския съвет може да дофинансира всяка делегирана държавна дейност над стандартите, за сметка на собствени приходи и изравнителна субсидия.
(3) Текущият бюджет на делегираните от държавата дейности се приема без дефицит.
(4) Общинският съвет може да определи резерв за неотложни и непредвидени разходи в рамките на одобрените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(5) Средствата от дарения се отразяват текущо приходно и разходно със заповед на кмета според волята на дарителя.
(6) С решение на общинския съвет, финансирането на някои дейности в културата може да се организира като “делегиран бюджет”.

Чл.32(1) Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия.
(2) Собствените приходи включват местни данъци и местни неданъчни приходи.
(3) Кметът на общината съставя проекта по ал.1 на основата на:
1.прогноза за местните данъчни приходи, предоставена от отдел „Местни данъци и такси”
2. приходите от такси и цени на услуги, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, определени с наредби на общинския съвет;
3. общата изравнителна субсидия, в определеният й размер по закон.
(4) Към средствата по ал.2 може да се включи преходния остатък от предходната година;

Чл.33 В капиталовия бюджет се включват средства за основен ремонт, реконструкция и модернизация на материалната база и инфраструктура, за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.

Чл.34 (1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:
1.общинския план за развитие, дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;
2. предложенията на местната общност;
3. прехвърлените задължения по общинския дълг в частта за капиталовите разходи.
4. задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.
(2) Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:
1. определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталови разходи.
2. определените с решение на общинския съвет собствени общински приходи;
3. средства от програми и проекти;
4. поемане на общински дълг.

Чл.35 (1) Окончателният общ проект на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация за местните и делегирани дейности, се съставя след обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и съответните подзаконови документи.
(2) Общинският съвет определя конкретните условия за изпълнение и отчитане на общинския бюджет с решението за неговото приемане.

РАЗДЕЛ IV

Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет
Чл.36 (1).Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност на видно и общодостъпно място в сградата на Община Русе и в мрежата на интернет.
(2) За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

Чл.37 Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на общината с доклад и проект на решение и се разпределя от председателя на общинския съвет за становище от всички постоянни комисии. Водеща е комисията по финанси и бюджет.

Чл.38 Общинският съвет приема общинския бюджет в определения от закона срок и в съответствие с Единната бюджетна класификация.

Чл.39 Кметът на общината представя приетия общински бюджет в областното поделение на Сметната палата и в Министерството на финансите в определения от закона срок, както и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.

РАЗДЕЛ V

Изпълнение на общинския бюджет

Чл.40 (1) Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.
(2) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена – второстепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.

Чл.41 Кметът на общината разпределя одобрените от общинския съвет бюджетни кредити по тримесечия и по месеци.

Чл.42 Кметът на общината утвърждава бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и със заповед определя техните права и задължения, след приемане на общинския бюджет от общинския съвет.

Чл.43 Събирането на приходите от местните такси и цените на услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Русе и други нормативни актове на общинския съвет.

Чл.44 Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.

Чл.45 Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.

Чл.46 Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.

Чл.47 Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на местната общност.

Чл.48 При текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, кметът
на общината може да:
1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;
2. прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
3. се разпорежда с определения резервен бюджетен кредит.

Чл.49 При текущото изпълнение на бюджета, кметът на общината спазва лимитите за:
1. представителни разходи;
2. разходите за помощи за лечение и за погребение, определени от общинския съвет;
3. субсидиите, определени от общинския съвет;
4. за поевтиняване на храната за ученическо столово хранене, за спортни паралелки, за детски млечни кухни;
5. други специфични за общината лимити, определени с бюджета за съответната година.

Чл.50 Кметът на общината внася в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие и информира местната общност два пъти годишно за изпълнението на бюджета.

Чл.51 (1). При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, общинският съвет актуализира бюджета.
(2) Общинският бюджет се изменя през текущата бюджетна година по реда, по който е бил приет.
(3) Кметът на общината при изпълнението на бюджета отразява със заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:
1. съгласно писма от МФ за корекции по реда на ЗУДБ и ЗДБРБ за съответната година;
2. целеви трансфери от министерства и агенции;
3. получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя;
4. преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;
5. разпределение на резервният кредит (в случай, че общинският съвет е оправомощил за това кмета на общината).

РАЗДЕЛ VI

Извънбюджетни средства на общината

Чл.52 Извънбюджетни средства са тези, които се събират и разходват по силата на закон.

Чл.53 Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от общинския съвет заедно с общинския бюджет.

Чл.54 Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се приема заедно с отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет.

Чл.55 Кметът на общината представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите план сметки на извънбюджетните средства и фондове и отчетите за изпълнението им.

РАЗДЕЛ VII

Отчитане и контрол на общинския бюджет

Чл.56(1) Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.
(2) Задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в бюджета за текущата година, задължително се изплащат със следващия бюджет.

Чл.57(1) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени от кмета на общината.
(2) Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет в съответствие с единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.

Чл.58(1) Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.
(2) Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на бюджет по реда, определен в чл.36.

Чл.59 Водещата комисия по бюджет и финанси и другите постоянни комисии на общинския съвет разглеждат годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет при условията и по реда, определени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.60(1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в общинския съвет по показателите по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове.
(2) Годишният отчет за изпълнението на бюджета се приема от общинския съвет с отделно решение.

Чл.61(1) Кметът на общината изгражда и прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината при текущото изпълнение на бюджета.
(2) Вътрешният финансов контрол по ал.1 се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази наредба:

1. “Неотложни разходи”са тези, които трябва да се извършат незабавно с цел предотвратяване настъпването на имуществени вреди в значителни размери, както и за предотвратяване или отстраняване на последици от аварии или стихийни бедствия.
2. “Непредвидени разходи” са тези , които не са могли да бъдат предвидени и планирани в утвърдения от общинския съвет бюджет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се приема на основание чл.9а от Закона за общинските бюджети
§ 2. Разпоредбите на настоящата наредба могат да бъдат изменяни, допълвани или отменяни само по реда на тяхното приемане.
§ 3. Настоящата наредба отменя Наредбата е приета с Решение № 197 прието с Протокол № 14 от 28.05.2004 г.
§ 4. Наредбата е приета с Решение ………………………………………………………

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. Васил Пенчев/

Файлове