Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, с която да бъде отменена и заменена съществуващата в момента Наредба №15 за управление на отпадъците на територията на

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ МИРОСЛАВ СЛАВЧЕВ
ръководител на работна група,
създадена с Решение №580/25.04.2013 г. на Общински съвет – Русе
и общински съветник в Общински съвет – Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, с която да бъде отменена и заменена съществуващата в момента Наредба №15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на ЗУО и местната наредба за управление на дейности с отпадъци на територията на община Русе.

І. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:
С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) (ЗУО) и свързаните с него подзаконови нормативни актове се промениха принципни положения, свързани с управлението на отпадъците.
Поради това и в изпълнение на чл. 22 от ЗУО се разработи настоящия проект на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, който да отмени и замени съществуващата към момента Наредба №15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе, приета с Решение №413 по Протокол №21 от 26.11.2004 г., изменена с Решение №587 по Протокол №29 от 25.04.2005 г. и Решение № 1181 по Протокол №54 от 21.12.2006 г. на Общински съвет Русе).
В наредбата са уредени общите правила и задължения по отношение на дейностите с видовете отпадъци, регламентирани с чл. 22 от ЗУО, а именно битови, строителни и масово разпространени отпадъци. Обхванати са всички лица, живеещи, временно пребиваващи и/или осъществяващи дейност на територията на Община Русе – физически лица, юридически лица, еднолични търговци, организации и учреждения.
В глава втора на наредбата подробно са разписани правилата, задълженията и ограниченията, свързани с дейностите по управление на отпадъците, които не са заложени в нормативните актове от по-висока степен, но са от първостепенно значение за опазване на чистотата на територията на общината. Текстове на двата члена са разработени, като се взети под внимание проблеми от различно естество, възникнали при контролната дейност, осъществявана по прилагане на ЗУО и Наредба №15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе. Липсата на разписаните в глава втора норми ще доведе до безнаказано замърсяване на частни имоти и територии за обществено ползване, повреждане на съдовете за събиране на отпадъци, смесване на различни видове отпадъци и др.
В трета глава са регламентирани дейностите с битови отпадъци. В чл. 19, ал. 3, т. 1 от ЗУО на кмета на общината е вменено задължението да предоставя съдове за битови отпадъци на населението на територията на общината. Част от съдовете се предоставят за индивидуално ползване. В чл. 6 от наредбата са разписани условията за предоставяне на съдове за битови отпадъци за новопостроени/придобити обекти, като на ползвателите са вменени задължения за опазване на съдовете. Предоставените съдове за битови отпадъци са собственост на общината или на дружество, с което е сключен договор по ЗОП за извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. В случай на повреждане, унищожаване или изчезване на съдовете се предоставя нов съд за отпадъци. С оглед на това да не се допуска злоупотреба и да се формира отговорност и грижа на добър стопанин у ползвателите на съдовете за битови са разписани нормите на чл. 6, ал. 3 и за тяхното нарушаване са предвидени наказания.
В глава трета са обхванати и проблемите с почистването и поддържането на прилежащите територии около сгради и незастроени терени. Това е един от често срещаните проблеми на територията на общината, много от постъпващите жалби са с такава насоченост. С текстовете са определени отговорните лица, които имат задължение за изпълнение на тази част от наредбата. Тъй като в ЗУО липсват подобни текстове следва общинския съвет да ги регламентира на местно ниво.
Законът за управление на отпадъците поставя нови предизвикателства пред общинските администрации, като въвежда редица нови задължения в областта на разделното събиране на отпадъци и поетапното постигане на цели по оползотворяване на битовите биоотпадъци и отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали. Задължението и отговорността за постигане на целите, законодателят вменява на кмета на общината, поради което е необходимо определянето на правила за тяхното събиране и предаване за оползотоворяване.
Съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 6 кметът на общината отговаря за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали. В изпълнение на изискванията на чл. 33, ал. 5 от ЗУО, в наредбата е разписан редът за събиране и предаване на отпадъците от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метали от обектите, в които се генерират. С наредбата са определени и изискванията към площадките за предаване на отпадъците от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метали и тяхната регистрация, съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от ЗУО. Регламентира се редът, по който общината да получава информация от еднолични търговци и юридически лица, оператори на площадки, които извършват дейности с отпадъци от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метали на територията на общината, с цел получаване на достоверни данни за количествата разделно събрани отпадъци. Тази информация е необходима за докладването пред Министерството на околната среда и водите на данните за отчитане изпълнението на целите съгласно Наредбата за разделното събиране на биоотпадъците.
В глава четвърта са разгледани дейностите със строителни отпадъци. Предвид високите темпове на строителство в последните години са включени текстове, които касаят основните източници на генериране на строителни отпадъци и правилата, които да се спазват при строителство и разрушаване на сгради с цел ограничаване на замърсяването на околната среда.
Основните изисквания за изготвянето на планове за управление на строителни отпадъци (ПУСО) са регламентирани в ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. В настоящата наредба са разписани текстове, касаещи издаване на маршрутни листи за обектите, за които не се изисква изготвянето на ПУСО съгласно нормативните актове от по-висока степен. Изискването е въведено с цел по-добра проследяемост и контрол на дейностите със строителни отпадъци. Освен това са включени текстове за водене на транспортен дневник, тъй като в законовите текстове не са предвидени наказания при липсата на тези документи, а наличието им е необходимо за осъществяването на контрол.
С глава пета на наредбата са регламентирани дейностите с масово разпространени отпадъци.
В раздел първи се регламентират редът и условията за създаването и функционирането на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в това число и за разделното събиране и предаване на отпадъците от опаковки.
Основните изисквания за дейностите с масово разпространени отпадъци (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (ОМОН)) са регламентирани със съответните подзаконови нормативни актове. Съгласно действащото законодателство общината няма контролни функции по отношение на дейностите с тези видове отпадъци, извършвани от юридически лица и еднолични търговци. По тази причина и в изпълнение на изискванията на чл. 22 от ЗУО в раздел втори на наредбата са включени забрани и наказания за физически лица, както и препратки към подзаконовите актове, регламентиращи дейностите със съответния вид отпадък.
Раздел трети – излезли от употреба от МПС. Съгласно чл. 16, ал.1, т.2 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства кметът на общината организира дейностите по събирането на изоставени регистрирани МПС и предаването им в центрове за разкомплектоване. Според допълнителните разпоредби на същата наредба „изоставено регистрирано МПС е ИУМПС, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред“. Тъй като никъде в законодателство не е разписан „надлежния ред“ по който става уведомяването на собствениците, това е разписано с текстовете на раздел трети от глава пета на наредбата. При разработването на текстовете са взети под внимание предишния опит на общинска администрация по проблема с ИУМПС, както и добри практики от други общини.
В изпълнение на чл. 22 и чл. 19, ал.3, т. 10 от ЗУО в наредбата са включени мерки за управление на биоотпадъците (глава шеста), генерирани от домакинствата (компостиране на място, разделно събиране), търговски обекти и заведения за обществено хранене и др. Биоотпадъците, както и отпадъците от зелените площи трябва да се отделят от общия поток отпадъци и да се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.
Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО кметът на общината отговаря за осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в населени места с население над 10 000 жители. В наредбата са описани възможните начини за осигуряване на площадки. Предвид наличието на различни варианти, условията за приемане на отпадъците на тези площадки не могат да се регламентират с наредба, а следва да се определят допълнително със заповед или договор в зависимост от избрания от общината вариант.
По отношение на предоставяните услуги, свързани с дейностите с отпадъци, и начините за заплащане на същите, в наредбата е направена препратка към Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет-Русе, тъй като в нея са регламентирани всички услуги, които се предоставят от Община Русе и за които се заплаща.
В глава девета е разписан контролът и административно наказателните разпоредби по предложения проект на наредба. Тъй като контролът е съществен момент в цялостния процес на управление на дейностите с отпадъците, в наредбата са включени текстове, които да подпомогнат дейността на оправомощените длъжностни лица, които го осъществяват. За недопускане на контролните органи до обект за извършване на проверка е предвидена глоба.
С оглед на това да не се допуска злоупотреба с предоставянето на индивидуални съдове за битови отпадъци, за унищожаване или увреждане на съдове за събиране на отпадъци е предвидено отделно наказание.
Предвидено е отделно наказание и за неизпълнение на направени при проверка предписания. Тази разпоредба е включена с оглед на това да се формира отговорно поведение и отношение към околната среда. Мярката цели стимулирането на изпълнение на предписанията, тъй като определените глоби и санкции за неизпълнение на предписание са по-високи от останалите глоби и санкции, регламентирани с наредбата.

II. Цели, които се поставят с приемане на Наредбата
Целта на предложената за приемане наредба е:
– да се приведе съществуваща в момента общинска нормативна уредба в съответствие с действащите законови и подзаконови изисквания в областта на отпадъците;
– да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда;
– да се окаже по-голям контрол върху дейностите, свързани с отпадъците;
– да се уредят обществените отношения, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Русе;
– да се регламентират задълженията на физическите и юридически лица, относно дейности свързани с управление на отпадъците и опазване и поддържане на чистотата на територията на общината.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата
За прилагането на Наредбата не се налага изразходването на финансови средства. Предложените текстове са насочени към целесъобразното и законосъобразно управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе.

IV. Очаквани резултати
Очакваните резултати от приемането на предложената наредба са: по- голям контрол върху образуването, изхвърлянето, третирането, депонирането и др. дейности свързани с отпадъците; създаване на ясни правила за начина, по който ще се извършва третирането на дейностите, свързани с отпадъците. Наредбата е инструмент за постигане на дългосрочен план за ефикасно управление на отпадъците и по-чиста екологична среда.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Организацията в местното самоуправление и местната администрация е регламентирана най-вече в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Предлаганият проект на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Русе е разработен в съответствие с Европейското законодателство- Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Предвид горното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет- Русе реши:
1. Приема Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе.

С уважение,
МИРОСЛАВ СЛАВЧЕВ
ръководител на работна група,
създадена с Решение №580/25.04.2013 г. на Общински съвет – Русе
и общински съветник в Общински съвет – Русе 

Файлове