Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Правната норма на чл.56, ал.2 във вр. с чл.57 ЗУТ предвижда поставянето на преместваеми обекти да се извършва по ред, определен с Наредба на Общинския съвет. Визираното правило налага изработване, приемане и прилагане на такъв подзаконов нормативен акт, който да включва както преместваемите обекти така и рекламните, информационни, и монументално-декоративни елементи. Това налага изработване на единна наредба, която да отмени и замени действащите досега Наредба № 7 и Наредба №12. Със заповед на Кмета на Община Русе беше създадена работна група, която да подготви проект на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе. Работната група направи редица заседания, вследствие на които се обедини около изработения проект на нов нормативен акт, предмет на настоящото предложение. Видно от текста на проекта за нормативен акт, повечето от текстовете представляват изменения или допълнения на нормите от действащите досега Наредба № 7 и Наредба №12 и имат чисто редакционен характер и предпоставят изменение на текста с цел подобряване на неговата яснота. Такива са нормите определящи видовете преместваеми обекти, видовете схеми въз основа на които се извършва поставянето, изискванията към преместваемите обекти и забраните по отношение поставянето им, тяхното предназначение и др.
С оглед горното е необходимо привеждане на подзаконовата уредба в съответствие със ЗУТ, както и съобразяване и на други причини, налагащи приемане на нова наредба:
1. В самостоятелен раздел се регламентират условията и процедурата за поставяне на преместваеми обекти, тъй като е необходима ясна и точна регламентация на изискванията на които следва да отговарят преместваемите обекти, рекламно- информационни и монументално-декоративни елементи, условията за поставянето им, както и установяване на регламент по отношение на рекламната дейност. Категорично се подчертава, че за всички обекти, предмет на настоящата наредба се издава Разрешение за поставяне въз основа на подробна схема за поставяне и проект, одобрени от Главния архитект, с изключение на обектите по чл.39, ал.2, т.1.3 и т.1.4 от наредбата. Проектната документация се подписва от лица с проектантска правоспособност, съобразно ЗУТ. Създава се едногодишен срок на действие на разрешението за поставяне и възможност за презаверяване на подробната схема за поставяне, което от своя страна води до удължаване срока на разрешенията за поставяне за фирмите, с оглед сключените договори за реклама, респ. договори за наем. Регламентирането на срока е свързано със задължението за премахване на обекта от собственика му за негова сметка, като теренът се възстановява в първоначалния му вид.
2.Чрез Приложения №1 и №2 се определя обема и съдържанието на проектната документация, по която се издава разрешение за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламно.информационните елементи, което не съществуваше в действащите подзаконови актове на Общински съвет-Русе. Регламентирането предполага конкретизация на различните видове преместваеми обекти и уеднаквяване на изискванията за разполагането им чрез проекта за приемане на нова за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе.
3. На територията на Община Русе може да бъде извършвана рекламна дейност чрез монтиране на различни елементи на външната реклама. Тази дейност следва да е регламентирана и за извършването й физическите или юридическите лица следва да заявят намеренията си и опишат подробно рекламните елементи и позициите.
В управлението на рекламната дейност участва ОП „Русе арт”. Една от основните дейности на ОП „Русе арт” е монтаж на фирмени указателни табели, сключване на договори за предоставяне право на поставяне на рекламно- информационни елементи /РИЕ/, съгласно изискванията за рекламна дейност по досега действащата Наредба № 12 на ОбС – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе и събиране на суми за рекламно право, съгласно цените по Наредба № 16 на ОбС – Русе. Основните приходи са от РИЕ до 3 кв.м за следните видове: информационно-указателни табели върху стълбове, преносими информационно-указателни табели пред търговските обекти, транспаранти и РИЕ на собствен носител, тип „Сити лайт” и „Кроспойнт”.
През изминалите години практиката е доказала ефективността и необходимостта от разполагане на тези видове РИЕ до 3 кв.м., като най-достъпна и предпочитана форма за външна реклама от страна на големи хипермаркети, хотели, ресторанти и други на територията на община Русе.
В резултат на разработения пазар на външна реклама, към настоящия момент броят на РИЕ до 3 кв.м се разпределя, както следва:
– информационно-указателни табели върху стълбове – 500 бр.
– транспаранти – 13 бр.
– преносими информационно-указателни табели пред обектите – 40 бр.
– върху собствен носител – 50 бр.
Видовете реклама, размерите и определенията се синхронизират с текстовете за същите за цени за заплащане право на поставяне в чл. 59, ал. 2, т. 44 от Наредба № 16 на ОбС-Русе.
Сумите от рекламно право, реализирани от съществуващите РИЕ до 3 кв.м. са в приход на общинския бюджет. Като вид подвижните информационно-указателни табели напоследък все по-често започват да се използват. От друга страна информационно-указателни табели ползват не само фирми, но и различни други типове организации.
С оглед горното, с оглед доказаната им значимост, се създават самостоятелни глави „Рекламно-информационенни елементи” и „Информационни елементи” и „Осъществяване на рекламната дейност”, в които се дефинират видовете рекламни и информационни елементи и рекламната дейност като отправено рекламно послание към неограничен кръг адресати чрез градското пространство, с цел да се стимулира реализация на стоки или услуги, както и рекламните средства. В отделен раздел се конкретизират изисквания към рекламно-информационните елементи, надписите, информационно-указателни табели, фирмени тотеми и флажни рекламни материали, както и забрани за поставяне на такива, предвид широката им употреба. Предвид изложеното в отделен раздел се регламентира реда за поставяне и премахването им.

В наредбата липсваха текстове за флажни рекламни материали – знамена, транспарнти, хоругви и др., регламентиращи реда и начина на поставяне. Ето защо се добавят раздели „Флажни рекламни материали” и „Монументално-декоративни елементи”,
като се ползват текстове от старата Наредба Създава се самостоятелна глава „Обществените информационни елементи”, които служат за разпространение на обществена информация, чрез обществени информационно-указателни табели, афишни колони и обществени информационни табла
4.С новата наредба се отразяват промените в длъжности, абревиатури, наименования на отдели в структурата на общинска администрация;
5.С новата наредба се регламентира особено значима дейност, част от административния процес, какъвто е административно-наказателния процес, чрез ясни правила за носене на административно-наказателната отговорност за нарушения на наредбата. Създава се самостоятелна глава „РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”. Предвижда се ясна диференциация на наказанията с точни минимални и максимални размери, както и на имуществената отговорност, която, съобразно Закона за административните нарушения и наказания следва да носят юридическите лица. Норма предвиждаща носене на такава отговорност и определяща размера и, в настоящите наредби не съществуваше. Предвижда се субсидиарно прилагане на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
6.В наредбата са създават препращаща към Административно-процесуалният кодекс и Законът за административните нарушения и наказания норма, с оглед приложимостта на административния и административно-наказателния процес по отношение на производствата развиващи се по наредбата.
7.Очакваните резултати от приемането на нова наредба са:
Ясни правила за изискванията, реда и условията за поставяне на преместваеми обекти рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и рекламната дейност на територията на Община Русе, както и реализиране на административно-наказателната отговорност, предвид нормата на чл.57а, ал.1, т.7 ЗУТ, повеляваща премахване на онези обекти, които не отговарят на изискванията на наредбата по чл.56, ал.2, а именно настоящата.
За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства. Резултатите, които се очакват от прилагането й, са подобряване на работата на администрацията и общинския съвет при разпореждането и управлението на имотите и вещите, собственост на Община Русе.
Предвид горното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 79 от АПК, чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 56, ал.2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Русе реши:
1. Приема на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно- информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе.
С уважение,

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе 

Файлове