Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на нова Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на нова Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Към настоящият момент организацията на обществения градски транспорт в гр. Русе е по транспортна схема, приета от Общински съвет Русе и се осъществява от трима частни оператора. Обществените отношения в сферата на обществения транспорт в община Русе към момента са уредени на местно ниво от Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията Община Русе.
Причините, които налагат приемането на нова Наредба за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе са, че ефективен контрол по спазването на транспортния процес е трудно да бъде осъществяван, предвид извършваното наблюдение на тази дейност само от двама контрольори. Няма достатъчно данни за причините за допусканите закъснения в разписанията, както и за предварителното преминаване през спирките на МГОТ. Липсват точни данни за пътникопотока, т.е. за точния брой превозени пътници по даден маршрут (линия) или за липсата на такива, за да се оптимизира транспортната схема и тя да бъде наистина в услуга на гражданите.
В тази връзка се реализира мащабен проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“, по който Община Русе е бенефициент и по-конкретно реализацията на дейността, свързана с въвеждането на Електронна система за таксуване на пътниците и системата за контрол и управление на обществения транспорт. Извършването на тази дейност налага съществуващата правна уредба да бъде изменена. Промените, както ще се убедите от приложения по-долу проект на нормативен акт, са многобройни и съществени, което налага сега действащата Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе да бъде отменена и на нейно място да бъде приет нов нормативен акт, уреждащ тези обществени отношения. В проекта са запазени единствено нормите, които определят категориите лица, които ползват преференции при пътуванията в градския транспорт и размерът на компенсациите. Това е така, защото с прилагането на тези норми до сега е доказана нуждата от тяхното съществуване, както и социалната роля, която имат.
Целите, които се поставят с приемането и прилагането на новата нормативна уредба са постигане на точност в изпълнението на разписанията, създаване на възможности за прекачване на пътниците за постигане на бързина при пътуванията и улесняване таксуването им чрез електронните превозни документи.
Ефективното управление на обществените превози има основен принос и ще доведе до повишаване качеството на превозните услуги. Реализирането на системата за управление на обществения транспорт, базирана на GPS и с електронни информационни табла, значително ще подобри транспортната среда и услугата в града.
С оглед казаното до тук може да обобщим, че основните цели, които се преследват с въвеждането на новите правни норми и на електронната системата за таксуване на пътниците и системата за контрол и управление на обществения транспорт са:
1. Подобряване на надеждността на обществените превози чрез осигуряване спазването на разписанията;
2. Подобряване информираността на гражданите;
3. Подобряване контрола върху изпълнението на транспортната задача;
4. Подобряване реакцията при извънредни ситуации.
С внедряване на системата за контрол и управление на обществения транспорт и електронната система за таксуване на пътниците се дава възможност за лесно прекачване на пътниците между отделните линии на обществения градски транспорт (ОГТ), независимо от оператора. Цената на билета за еднократно пътуване, издаден от водача на превозното средство се запазва. Въвежда се електронен билет, със същата стойност, който важи за пътуване в превозните средства на МГОТ в рамките на 1 час. Това е едно удобство за гражданите да осъществят целите си чрез прикачване на същата стойност.
Системата е базирана на безконтактни електронни карти. Пътуването ще се отчита от валидатори, разположени в средствата на градския транспорт, които при маркиране ще приспадат цената за едно пътуване. Всички превозни средства на масовия обществен транспорт ще бъдат оборудвани с валидиращи апарати, GPS и GPRS. За улеснение на гражданите ще бъдат инсталирани 10 устройства за зареждане на картите на възлови спирки, 15 броя устройства за зареждане на картите в големи търговски обекти и институции и на 60 устройства за зареждане на картите при търговците на дребно. В момента действат само 5 пункта за продажба на абонаментни карти.
Общината организира дейността на отдел Транспорт, като устойчива по проект: „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“, чрез създаването и функционирането на контролен център на бул. Скобелев 45.
Приходи от дейността по извършване на самата транспортна услуга Общината няма да получава. Както е видно от предлагания проект, Община Русе ще админиситрира процеса, като комулираните средства ще бъдат превеждани на превозвачите. Очакват се приходи от контролно – наказателната дейност, които ще бъдат използвани за стимулиране на по-високото качество на транспортното обслужване. Очакван резултат от прилагането на новата уредба е предоставяне на гражданите на общината една добре организирана и удобна за ползване транспортна услуга.
Внедряването на електронната система за таксуване на пътниците и системата за контрол и управление на обществения транспорт се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие. Новата правна уредба от местно значение е в съответствие както с българските нормативни актове от по-висока степен така и с правото на Европейския съюз, в частност Европейската харта за местното самоуправление и Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги на пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) №1191/1969 и (ЕИО) №1107/1979 на Съвета.
Предвид горното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Русе реши:
1. Приема Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе /Приложение 1/.

ДАНИЕЛА ШИЛКОВА
За Кмет на Община Русе
Съгласно Заповед №РД-01-1510/26.06.2015 г.

Съгласували:

Наталия Кръстева
Зам.- кмет на Община Русе

Георги Игнатов
Директор на дирекция ЕТ

Соня Станчева
Началник отдел ПНО

Полина Колева
Ст.юрисконсулт в отдел ПНО

Изготвили:

Искра Антонова
Н-к отдел „Транспорт”

Кремена Минева
Гл.инспектор в отдел „Транспорт“

Приложение 1

ПРОЕКТ!

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Р У С Е

Н А Р Е Д Б А

№ 14

за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

Приета с Решение № …. по Протокол № …. от ………2015 г.

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата наредба регламентира правата и задълженията на пътниците и правилата за пътуване по маршрутите на обществения транспорт – тролейбусен и автобусен, на територията на Община Русе, включително условията и реда за преференциално пътуване и за компенсиране на превозните документи за преференциални пътувания.
Чл. 2. Община Русе осъществява: контрол и реализация на приходите; контрол по редовността на пътниците; издаване на превозни документи, организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения транспорт, възложени от Община Русе на транспортните оператори.
Чл. 3. Разпоредбите на настоящата наредба следва да се спазват от всички лица участващи в транспортния процес, като пътници, водачи на превозни средства по маршрутите на обществения транспорт на територията на Община Русе и контрольори по редовността на пътниците и други.

РАЗДЕЛ ІI. ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ. ИЗДАВАНЕ И ВАЛИДНОСТ

Чл. 4.(1) Техническите носители за издаване, зареждане и поддържане на превозните документи са:
1. Хартиени носители кодирани с баркод.
2. Пластмасови електронни карти с антена за безжична комуникация.
(2) Образците на превозните документи, с изключение на тези, утвърждавани от органите, определени с нормативен акт от по-висока степен, които издава Община Русе, се утвърждават със заповед на кмета на Община Русе и следва да имат минимално изискуемото съдържание, определено в чл. 39 на Закона за автомобилните превози.
(3) Превозните документи са билети за еднократно пътуване, с или без прекачване, на хартиен или електронен носител, билети за таксуване на личен багаж на хартиен или електронен носител и предплатени периоди /абонаментни карти/ заредени в електронна карта.
(4) Билетите на хартиен носител са билети, които се издават чрез фискално устройство по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства или са ценни образци, отпечатани съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
Чл. 5. (1) Само Водачите или определени от превозвача лица в превозните средства издават и/ или продават кодирани с баркод билети на хартиен носител.
(2) Водачите продават билети за еднократно пътуване само при спряло превозно средство и срещу точно приготвена сума.
(3) Кодираните с баркод хартиени билети се издават от лицата по ал. 1 чрез фискално устройство свързано към бордовия компютър в превозното средство.
(4) При повреда на фискалното устройство, единствено след процедура на автоматично известяване на контролния център, до завършване на курса на Водача се разрешава продажба на кодирани хартиени билети от кочан с ценни образци.
(5) Община Русе, при условията на чл. 36, ал. 4 и 5 от Закона за автомобилните превози, има изключителни права да извършва първоначално издаване и персонализиране на електронни карти, зареждане или презареждане и продажба на електронни превозни документи за пътуване с обществения градски транспорт на град Русе.
(6) Електронните карти позволяват многократно зареждане в тях на превозни документи при различни тарифи и са със срок на годност и валидност от три години. След изтичане на 3-годишния срок електронните карти се подменят възмездено. При писмено изразено желание от страна на Пътника срока на валидност може да бъде удължен.
(7) В електронните карти се зареждат:
1. стойност за издаване на електронни билети за еднократно пътуване с прекачване на един или повече пътници и/ или за таксуване на един или повече лични багажи на Пътника
2. и/ или предплатен период.
(8) Зареждане на стойност в електронна карта се извършва в определените места и по определените механизми, регламентирани в заповед на кмета на Община Русе
(9) Заредените с предплатен период за определена линия електронни карти могат да се ползват във всички превозни средства, но само в участъците където маршрутите им се дублират и имат общи спирки.
(10) Заредените с предплатен период за цялата градска мрежа електронни карти могат да се ползват във всички превозни средства и маршрути на обществения градски транспорт на град Русе.
Чл. 6. След закупуването на кодиран с баркод хартиен билет за пътуване или за таксуване на личен багаж, пътникът го валидира на монтирания в превозното средство скенер за баркод. Билетът е валиден само за едно еднопосочно пътуване в превозното средство, в което е издаден и закупен. Неговата валидност изтича след достигане на крайната спирка на курса по маршрута в избраната посока на пътуване.
Чл. 7. (1) Електронните карти в електронната система за таксуване са персонализирани. При първоначалното им издаване в тях и върху тях се записва информация, определена според тяхното предназначение и начин на използване. В процеса на издаване на електронните карти се извършва тяхната вътрешна и външна персонализация.
(2) При вътрешната персонализация се използват личните данни на лицето – трите имена, ЕГН, постоянен адрес. Тези данни се записват в паметта на картата. При зареждане на електронни карти с преференция в паметта на картата се записват вида и срока на валидност на преференцията.
(3) При външната персонализация върху електронната карта се отпечатват актуална снимка и двете имена на лицето. При издаване на електронни карти за хора с увреждания с право на придружител, върху картата се отпечатват и имената на до двама придружители, посочени от правоимащия.
(4) Електронните карти без външна персонализация заредени със стойност или с предплатен период се ползват без ограничение на лицата, които ги използват.
(5) Електронни картите с външна персонализация са лични, не се разрешава тяхното преотстъпване за ползване на друго лице.
(6) Редът за издаване и персонализация на електронни карти се извършва, съгласно процедура регламентирана със заповед на Кмета на Община Русе.
Чл. 8. (1) Цените на превозните документи се определят в приложение към договорите за възлагане на превоз на пътници, съгласно изискванията на чл. 5, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
(2) Информация за цените на превозните документи, освен от превозвачите, се предоставя и от Община Русе чрез интернет сайта, по телефона, чрез съобщения или по друг подходящ начин.
(3) Отношенията между превозвачите и Община Русе, касаещи издаването на превозните документи и разпределението на акумулираните средства от продажбата на превозни документи се уреждат между тях в договорите за възлагане на обществен превоз на пътници.

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

Чл. 9. (1) Превоз на пътници с обществения градски транспорт на територията на Община Русе се извършва срещу редовен превозен документ, посочен в настоящата наредба.
(2) Всеки редовен превозен документ се счита за договор между превозвача и пътника за съответното пътуване.
Чл. 10. (1) Хартиеният билет за еднократно пътуване е редовен превозен документ след:
1. Валидиране на монтирания в превозното средство скенер за баркод, веднага след закупуване на билета от лицата по чл. 5, ал. 1 в превозното средство.
2. Продаване и валидиране на билет за нередовен пътник от Контрольор по редовността на пътниците;
3. Закупуването на хартиен билет в случаите на чл. 5, ал. 4 от настящата наредба.
(2) Електронният билет е редовен превозен документ след:
1. Издаване и пътуване в рамките на периода на валидност;
2. При прекачване в следващо превозно средство Пътникът валидира задължително своя електронен билет на монтирания в превозното средство Валидатор;
3. Валидаторът приема и таксува само електронни билети, които са издадени и регистрирани в Системата за таксуване в рамките на 1 час след момента на издаването им.
(3) Електронната карта със зареден предплатен период е редовен превозен документ след:
1. Таксуване и потвърдено таксуване от монтирания в превозното средство Валидатор – при пътуване в съответствие с маршрута и с периода на валидност.
2. Електронна карта, заредена с период за определена линия важи за линиите на всички транспортни оператори, чиито маршрути се препокриват с избраната линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии. При валидиране на картата за една определена линия на Валидатор от друга линия, на дисплея на Валидатора се изписва дата на валидност и номерът на линията, за която картата е заредена и съобщение: „Внимание! Можете да пътувате по линията само в участъците с общи спирки“.
(4) Превозни документи, които не отговарят на горните условия са нередовни.
Чл. 11. (1) Пътник с редовен превозен документ има право да превозва в превозните средства на обществения градски транспорт:
1. един брой личен багаж с размери 60/40/40 или с обиколка 140 см – без да таксува багажа
2. багаж с по-големи размери от посочените по-горе се таксува за всеки багаж поотделно чрез ел. билет или билет издаден от касовия апарат на превозното средство.
3. детска количка с дете или лице с увреждания – не се таксува.
4. домашен любимец, ако не създава опасност от причиняване на травма, увреждане и съответно не представлява заплаха за останалите пътници и не се поставя на седалките на превозното средство.
5. полицейски кучета и кучета – водачи на слепи граждани, когато са снабдени с намордник, котка или друг малък бозайник, поставен в подходяща кутия или клетка с размери до разрешените за безплатен превоз на ръчен багаж не се таксуват.
(2) Пътникът носи отговорност за превозвания от него багаж, домашен любимец, както и за хигиената във връзка с превоза им.
(3) Не се допуска превоз на:
1. Предмети, които могат да повредят или замърсят автобуса;
2. Запалителни, избухливи, отровни, разяждащи и задушливи вещества, представляващи опасност за пътниците и персонала;
3. Предмети, които поради своите размери и естество създават неудобство за пътниците.
4. Лица, които са под влияние на алкохол и други упойващи вещества.
5. Лица в нехигиеничен вид.
6. Предмети, преносът на които е забранен със закон.
Чл. 12. (1) При ползване на превозните средства от обществения транспорт пътниците са длъжни:
1. Да пътуват в превозните средства с редовен превозен документ и да го показват на контролните органи при проверка, както и да пазят същия до слизането си в района на спирката;
2. Да се качват и слизат от превозните средства, когато същите са напълно спрели на установената спирка.
3. Пътник, пътуващ с нередовен или без превозен документ е длъжен да напусне превозното средство на следваща спирка по маршрута или да трябва да закупи билет за нередовен пътник.
4. Да се качват само от обозначените за това врати на превозните средства.
(2) На пътниците се забранява:
1. Да стоят на стъпалата на превозните средства и да пречат на отварянето и затварянето на вратите;
2. Да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по време на движение;
3. Да нарушават реда и спокойствието на останалите пътници;
4. Да замърсяват превозните средства или да увреждат оборудването им, в т.ч. бордовото оборудване на електронната система за таксуване – Валидатори, четци за бар-код, и т.н.;
5. Да извършват търговска и рекламна дейност в превозното средство;
6. С действието си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;
7. Пушенето и консумиране на храни и напитки;
8. Да изхвърлят предмети през прозорците на превозните средства;
9. Да преотстъпват своя хартиения превозен документ на други лица и да го оставят в преовзното средство.
Чл. 13. (1) Пътниците имат право на своевременна информация относно:
1. Промени в часовия график по маршрутите;
2. Застрахователната компания, обслужваща превозното средство за календарната година.
(2) В момента на покупката купувачът на превозен документ има право на възражения за погрешно посочени в него данни или неточно върната сума /ресто/
(3) Абонаментните карти на електронен носител може да бъдат блокирани по искане на лицата на чието име са издадени, след подаване на заявление.
Чл. 14. (1) Общината осигурява информационно обслужване на пътниците посредством поставяне на информация за Линиите и Маршрутните разписания по спирките на обществения градски транспорт, поддържане на специализиран софтуер за актуална информация в интернет, по телефона и други начини.
(2) Спирка оборудвана с дистанционно контролирани електронни информационни табла, отразява следната минимална информация: вид на превозното средство, номер на Линията, крайна спирка в посоката на движение на Линията, действително време на пристигане на спирката, времето в момента.
Чл. 15. Превозвачите са длъжни да публикуват на своите интернет сайтове информация за Линиите, Маршрутните разписания, промени в Маршрутни разписания, пунктове за продажба на Превозни документи, цени на различните видове Превозни документи. Информацията на интернет сайта трябва да се поддържа актуална.

РАЗДЕЛ IV. КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ С ПРАВО
НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ КАРТИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ

Чл.16. Право на преференциални пътувания имат категориите лица, определени с нормативен акт от по-висока степен.
Чл. 17. (1) Право на пътуване изцяло заплащано от общинския бюджет, извън държавните преференции, по избран маршрут от градската схема имат:
1. Децата с тежки физически и психически увреждания и техните придружителите, когато в съответния документ удостоверяващ тяхното състояние е вписано “с придружител”.
2. Децата от социалните услуги от резидентен тип;
(2) Право на пътуване изцяло заплащано от общинския бюджет, извън държавните преференции, от местоживеенето до училището в градския и междуселищния транспорт имат учениците до 16 години от кварталите в града и кметствата към Община Русе, в които са закрити основните училища с решение на общинския съвет, както и учениците до 16 г. от помощните училища на територията на гр. Русе.
(3) Картите по ал.1 и ал.2 се издават от Община Русе срещу:
1. Представен документ, удостоверяващ състоянието на лицето по алинея 1, точка 1 и снимка;
2. Списък и снимки на децата или учениците, подписан от ръководител на съответната социална услуга от резидентен тип или училище.
Чл. 18. (1) Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, изчислена на база 44 пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат /в рамките на учебната година, без м. юли и август/ учащите се, студентите и докторантите редовно обучение, като общината ще заплаща по 9,46 лв. на карта.
(2) Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта за цяла градска мрежа във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат (в рамките на учебната година, без месеците юли и август) учащите се, студентите и докторантите редовно обучение, като общината ще заплаща по 8.00 лв. на карта.
(3) Право на пътувания с 50% допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта по междуселищните линии от Общинската транспортна схема, извън регламентираното в ПМС № 66 имат /в рамките на учебната година, без м. юли и август/ учащите се и студенти редовно обучение. Учащите в гр. Русе от кв. ДЗС, ползват същото намаление в автобусите от Областната транспортна схема, преминаващи през кв. ДЗС.
Чл. 19. (1) Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечна абонаментна карта, изчислена на 30 броя пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс, като общината ще заплаща по 10,30 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията, но не повече от 3 месеца от датата на издаването й. Стойността на картата се отчита в месеца, в който е продадена.
(2) Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, изчислена на 10 броя пътувания по една междуселищна линия от Общинската транспортна схема, извън регламентираното в Постановление № 66 на МС, имат лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс с постоянно местожителство в селата на община Русе, като общината ще заплаща по 2,00 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията независимо от крайния й срок.
Чл. 20. Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечна абонаментна карта, изчислена на 30 броя пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, имат лицата с 50% и над 50% намалена работоспособност и техните придружители, когато в съответния документ, удостоверяващ това е вписано „с придружител”, като общината ще заплаща по 14,50 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията, но не повече от 3 месеца от датата на издаването й.
Чл. 21. Абонаментните карти по чл. 17, 18, 19 и 20 се закупуват от Община Русе, срещу представяне на документи, съгласно действащите нормативни разпоредби, удостоверяващи съответните права.
Чл. 22. Картите издавани по чл. 17, 18, 19 и 20 от настоящата наредба се компенсират от бюджета на Община – Русе с определената субсидия за съответната година.
Чл. 23. Лицата имащи право на преференциални пътувания на повече от едно основание ползват превозен документ само от един вид, по техен избор.
Чл. 24. Превозните документи за преференциални пътувания с общинския градски транспорт са лични. Преотстъпените превозни документи за преференциални пътувания се изземват за периода на валидност.
Чл. 25. Предоставената информация за издаване на карти на хартиен и електронен носител се съхранява в отдел Транспорт на Общината в срок съгласно действащото законодателство.

РАЗДЕЛ V. РЕД И НАЧИН
НА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ПЪТУВАНИЯ

Чл. 26. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 16 се осъществяват от централния бюджет чрез община Русе ежемесечно по реда на Наредба по §4, ал.3 от ЗР на ЗАвтП.
Чл. 27. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 17, 18, 19 и 20 се осъществява от централния бюджет и от бюджета на община Русе до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа въз основа на предоставена справка за издадени превозни документи от Автоматизираната система.

РАЗДЕЛ VI. КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА
ЗА ПЪТУВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШЕНИЯ

Чл. 28. Кметът на общината определя, длъжностните лица, които да осъществяват контрол по редовността на пътниците в обществения транспорт, Длъжностните лица контрольори по редовността на пътниците носят съответната униформа и се легитимират по време на проверката със служебни документи по образец, утвърден от кмета на Община Русе.
Чл. 29. (1) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ Пътникът закупува от Контрольора билет за еднократно пътуване – фискален бон, който съдържа № на линия, дата, час и служебен номер на контрольора по редовността на пътниците /Контрольора/, на стойност десет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.
(2) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване с нетаксувана валидна Абонаментна карта на електронен носител, пътникът може да заплати билета за нетаксуван пътник и с електронната карта.
(3) За всяка единица подлежаща на таксуване, но нетаксувана – багаж, домашен любимец, пътникът закупува билет за еднократно пътуване продавана от Контрольора на стойност десет пъти по-висока от цената на билета.
Чл. 30. (1) При отказ на пътника да закупи билет за нетаксуван пътник се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, за което нередовния пътник слиза на следващата спирка по маршрута на превозното средство. Нередовният документ на хартиен носител се изземва и се предава в отдел Транспорт. Нередовният превозен документ на електронен носител се блокира.
(2) При съмнения за пътуване с подправен или неистински превозен документ и/или носител на превозен документ, същия се иззема от контролерите с протокол и нередовният пътник слиза от превозното средство на следващата спирка по маршрута.
(3) При пътуване с блокиран превозен документ, нередовния пътник слиза от превозното средство на следващата спирка по маршрута и му се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН. Блокираният превозен документ се изземва и се предава в отдел Транспорт.

РАЗДЕЛ VII. АДМНИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. За нарушаване на разпоредбите на тази наредба на физическите лица се налагат глоби в размер от 50 лв. до 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица -имуществена санкция в размер от 100 лв. до 5000 лв.
Чл. 32. (1) Актовете по установяване на административни нарушенията се съставят от упълномощени от кмета служители от общинската администрация.
(2) Въз основа на актовете, кметът на общината или упълномощен от него заместник кмет издава наказателни постановления.
(3) При съставяне на актовете и издаване на наказателните постановления се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата наредба отменя Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, приета с Решение №132 по Протокол 19/07.07.2000 г.
§ 2. Издадените до влизане в сила абонаментни карти запазват своето действие до изтичане на указания в тях срок на валидност.
§ 3. Настоящата наредба влиза в сила от 01.11.2015 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ЗАСЛ. ПРОФ. ВАСИЛ ПЕНЧЕВ/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Р У С Е

Н А Р Е Д Б А

№ 14

за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ
Приета с Решение №132 по Протокол № 19 от 07.07.2000 г.

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата наредба регламентира правата и задълженията на пътниците и правилата за пътуване по маршрутите на обществения транспорт – тролейбусен и автобусен, на територията на Община Русе, включително условията и реда за преференциално пътуване и за компенсиране на превозните документи за преференциални пътувания.
Чл. 2. Община Русе осъществява: контрол и реализация на приходите; контрол по редовността на пътниците; издаване на превозни документи, организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения транспорт, възложени от Община Русе на транспортните оператори.
Чл. 3. Разпоредбите на настоящата наредба следва да се спазват от всички лица участващи в транспортния процес, като пътници, водачи на превозни средства по маршрутите на обществения транспорт на територията на Община Русе и контрольори по редовността на пътниците и други.

РАЗДЕЛ ІI. ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ. ИЗДАВАНЕ И ВАЛИДНОСТ

Чл. 4.(1) Техническите носители за издаване, зареждане и поддържане на превозните документи са:
1. Хартиени носители кодирани с баркод.
2. Пластмасови електронни карти с антена за безжична комуникация.
(2) Образците на превозните документи, с изключение на тези, утвърждавани от органите, определени с нормативен акт от по-висока степен, които издава Община Русе, се утвърждават със заповед на кмета на Община Русе и следва да имат минимално изискуемото съдържание, определено в чл. 39 на Закона за автомобилните превози.
(3) Превозните документи са билети за еднократно пътуване, с или без прекачване, на хартиен или електронен носител, билети за таксуване на личен багаж на хартиен или електронен носител и предплатени периоди /абонаментни карти/ заредени в електронна карта.
(4) Билетите на хартиен носител са билети, които се издават чрез фискално устройство по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства или са ценни образци, отпечатани съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
Чл. 5. (1) Само Водачите или определени от превозвача лица в превозните средства издават и/ или продават кодирани с баркод билети на хартиен носител.
(2) Водачите продават билети за еднократно пътуване само при спряло превозно средство и срещу точно приготвена сума.
(3) Кодираните с баркод хартиени билети се издават от лицата по ал. 1 чрез фискално устройство свързано към бордовия компютър в превозното средство.
(4) При повреда на фискалното устройство, единствено след процедура на автоматично известяване на контролния център, до завършване на курса на Водача се разрешава продажба на кодирани хартиени билети от кочан с ценни образци.
(5) Община Русе, при условията на чл. 36, ал. 4 и 5 от Закона за автомобилните превози, има изключителни права да извършва първоначално издаване и персонализиране на електронни карти, зареждане или презареждане и продажба на електронни превозни документи за пътуване с обществения градски транспорт на град Русе.
(6) Електронните карти позволяват многократно зареждане в тях на превозни документи при различни тарифи и са със срок на годност и валидност от три години. След изтичане на 3-годишния срок електронните карти се подменят възмездено. При писмено изразено желание от страна на Пътника срока на валидност може да бъде удължен.
(7) В електронните карти се зареждат:
3. стойност за издаване на електронни билети за еднократно пътуване с прекачване на един или повече пътници и/ или за таксуване на един или повече лични багажи на Пътника
4. и/ или предплатен период.
(11) Зареждане на стойност в електронна карта се извършва в определените места и по определените механизми, регламентирани в заповед на кмета на Община Русе
(12) Заредените с предплатен период за определена линия електронни карти могат да се ползват във всички превозни средства, но само в участъците където маршрутите им се дублират и имат общи спирки.
(13) Заредените с предплатен период за цялата градска мрежа електронни карти могат да се ползват във всички превозни средства и маршрути на обществения градски транспорт на град Русе.
Чл. 6. След закупуването на кодиран с баркод хартиен билет за пътуване или за таксуване на личен багаж, пътникът го валидира на монтирания в превозното средство скенер за баркод. Билетът е валиден само за едно еднопосочно пътуване в превозното средство, в което е издаден и закупен. Неговата валидност изтича след достигане на крайната спирка на курса по маршрута в избраната посока на пътуване.
Чл. 7. (1) Електронните карти в електронната система за таксуване са персонализирани. При първоначалното им издаване в тях и върху тях се записва информация, определена според тяхното предназначение и начин на използване. В процеса на издаване на електронните карти се извършва тяхната вътрешна и външна персонализация.
(2) При вътрешната персонализация се използват личните данни на лицето – трите имена, ЕГН, постоянен адрес. Тези данни се записват в паметта на картата. При зареждане на електронни карти с преференция в паметта на картата се записват вида и срока на валидност на преференцията.
(3) При външната персонализация върху електронната карта се отпечатват актуална снимка и двете имена на лицето. При издаване на електронни карти за хора с увреждания с право на придружител, върху картата се отпечатват и имената на до двама придружители, посочени от правоимащия.
(4) Електронните карти без външна персонализация заредени със стойност или с предплатен период се ползват без ограничение на лицата, които ги използват.
(5) Електронни картите с външна персонализация са лични, не се разрешава тяхното преотстъпване за ползване на друго лице.
(6) Редът за издаване и персонализация на електронни карти се извършва, съгласно процедура регламентирана със заповед на Кмета на Община Русе.
Чл. 8. (1) Цените на превозните документи се определят в приложение към договорите за възлагане на превоз на пътници, съгласно изискванията на чл. 5, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
(2) Информация за цените на превозните документи, освен от превозвачите, се предоставя и от Община Русе чрез интернет сайта, по телефона, чрез съобщения или по друг подходящ начин.
(3) Отношенията между превозвачите и Община Русе, касаещи издаването на превозните документи и разпределението на акумулираните средства от продажбата на превозни документи се уреждат между тях в договорите за възлагане на обществен превоз на пътници.

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

Чл. 9. (1) Превоз на пътници с обществения градски транспорт на територията на Община Русе се извършва срещу редовен превозен документ, посочен в настоящата наредба.
(2) Всеки редовен превозен документ се счита за договор между превозвача и пътника за съответното пътуване.
Чл. 10. (1) Хартиеният билет за еднократно пътуване е редовен превозен документ след:
1. Валидиране на монтирания в превозното средство скенер за баркод, веднага след закупуване на билета от лицата по чл. 5, ал. 1 в превозното средство.
2. Продаване и валидиране на билет за нередовен пътник от Контрольор по редовността на пътниците;
3. Закупуването на хартиен билет в случаите на чл. 5, ал. 4 от настящата наредба.
(2) Електронният билет е редовен превозен документ след:
1. Издаване и пътуване в рамките на периода на валидност;
2. При прекачване в следващо превозно средство Пътникът валидира задължително своя електронен билет на монтирания в превозното средство Валидатор;
3. Валидаторът приема и таксува само електронни билети, които са издадени и регистрирани в Системата за таксуване в рамките на 1 час след момента на издаването им.
(3) Електронната карта със зареден предплатен период е редовен превозен документ след:
1. Таксуване и потвърдено таксуване от монтирания в превозното средство Валидатор – при пътуване в съответствие с маршрута и с периода на валидност.
2. Електронна карта, заредена с период за определена линия важи за линиите на всички транспортни оператори, чиито маршрути се препокриват с избраната линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии. При валидиране на картата за една определена линия на Валидатор от друга линия, на дисплея на Валидатора се изписва дата на валидност и номерът на линията, за която картата е заредена и съобщение: „Внимание! Можете да пътувате по линията само в участъците с общи спирки“.
(4) Превозни документи, които не отговарят на горните условия са нередовни.
Чл. 11. (1) Пътник с редовен превозен документ има право да превозва в превозните средства на обществения градски транспорт:
6. един брой личен багаж с размери 60/40/40 или с обиколка 140 см – без да таксува багажа
7. багаж с по-големи размери от посочените по-горе се таксува за всеки багаж поотделно чрез ел. билет или билет издаден от касовия апарат на превозното средство.
8. детска количка с дете или лице с увреждания – не се таксува.
9. домашен любимец, ако не създава опасност от причиняване на травма, увреждане и съответно не представлява заплаха за останалите пътници и не се поставя на седалките на превозното средство.
10. полицейски кучета и кучета – водачи на слепи граждани, когато са снабдени с намордник, котка или друг малък бозайник, поставен в подходяща кутия или клетка с размери до разрешените за безплатен превоз на ръчен багаж не се таксуват.
(2) Пътникът носи отговорност за превозвания от него багаж, домашен любимец, както и за хигиената във връзка с превоза им.
(3) Не се допуска превоз на:
7. Предмети, които могат да повредят или замърсят автобуса;
8. Запалителни, избухливи, отровни, разяждащи и задушливи вещества, представляващи опасност за пътниците и персонала;
9. Предмети, които поради своите размери и естество създават неудобство за пътниците.
10. Лица, които са под влияние на алкохол и други упойващи вещества.
11. Лица в нехигиеничен вид.
12. Предмети, преносът на които е забранен със закон.
Чл. 12. (1) При ползване на превозните средства от обществения транспорт пътниците са длъжни:
5. Да пътуват в превозните средства с редовен превозен документ и да го показват на контролните органи при проверка, както и да пазят същия до слизането си в района на спирката;
6. Да се качват и слизат от превозните средства, когато същите са напълно спрели на установената спирка.
7. Пътник, пътуващ с нередовен или без превозен документ е длъжен да напусне превозното средство на следваща спирка по маршрута или да трябва да закупи билет за нередовен пътник.
8. Да се качват само от обозначените за това врати на превозните средства.
(2) На пътниците се забранява:
10. Да стоят на стъпалата на превозните средства и да пречат на отварянето и затварянето на вратите;
11. Да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по време на движение;
12. Да нарушават реда и спокойствието на останалите пътници;
13. Да замърсяват превозните средства или да увреждат оборудването им, в т.ч. бордовото оборудване на електронната система за таксуване – Валидатори, четци за бар-код, и т.н.;
14. Да извършват търговска и рекламна дейност в превозното средство;
15. С действието си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;
16. Пушенето и консумиране на храни и напитки;
17. Да изхвърлят предмети през прозорците на превозните средства;
18. Да преотстъпват своя хартиения превозен документ на други лица и да го оставят в преовзното средство.
Чл. 13. (1) Пътниците имат право на своевременна информация относно:
3. Промени в часовия график по маршрутите;
4. Застрахователната компания, обслужваща превозното средство за календарната година.
(4) В момента на покупката купувачът на превозен документ има право на възражения за погрешно посочени в него данни или неточно върната сума /ресто/
(5) Абонаментните карти на електронен носител може да бъдат блокирани по искане на лицата на чието име са издадени, след подаване на заявление.
Чл. 14. (1) Общината осигурява информационно обслужване на пътниците посредством поставяне на информация за Линиите и Маршрутните разписания по спирките на обществения градски транспорт, поддържане на специализиран софтуер за актуална информация в интернет, по телефона и други начини.
(2) Спирка оборудвана с дистанционно контролирани електронни информационни табла, отразява следната минимална информация: вид на превозното средство, номер на Линията, крайна спирка в посоката на движение на Линията, действително време на пристигане на спирката, времето в момента.
Чл. 15. Превозвачите са длъжни да публикуват на своите интернет сайтове информация за Линиите, Маршрутните разписания, промени в Маршрутни разписания, пунктове за продажба на Превозни документи, цени на различните видове Превозни документи. Информацията на интернет сайта трябва да се поддържа актуална.

РАЗДЕЛ IV. КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ С ПРАВО
НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ КАРТИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ

Чл.16. Право на преференциални пътувания имат категориите лица, определени с нормативен акт от по-висока степен.
Чл. 17. (1) Право на пътуване изцяло заплащано от общинския бюджет, извън държавните преференции, по избран маршрут от градската схема имат:
3. Децата с тежки физически и психически увреждания и техните придружителите, когато в съответния документ удостоверяващ тяхното състояние е вписано “с придружител”.
4. Децата от социалните услуги от резидентен тип;
(2) Право на пътуване изцяло заплащано от общинския бюджет, извън държавните преференции, от местоживеенето до училището в градския и междуселищния транспорт имат учениците до 16 години от кварталите в града и кметствата към Община Русе, в които са закрити основните училища с решение на общинския съвет, както и учениците до 16 г. от помощните училища на територията на гр. Русе.
(3) Картите по ал.1 и ал.2 се издават от Община Русе срещу:
3. Представен документ, удостоверяващ състоянието на лицето по алинея 1, точка 1 и снимка;
4. Списък и снимки на децата или учениците, подписан от ръководител на съответната социална услуга от резидентен тип или училище.
Чл. 18. (1) Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, изчислена на база 44 пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат /в рамките на учебната година, без м. юли и август/ учащите се, студентите и докторантите редовно обучение, като общината ще заплаща по 9,46 лв. на карта.
(2) Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта за цяла градска мрежа във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат (в рамките на учебната година, без месеците юли и август) учащите се, студентите и докторантите редовно обучение, като общината ще заплаща по 8.00 лв. на карта.
(3) Право на пътувания с 50% допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта по междуселищните линии от Общинската транспортна схема, извън регламентираното в ПМС № 66 имат /в рамките на учебната година, без м. юли и август/ учащите се и студенти редовно обучение. Учащите в гр. Русе от кв. ДЗС, ползват същото намаление в автобусите от Областната транспортна схема, преминаващи през кв. ДЗС.
Чл. 19. (1) Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечна абонаментна карта, изчислена на 30 броя пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс, като общината ще заплаща по 10,30 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията, но не повече от 3 месеца от датата на издаването й. Стойността на картата се отчита в месеца, в който е продадена.
(2) Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, изчислена на 10 броя пътувания по една междуселищна линия от Общинската транспортна схема, извън регламентираното в Постановление № 66 на МС, имат лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс с постоянно местожителство в селата на община Русе, като общината ще заплаща по 2,00 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията независимо от крайния й срок.
Чл. 20. Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечна абонаментна карта, изчислена на 30 броя пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, имат лицата с 50% и над 50% намалена работоспособност и техните придружители, когато в съответния документ, удостоверяващ това е вписано „с придружител”, като общината ще заплаща по 14,50 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията, но не повече от 3 месеца от датата на издаването й.
Чл. 21. Абонаментните карти по чл. 17, 18, 19 и 20 се закупуват от Община Русе, срещу представяне на документи, съгласно действащите нормативни разпоредби, удостоверяващи съответните права.
Чл. 22. Картите издавани по чл. 17, 18, 19 и 20 от настоящата наредба се компенсират от бюджета на Община – Русе с определената субсидия за съответната година.
Чл. 23. Лицата имащи право на преференциални пътувания на повече от едно основание ползват превозен документ само от един вид, по техен избор.
Чл. 24. Превозните документи за преференциални пътувания с общинския градски транспорт са лични. Преотстъпените превозни документи за преференциални пътувания се изземват за периода на валидност.
Чл. 25. Предоставената информация за издаване на карти на хартиен и електронен носител се съхранява в отдел Транспорт на Общината в срок съгласно действащото законодателство.

РАЗДЕЛ V. РЕД И НАЧИН
НА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ПЪТУВАНИЯ

Чл. 26. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 16 се осъществяват от централния бюджет чрез община Русе ежемесечно по реда на Наредба по §4, ал.3 от ЗР на ЗАвтП.
Чл. 27. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 17, 18, 19 и 20 се осъществява от централния бюджет и от бюджета на община Русе до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа въз основа на предоставена справка за издадени превозни документи от Автоматизираната система.

РАЗДЕЛ VI. КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА
ЗА ПЪТУВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШЕНИЯ

Чл. 28. Кметът на общината определя, длъжностните лица, които да осъществяват контрол по редовността на пътниците в обществения транспорт, Длъжностните лица контрольори по редовността на пътниците носят съответната униформа и се легитимират по време на проверката със служебни документи по образец, утвърден от кмета на Община Русе.
Чл. 29. (1) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ Пътникът закупува от Контрольора билет за еднократно пътуване – фискален бон, който съдържа № на линия, дата, час и служебен номер на контрольора по редовността на пътниците /Контрольора/, на стойност десет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.
(2) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване с нетаксувана валидна Абонаментна карта на електронен носител, пътникът може да заплати билета за нетаксуван пътник и с електронната карта.
(3) За всяка единица подлежаща на таксуване, но нетаксувана – багаж, домашен любимец, пътникът закупува билет за еднократно пътуване продавана от Контрольора на стойност десет пъти по-висока от цената на билета.
Чл. 30. (1) При отказ на пътника да закупи билет за нетаксуван пътник се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, за което нередовния пътник слиза на следващата спирка по маршрута на превозното средство. Нередовният документ на хартиен носител се изземва и се предава в отдел Транспорт. Нередовният превозен документ на електронен носител се блокира.
(2) При съмнения за пътуване с подправен или неистински превозен документ и/или носител на превозен документ, същия се иззема от контролерите с протокол и нередовният пътник слиза от превозното средство на следващата спирка по маршрута.
(3) При пътуване с блокиран превозен документ, нередовния пътник слиза от превозното средство на следващата спирка по маршрута и му се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН. Блокираният превозен документ се изземва и се предава в отдел Транспорт.

РАЗДЕЛ VII. АДМНИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. За нарушаване на разпоредбите на тази наредба на физическите лица се налагат глоби в размер от 50 лв. до 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица -имуществена санкция в размер от 100 лв. до 5000 лв.
Чл. 32. (1) Актовете по установяване на административни нарушенията се съставят от упълномощени от кмета служители от общинската администрация.
(2) Въз основа на актовете, кметът на общината или упълномощен от него заместник кмет издава наказателни постановления.
(3) При съставяне на актовете и издаване на наказателните постановления се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата наредба отменя Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе.
§ 2. Издадените до влизане в сила абонаментни карти запазват своето действие до изтичане на указания в тях срок на валидност.
§ 3. Настоящата наредба влиза в сила от 30.10.2015 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ЗАСЛ. ПРОФ. ВАСИЛ ПЕНЧЕВ/ 

Файлове