Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2024 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2024 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Постановление №162/08.05.2024 г., (обн. ДВ бр. 42 от 14.05.2024 г.) на Министерски съвет е приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г. Програмата включва националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които се прилагат мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.2003 г.

В тази връзка предлагаме Общинския съвет – Русе разгледа и приеме Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби за 2024 г., която включва мерките от програмата по чл. 11, ал. 1 от наредбата и мерки, предложени от училища и други юридически лица, осъществяващи дейности на територията на общината.

Реализацията на Програмата е в подкрепа на общинската политика за подпомагане на деца с изявени дарби, които са доказали своите възможности в конкурентна среда в областта на науката, изкуствата и спорта. С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на конкурси, олимпиади и състезания, на общинско ниво, за които са осигурени финансови средства за 2024 година, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство чрез еднократно финансово подпомагане и чрез стипендии. Нейното ефективно и последователно прилагане е част от грижата за развитието на духовния, творческия и физическия потенциал на младите хора в България.

Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2024 година и са с доказани високи критерии при излъчване на победителите, мотивират децата за високи творчески, научни и спортни постижения.

Еднократното финансово подпомагане е в размер до 180 лв. за ученик от общинско или държавно училище в дневна форма на обучение, класиран индивидуално до навършване на 18-годишна възраст на първо, второ или трето място на международен, национален, регионален или общински конкурс, олимпиада и спортно състезание. Стипендиите се предоставят за 12 месеца в размер на 135 лева месечно. За учениците от общинските училища на основание на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, е предвидено да участват в конкурсите, състезанията и олимпиадите,  включени в раздели І, II и ІII от Програмата за 2024 г. За целта общината получава средства, съответстващи на броя на учениците, обучаващи се в общински училища, придобили право на стипендия.

Броят на децата, предложени за еднократно финансово подпомагане и за стипендии е съобразен с практиката през последните години и с анализа от представянето на децата на различните национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в областта на изкуството, науката и спорта. Съгласно чл. 12, ал. 4 от  Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, мерките за закрила на деца с изявени дарби, извън мерките по програмата по чл. 11, ал. 1, се финансират от собствени приходи на общините по ред, определен от общинския съвет. Необходимите средства за тези мерки, осигурени от общинския бюджет за 2024 година са в размер на 30 000 лв.

В тази връзка и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във вр. с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298/17.12.2003 г. (посл. изм. с ДВ бр. 102 от 23.12.2022 г.) Общински съвет – Русе:

РЕШИ:

Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2024 г., (Приложение 1, неразделна част от настоящето решение).

Вносител,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Файлове