Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С ПМС №50/26.03.2020 г., в сила от  31.03.2020 г. е приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.  Програмата включва националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които се прилагат мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.2003 г.

Предлагаме Общинския съвет да приеме Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби за 2020 г., която включва мерките от програмата по чл. 11, ал. 1 от наредбата и мерки, предложени от училища и други юридически лица, осъществяващи дейности на територията на общината.

Реализацията на Програмата е в подкрепа на общинската политика за подпомагане на деца с изявени дарби, които са доказали своите възможности в конкурентна среда в областта на науката, изкуствата и спорта. С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на конкурси, олимпиади и състезания, на общинско ниво, за които са осигурени финансови средства за 2020 година, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство чрез еднократно финансово подпомагане и чрез стипендии. Нейното ефективно и последователно прилагане е част от грижата за развитието на духовния, творческия и физическия потенциал на младите хора в България.

Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2020 година и са с доказани високи критерии при излъчване на победителите, мотивират децата за високи творчески, научни и спортни постижения. Този списък се прецизира от експертно-консултативни комисии  в областта на науката, изкуството и спорта.

Еднократното финансово  подпомагане е в размер до 180 лв. за ученик от общинско или държавно училище в дневна форма на обучение, класиран индивидуално до навършване на 18-годишна възраст на първо, второ или трето място на международен, национален, регионален или общински конкурс, олимпиада и спортно състезание. Стипендиите се предоставят за 12 месеца в размер на 135 лева месечно. Във финансовите разчети за стимулиране чрез стипендия са предвидени средства за учениците от държавните,  общинските и частни  училища. За учениците от общинските училища на основание на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, е предвидено да участват в конкурсите, състезанията и олимпиадите,  включени в раздели І, II и ІII от Програмата за 2020 г. За целта общината получава средства, съответстващи на броя на учениците, обучаващи се в общински училища, придобили право на стипендия.

Броят на децата, предложени за еднократно финансово подпомагане и за стипендии е съобразен с практиката през последните години и с анализа от представянето на децата на различните национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в областта на изкуството, науката и спорта. Съгласно чл. 12, ал. 4 от  Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, мерките за закрила на деца с изявени дарби, извън мерките по програмата по чл. 11, ал. 1, се финансират от собствени приходи на общините по ред, определен от общинския съвет. Необходимите средства за тези мерки, осигурени от общинския бюджет за 2020 година са в размер на 20 000 лв.

В тази връзка и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 65 от АПК и във вр. с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298/17.12.2003 г. (посл. изм. с ДВ бр.30 от 31.03.2020 г.) Общински съвет – Русе:

РЕШИ:

Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 г., съгласно Приложение.

Вносител:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Приложение

ОБЩИНА РУСЕ

ПРОГРАМА

НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Настоящата програма е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта /накратко наричана Наредбата/, в съответствие с чл. 5а, т. т. 1, 2 и 3 от Закона за закрила на детето.

І. Закрила на деца с изявени дарби, по смисъла на Наредбата, е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява.

Средствата за финансиране се осигуряват от Министерството на културата, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта по бюджета на Община Русе, както и от бюджета на Община Русе през 2020 г.

ІІ. Механизъм на предоставяне на закрила на деца с изявени дарби.

Документи

За мерките от Раздел І от Общинската програма се представят документи, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби от 2003 г., посл. изм. и доп. в ДВ бр. 30 от 31.03.2020 г., в сила от 31.03.2020 г. в областта на науката, изкуството и спорта /чл. 13 до чл. 16а вкл./.

За мерките от Раздел ІІ от Общинската програма се кандидатства с:

  1. Искане за предоставяне за закрила, съгл. чл. 13, ал. 2 от Наредбата;
  2. Копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето;
  3. Документи, удостоверяващи класирането на детето или спечелена награда;
  4. Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща че детето е ученик

Сроковете за кандидатстване:

  • В рамките на календарната година – за еднократно финансово подпомагане (Мерките по Раздел І, т. 1, т. 2 и Раздел ІІ от Общинската програма;
  • До 1 /един/ месец от възникването на основанието за предоставяне на стипендия (Мерките по Раздел І, т. 3 от Общинската програма).

Ученикът има право да получава една стипендия по реда на Наредбата и на едно еднократно финансово подпомагане от Мерките от Раздел ІІ на Общинската програма, но те трябва да са в различни области – наука, изкуство, спорт и от различни състезания.

Исканията за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се разглеждат в срок 10 дни след края на всяко тримесечие

При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, кметът на общината се подпомага от експертно-консултативна комисия, назначена с негова заповед.

След обсъждането на документите, комисията в тридневен срок представя протокола от работата си на кмета на общината, заедно с мотивирано предложение за всяко едно от постъпилите искания.

РАЗДЕЛ І. ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ (Приета с ПМС №298/2003г., посл. изм. на 3.05.2019 г. ) 
МЕРКИ ПО НАРЕДБАТАОБХВАТ НА МЕРКИТЕ 
1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане.Дете от общинско училище, класирано индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен  конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта, включени в Националната програма по чл. 11, ал. 1 за 2020 г.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по изкуства – курсове, майсторски класове, летни академии, за обучение в курсове по наука и изкуства, организирани от: училища, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание, в областта на изкуството, науката и спорта, представило служебна бележка за включване в курсове по наука и изкуствата и документ за класиране. 
1.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, организирани от: училища, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представило служебна бележка за включване в пленер, обучителни и тренировъчни лагери и документ за класиране. 
1.3. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в раздел ІІ т. 2 от програмата.Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представило покана или документ, потвърждаващ участието в национален или международен конкурс, включен в раздел ІІ, т. 2 от програмата през 2020 г., и документ за класиране. 
2. Подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка за постъпване в СУ „М-р Ат. Узунов“ и НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ по чл. 9, т. 2 и т. 3 за 2020 г.Дете от общинско училище, класирано на първо, второ и трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на общинско, регионално, национално или международно равнище за 2020 г., предоставило документи по чл. 15, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата. 
3. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез предоставяне на стипендия.Ученик от общинско училище, класиран през 2020 г. индивидуално до навършване на 18-годишна възраст на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Националната програма. 
3.1. Национални и международни конкурси, олимпиади или състезания, от раздели І, II, III на програмата по чл. 11, ал. 1, включени в общинската програма по чл. 12, ал. 2  за 2020 г.Ученик, класиран индивидуално през 2020 г. в съответната възрастова група/състезателна група/категория/вид/жанр изкуство/инструмент/раздел /направление/учебен предмет/наука/проект/вид спорт/спортна дисциплина 
3.2. Международни състезания и финали на държавни първенства за съответните възрастови групи и пол, включени в календарите на лицензираните български спортни федерации.1. Ученик от общинско училище от VIII до XII клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години, в индивидуален спорт, в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на Балкански първенства и/или Източноевропейски първенства, Европейски първенства, Световни първенства и Олимпийски игри, на първо място на финали на Държавни първенства или ученически игри по спортове, включени в общинската програма за 2020 г. на съответната община и представил необходимите документи; 2. Ученик от общинско училище от VIII до XII клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в колективните спортове, от отбор, класиран на първо, второ или трето място на Балкански първенства и/или Източноевропейски първенства, Европейски първенства, Световни първенства и Олимпийски игри или първо място на финали на Държавно първенство, по спортове, включени в общинската програма за 2020 г. на съответната община.  – Индивидуалната награда се удостоверява с документ от съответната лицензирана българска спортна федерация. 3.Ученик с физически или със сензорни увреждания, от общинско училище, класиран до навършване на 18 години, на първо, второ или трето място на международно състезание или на първо място на финали на държавно първенство, по индивидуални спортове, включени в държавния и международния спортен календар на съответната лицензирана спортна организация и представил необходимите документи. 4. Ученик с физически или със сензорни увреждания, от общинско училище, спечелил до навършване на 18 години, индивидуална награда в колективните спортове, от отбор, класиран на първо, второ или трето място на международно състезание или на финали на държавно първенство, по спортове, включени в държавния и международния спортен календар на съответната лицензирана спортна организация и представил необходимите документи. – Индивидуалната награда се удостоверява с документ от съответната лицензирана спортна организация. 
НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ, ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛАСЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ПО ЧЛ. 11, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2020 ГОДИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/26.03.2020 г. ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 
РАЗДЕЛ ІІ. ДРУГИ МЕРКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ   
1. Други мерки за предоставяне специална закрила на деца с изявени дарби чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане1. Ученик от общинско или държавно училище в дневна форма на обучение, класиран индивидуално до навършване на 18-годишна възраст на първо, второ или трето място на международен, национален, регионален или общински конкурс, олимпиада или състезание, включени програмата за 2020 г. 1.1. на международно равнище: – за І място – до 180 лв.; – за ІІ място – до 150 лв.; – за ІІІ място – до 120 лв.. 1.2. на национално равнище: – за I място  –  до 120 лв.; – за II място – до 90 лв.; – за III място – до 70 лв. 1.3. на регионално и общинско равнище: – за I място – до 90 лв.; – за II място – до 70 лв.; – за III място – до 50 лв. 2. Ученик от общинско или държавно училище, спечелил до навършване на 18 години  индивидуална награда – „Най-добър…“, „Най-полезен…“ от отбор, колектив, състав в областта на изкуството, науката и спорта: на международно равнище – до 150 лв.; – на национално равнище – до 90 лв.; – на регионално равнище – до 50 лв.; – на общинско равнище – до 40 лв. 3. Ученик от СУ „М-р Атанас Узунов“, класиран до навършване на 18 години, в индивидуален спорт, в индивидуален шампионат, на второ или трето място на финали на държавно първенство по олимпийски дисциплини в олимпийските спортове, включени в учебната програма на училището и представил необходимите документи; Зачитат се постижения при минимум конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория. В спорта модерен петобой се зачитат постиженията в дисциплините, по които се провеждат европейски първенства и/или световни първенства. В спортовете с теглови категории, се зачитат постиженията във всички категории за съответната възраст. 4. Ученик от общинско или държавно училище в дневна форма на обучение до навършване на 18 години, класиран на първо, второ или трето място на състезание или конкурс от Раздел І-ІІІ от Националната програма за 2020 г., когато възрастовата му група не се подпомага със стипендия. 
2. СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО  
А. МЕЖДУНАРОДНИ  
2.1. Международен конкурс за модерен балет „Танцуваща река” – м. април, гр. РусеТри възрастови групи 
2.2. Международен конкурс за фолклор „Северина“ – м. април, гр. РусеЕдна възрастова група 
Б. НАЦИОНАЛНИ  
2.3. Конкурс за изпълнители на народна музика – м. март, гр. РусеТри възрастови групи 
2.4. Конкурс за художествена творба по мисъл на Елиас Канети – м. април, гр. РусеЕдна възрастова група – VІІІ-ХІІ клас 
2.5. Национален ученически театрален фестинал „Климент Михайлов” – м. май, гр. РусеДве възрастови групи 
2.6. Национален конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” – м. ноември, гр. РусеТри възрастови групи 
2.7. Ученически литературен конкурс по цитат на български автор“ – м. ноември, гр. РусеДве възрастови групи – VІІІ-Х клас и ХІ-ХІІ клас 
В. РЕГИОНАЛНИ 
2.8. Регионален конкурс „За да я има България“- за възрожденска, следвъзрожденска и съвременна поезия – м. март гр.РусеТри възрастови групи 
3. СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА  
А. РЕГИОНАЛНИ  
3.3. Математически турнир „Черноризец Храбър” – м. ноември, гр. РусеПет възрастови групи 
3.4. Великденско състезание по информатика и информационни технологии 1-8 клас – м. април, гр. РусеДевет възрастови групи 
3.5. Математическо състезание „Знам и мога” 1-4 клас – м. май, гр. РусеЧетири възрастови групи по математика и ІV кл. рисунка на асфалт 
3.6. Математическо състезание „Паисий Хилендарски” 2-7 клас – м. ноември, гр. РусеШест възрастови групи 
4. СЪСТЕЗАНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА  
А. МЕЖДУНАРОДНИ  
4.1. Международен турнир по бадминтон „Русенско лято” – м. юни, гр. Русе (13-15 годишни)Две възрастови групи 
4.2. Международен турнир по художествена и спортна гимнастика „Дунавска перла” – м. ноември, гр. РусеОсем възрастови групи 
4.3. Международен турнир по борба „Русенски легенди” – м. априлДесет категории 
4.4. Международен турнир по стрелба с лък „Дунавски стрели”Една възрастова група – кадети и кадетки 
Б. НАЦИОНАЛНИ  
4.5. Национални състезания по моделизми – авио- и ракетомоделизъм, м. май – гр. Ловеч – авто- и корабомоделизъм, м. юни – гр. Пазарджик  Четири възрастови групи Четири възрастови групи 
В. ОБЩИНСКИ  
4.6. „Ученически игри 2020“ 8 вида спорт3 състезателни групи 
4.7. Лекоатлетически крос „Баба Тонка” – м. октомври3 възрастови групи 
4.8. Състезание по спортно ориентиране купа „Русе“4 възрастови групи 
2.4. РЕГИОНАЛНИ КРЪГОВЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСИ, ВКЛЮЧЕНИ В РАЗДЕЛИ І-ІІІ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 2020 г.  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В Раздел І30 деца
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В Раздел ІІ200 деца 
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА, ОБХВАНАТИ В ПРОГРАМАТА:230 деца 
Забележка: 1. Финансирането на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 г. се осъществява от: Раздел І – средства от държавния бюджет за мярката по чл. 10 от Наредбата /от общинския бюджет за мерките по чл. 8 и 9 от Наредбата; Раздел ІІ  – средства от общинския бюджет в размер на 20 000 лв., съгл. Приложение 4, функция „Образование“, дейност 389 – подпомагане на деца с високи постижения в областта на науката, културата и спорта на Решение № 66, прието с Протокол №5/10.02.20г. 2. За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на изискванията на Програмата – Раздел ІІ, eкспертно-консултативната комисия взема решение за финансово подпомагане, в съответствие с възможностите на програмата. Настоящята Програма е приета с Решение № ……………., прието с Протокол № …./……2020 на ОбС – Русе.   

Файлове